intTypePromotion=1

Công văn 3134/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
3
download

Công văn 3134/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3134/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hàng tiêu dùng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3134/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 3134 T C H Q ­ K T T T   n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò  viÖc h µ n g  tiªu 7   dïng  K N KÝnh     TµichÝnh  göi: Bé    ­ (Tæng  côc  thuÕ) ­Bé    Th¬ng  m¹i Tæng côc    h¶iquan nhËn  îcb¸o    ®   c¸o cña  mét  ®¬n  H¶i quan  sè  vÞ    ®Þa   ph¬ng víng  ¾c  vÒ  thêi h¹n nép  m   thuÕ ®èi   m Æt  hµng    víi tiªu dïng “m×  chÝnh” nhËp    khÈu. Côc    KTTT­XNK  (Tæng  côc    H¶i Quan)  ý  cã  kiÕn  vÊn  vÒ  ®Ò   nµy  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  ngµy 11/12/1998 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh; QuyÕt  ®Þnh   1655/1998/Q§­ sè  BTM  ngµy  23/12/1998 cña    Bé Th¬ng      m¹i vÒ viÖc  ban  hµnh Danh môc hµng    tiªudïng    ®Ó phôc  viÖc    vô  x¸c ®Þnh    thêih¹n nép  thuÕ  nhËp khÈu,th×:m Æt       hµng  “m× chÝnh” thuéc m∙  2103.90.10lµhµng      sè      tiªudïng.   Tuy  nhiªn, hiÖn nay c¨n cø  QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt cña    mét  nhãm   Æt   sè  m hµng  c¨n cø  vµ    c«ng    v¨n 577 TC/TCT  ngµy  17/01/2002  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ theo QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ Bé      Tµi chÝnh: m Æt     hµng “m× chÝnh” thuéc m∙  2103.90.10     sè    ® îcsöa    ®æi    s¾p  tªnvµ  xÕp    l¹thµnh: i ­Muèi natri       cña    axitglutamic, sè   m∙  2922.42.20 ­Muèi kh¸ccña          axitglutamic, sè   m∙  2922.42.90 Do  thay ® æi  tªnvµ  sè  m Æt     vÒ    m∙  nªn  hµng “m× chÝnh” thuéc 02  sè      m∙  nªu    trªnkh«ng  n»m   trong Danh    môc  hµng    tiªudïng  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh 1655/Q§­ BTM. Víivíng m ¾c       trªn,  kÝnh    ®Ò nghÞ    c¸c quý  xem     sím  ý  Bé  xÐt vµ  cã  kiÕn  söa  ®æi  kÞp thêi. Trong    thêigian chê  kiÕn    ý  chÝnh  thøc cña  Tµi chÝnh  Bé  Bé    vµ  Th¬ng  m¹i,Tæng    côc    H¶i quan  cÇu  yªu  côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè vÉn thùc  hiÖn thêi h¹n nép thuÕ nhËp khÈu m Æt  hµng “m× chÝnh” thuéc m∙ sè  2922.42.20vµ    2922.42.90lµhµng        tiªudïng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2