intTypePromotion=1

Công văn 3142/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
4
download

Công văn 3142/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3142/TC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý nợ đọng thuế theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3142/TC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 3142/TC-TCHQ ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ viÖc xö lý nî ®äng thuÕ theo Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc b¸o c¸o cña Tæng côc H¶i quan vµ c¸c doanh nghiÖp vÒ mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh xÐt xo¸ nî thuÕ, nî ph¹t theo Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002. Bé Tµi chÝnh cã híng dÉn nh sau: 1. Theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 172/2001/Q§-TTg ngµy 05/11/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, th×: “Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bÞ truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh chÝnh s¸ch thay ®æi, do v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn kh«ng râ rµng, kh«ng ®Çy ®ñ, lµm ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®îc xo¸ nî tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t bÞ truy thu. ViÖc xö lý xo¸ nî do c¸c nguyªn nh©n trªn sÏ xem xÐt xö lý cho tõng trêng hîp cô thÓ”. Nh vËy, c¸c kho¶n nî thuÕ vµ nî ph¹t do bÞ truy thu theo c¸c nguyªn nh©n ®· nªu ®îc xem xÐt xo¸ theo c¸c nguyªn t¾c, tr×nh tù thñ tôc ®· híng dÉn t¹i Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. 2. ViÖc xÐt xo¸ nî theo QuyÕt ®Þnh sè 172/2001/Q§-TTg ngµy 05/11/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c l« hµng cã tê khai h¶i quan ®¨ng ký sau ngµy 15/10/ 1998. C¸c kho¶n nî thuÕ, nî ph¹t tríc ®ã ®îc xem xÐt theo quy ®Þnh cña Th«ng t sè 06/1999/ TTLT ngµy 15/10/1999 cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2