Công văn 3150/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
2
download

Công văn 3150/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3150/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về hiệu lực thi hành của Công văn số 4575/TC/TCT ngày 29/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3150/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a   t æ n g   c ô c   t h u Õ   S è   3 1 5 0   T C T / P C C S   n g µ y   2 7   t h ¸ n g   9   n ¨ m  2004 vÒ viÖc hiÖu lùc thi hµnh cña c«ng v¨n sè 4575 TC/TCT KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­ ¬ng HiÖn   nay,   mét  sè   côc  thuÕ   c¸c  tØnh,  thµnh  phè   trùc   thuéc trung ¬ng cã hái vÒ hiÖu lùc thi hµnh cña C«ng v¨n   sè 4575 TC/TCT ngµy 29/4/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  cô thÓ mét sè néi dung vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, vÊn ®Ò   nµy, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: C«ng   v¨n   sè   4575   TC/TCT   ngµy   29/04/2004   cña   Bé   Tµi  chÝnh   híng   dÉn   cô   thÓ   mét   sè   néi   dung   cña   Th«ng   t  sè  120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ  ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt  söa   ®æi   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   gi¸   trÞ   gia  t¨ng, do ®ã cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy Th«ng t  sè  120/2003/TT­BTC cã hiÖu lùc thi hµnh ­ ngµy 1/1/2004. Trêng hîp tríc ngµy lu hµnh c«ng v¨n sè 4575 TC/TCT  c¸c   c¬   së   kinh   doanh   lµm   ®¹i   lý   dÞch   vô   bu   ®iÖn,   b¶o  hiÓm, xæ sè, b¸n vРm¸y bay, thΠ®iÖn tho¹i di ®éng theo  ®óng gi¸ quy ®Þnh, hëng hoa hång, ®∙ kª khai vµ nép thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc II, PhÇn C  Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh th× kh«ng xö lý l¹i. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản