Công văn 3155/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
1
download

Công văn 3155/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3155/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 10375/BTC-TCT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3155/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ 3155/TCT­PCCS NGµY 12 TH¸NG 9 N¡M 2005 VÒ VIÖC H¦íNG DÉN THùC HIÖN C¤NG V¡N Sè 10375/BTC­TCT KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW Bé   Tµi   chÝnh   cã   c«ng   v¨n   sè   10375/BTC­TCT,   ngµy  18/8/2005 vÒ viÖc t¹m dõng ph¸t hµnh ho¸ ®¬n thu mua hµng  n«ng, l©m, thuû s¶n; Tæng côc ThuÕ híng dÉn thªm nh sau: 1. T¹m dõng viÖc in, ph¸t hµnh, sö dông ®èi víi ho¸ ®¬n  thu mua hµng n«ng, l©m, thuû s¶n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh  còng nh ho¸ ®¬n thu mua hµng n«ng, l©m, thuû s¶n cho c¸c c¬  së kinh doanh tù in ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ. Thêi gian  t¹m dõng kÓ tõ ngµy 01/10/2005. Tõ ngµy 01/10/2005 c¸c c¬ së kinh doanh mua hµng ho¸  lµ s¶n phÈm n«ng, l©m, thuû s¶n cña ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt  b¸n ra ®îc lËp trªn “b¶ng kª thu mua hµng ho¸ mua vµo kh«ng  cã ho¸ ®¬n” theo mÉu sè 04/GTGT (ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh) ®Ó ®îc  tÝnh  vµo  chi phÝ  hîp lý khi  tÝnh  thuÕ TNDN  theo  quy ®Þnh  t¹i ®iÓm 2, môc III, phÇn B th«ng t  128/2003/TT­BTC, ngµy  22/12/2003   vµ   ®iÓm   9.1   Th«ng   t  88/2004/TT­BTC   ngµy  01/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp tæ chøc kiÓm kª vµ híng dÉn c¸c  c¬  së kinh  doanh  sö dông  ho¸ ®¬n  thu mua  hµng n«ng,  l©m,  thuû s¶n (kÓ c¶ c¸c ho¸ ®¬n do c¬ së kinh doanh tù in) ®Ó  quyÕt   to¸n,   nép   l¹i   ho¸   ®¬n   cha   sö   dông   vÒ   c¬   quan   thuÕ  theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Ho¸ ®¬n thu mua hµng n«ng, l©m, thuû  s¶n ®îc thanh huû khi cã th«ng b¸o (b»ng v¨n b¶n) cña Tæng  côc ThuÕ vÒ ho¸ ®¬n hÕt gi¸ trÞ sö dông./.
Đồng bộ tài khoản