intTypePromotion=1

Công văn 3161/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
4
download

Công văn 3161/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3161/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gian lận thương mại trong nhập khẩu xe tải IFA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3161/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 3161/tchq­gs ql  h n g µy  08 th¸ng 7 n¨ m  2002 v Ò   viÖc gian lËn th¬ n g  m ¹i  trong n h Ë p   h È u   k xe t¶i ifa KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Thùc  hiÖn chØ ®¹o cña Thñ íng chÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    v¨n 3111/VPCP­VI  ngµy 07.6.2002 cña V¨n  phãng ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  gian lËn  ¬ng      th m¹i trong  nhËp khÈu  IFA  qua  dông    xe  ®∙  sö  tõ §øc  ViÖt Nam,  vÒ    Tæng  côc    H¶i Quan   cã  kiÕn  ý  chØ ®¹o  sau: nh  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chØ ®¹o    c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc  t¨ng cêng    c«ng    t¸ckiÓm     tra,kiÓm     so¸ttrong viÖc    gi¶iquyÕt  thñ    tôc nhËp  khÈu  «t«  xe  IFA  qua  dông  §øc    ®∙  sö  tõ  vÒ ViÖt  Nam.  Ph¶i xö       lý nghiªm  minh  c¸c Doanh  nghiÖp    vi ph¹m,  nhËp  khÈu c¸c  ixe  qua  lo¹  ®∙  sö  dông  thuéc diÖn    cÊm  nhËp  khÈu          tÊn,cã  (xe «t« t¶idíi5    n¨m  s¶n xuÊt trªn5      n¨m  tÝnh  ®Õn     thêi®iÓm   nhËp  khÈu; chÊt l        îng díi80%): xö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  h¶iquan  tÞch      êng    vÒ    vµ  thu xe,tr hîp nghiªm träng ph¶i® a  truytè     ra      tr   ícph¸p luËt.   Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  kiÓm     tra,thèng  b¸o    kª  c¸o Tæng  côc    H¶i quan    vÒ viÖc  lýc¸c Doanh  xö      nghiÖp  nhËp  khÈu  viph¹m  ®∙    trong viÖc nhËp  khÈu xe «t« ®∙ qua sö dông t¹ ®Þa  ph¬ng m×nh  tõ i   01.01.2002 ®Õn     30.6.2002,göivÒ      Tæng  côc  ícngµy  tr   20.8.2002.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2