Công văn 3180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 3180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hồ sơ để không thu thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3180/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan - Bé Tµi chÝnh sè 3180 TCHQ/KTTT ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc thñ tôc hå s¬ ®Ó kh«ng thu thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 24/5/2004, Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 5524/TC-TCHC híng dÉn vÒ viÖc thñ tôc hå s¬ xö lý hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). T¹i ®iÓm 4, Môc I, c«ng v¨n nµy cã nªu: "§èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT ®ång thêi còng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu hoÆc ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu nh: quµ tÆng cho c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi...; nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng xuÊt khÈu ®· ký víi níc ngoµi th× thñ tôc hå s¬ ®Ó kh«ng thu thuÕ GTGT ®îc thùc hiÖn ®óng nh thñ tôc, hå s¬ miÔn thuÕ, xÐt miÔn thuÕ, xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh...". Theo híng dÉn nµy, mét sè Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng cã ph¶n ¸nh: "viÖc qui ®Þnh nh trªn, cã ph¶i yªu cÇu c¸n bé h¶i quan tÝnh thuÕ GTGT cho c¸c tr- êng hîp kÓ trªn vµ sau ®ã l·nh ®¹o Côc H¶i quan tØnh hoÆc l·nh ®¹o Chi côc ra QuyÕt ®Þnh kh«ng thu thuÕ GTGT nh thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t 172/1998/TT-BTC hay kh«ng." TiÕp theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 5524/TC-TCHQ nªu trªn, Tæng côc H¶i quan híng dÉn râ thªm nh sau: §èi víi c¸c hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT nªu t¹i ®iÓm 4 môc I c«ng v¨n 5524/TC-TCHQ nªu trªn, khi lµm thñ tôc nhËp khÈu, c¸c doanh nghiÖp khai b¸o t¹i phÇn thuÕ GTGT trªn tê khai hµng hãa nhËp khÈu lµ hµng hãa thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT; c¸n bé h¶i quan kh«ng tÝnh thuÕ GTGT trªn tê khai hµng hãa nhËp khÈu, vµ l·nh ®¹o Côc h¶i quan tØnh hoÆc l·nh ®¹o Chi côc kh«ng ra quyÕt ®Þnh kh«ng thu thuÕ GTGT nh thuÕ nhËp khÈu. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản