intTypePromotion=1

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
152
lượt xem
22
download

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách Tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển Nông nghiệp và Nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 320/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  320/CV­N H N N 1 4   N h n g µ y 16 th¸ng 4 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  Q §   s è 67/1999/Q§­T T g  n g µ y  30/03/1999 c ñ a T h ñ  tí ng c h Ý n h  p h ñ   v Ò  m é t  è  ch Ý n h  s¸ch t Ý n d ô n g  N H   h ô c  v ô  p h¸t tri Ó n N o & N T s p KÝnh   öi:­  g   Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t   tr Ón i   n«ng                                           th«n ViÖtNam.              ­Tæng             Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cTæ   ®è     chøc  Ýn  ông. T d Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 67/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 03  ng 30    n¨m 1999  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  Th t   ph v m s ch s¸ch tÝn  ông  ©n  µng  ôc  ô   d ng h ph v ph¸ttr Ón n«ng   i   nghiÖp  µ  v n«ng th«n, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu    ®è Ng h Nh n   cÇu      c¸cTæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  ét  è  éidung    td th   m sn  nh sau: 1/ Giao  ©n   µng  Ng h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m   ñ  Õu  chøc  ùc  Ön; ®ång  êikhuyÕn  Ých      ch y tæ  th hi   th   kh c¸c Tæ chøc  tÝn  ông  d tham    giacho vay  èn  ôc  ô    iÓnn«ng  v ph v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n. 2/ C¸c  chøc  Ýn  ông      tæ  td khi tham    gia cho vay  èn  ôc  ô  v ph v ph¸ttr Ón  i  n«ng nghiÖp  µ  v n«ng  th«n  îcthùc hiÖn  ét  è  Ýnh  ®    m s ch s¸ch tÝn  ông  ô  Ó   d c th díi y:  ®© 2.1/V Ò   ån  èn:   ngu v a/ C¨n  Quy Õt  nh     cø  ®Þ 67/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/3/1999  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ, Ng ©n   µng  ph   h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  µ  v c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  y  ¹nh  td ®È m huy  ng  ån  èn    ôc  ô  ®é ngu v ®Ó ph v cho  ph¸ttr Ón  i  n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n.Ngoµi c¸c h×nh       thøc  huy  ng  èn  ®é v th«ng  êng, th   tr ng  îp cÇn  Õthuy  ng  èn  ê h  thi   ®é v cho  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ónn«ng  ch tr     i   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n trong tõng  êikú, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Ó    µnh      th       h th m   th ph¸th tr¸i phiÕu  íil∙ xuÊt cao  ¬n    Êt huy  ng  ×nh  êng  ¹  ïng  êi®iÓ m;  v   i   h l∙ su   i ®é b th tic th   møc    Êtcao  ¬n  èi®a  l∙xu   i h t   kh«ng      qu¸ 1% n¨m. Trong  êng  îp huy  ng  èn    tr h  ®é v trung  µ  µi h¹n  vd  b»ng  µng, c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i ph¶i cã    tr×nh v    h th m    ®Ò ¸n    Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  íi® îcthùc hiÖn  µ  ©n  µng  ®è Ng h Nh n   thu m       v Ng h Nhµ   íc cã  n   tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn  è  µng  sv huy  ng  îc thµnh  ng  Öt ®é ®  ®å Vi   Nam. b/C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td tranh thñ huy  ng    ån  èn  õnícngoµi,    ®é c¸cngu v t       kÓ   vèn  c¶  ODA   µ  èn  v v vay  ¬ng  ¹i ®Ó   ã  th m  c thªm  ån  èn  ôc  ô    ngu v ph v cho n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n.C¸c  ù    ang  îctr Ón khaigiai®o¹n   :Tµi   d ¸n ® ®  i      Inh     chÝnh  n«ng th«n,TÝn  ông    d n«ng  th«n,cÇn  Èn  ¬ng    ©n    kh tr gi¶ing theo    yªu cÇu, t¹o®iÒu  Ön  Ën  îtr ÓnkhaitiÕp vay  èn    o¹n  .    ki thu l   i   i     v giai® II c/Ngoµi nguån  èn  c¸c Ng ©n   µng      v do    h huy  ng, hµng  ®é   n¨m  ©n   Ng s¸ch  Nhµ   íc sÏ dµnh  ét  Çn  ån  èn  n    m ph ngu v chuyÓn  sang    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td thùc hiÖn    ¬ng  tr×nh kinh tÕ    c¸c ch       theo  Ýnh  ch s¸ch cña  µ   íc.Ph Çn  èn    Nh n   v bæ   sung  µng  h n¨m  ñ  Õu  ch y giao Ng ©n  µng    h n«ng nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n  iÓn khaicho  tr     vay    iÓn n«ng  ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n;trong ®ã   µnh     d phÇn  èn  îp lýcho  é  Ìo vay  v h    h ngh   qua  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo. ng h ph v ng   2.2/V Ò   ¬  Õ   Ýn  ông:   c ch t d
  2. 2 a/§èivíi ¹ tÝn  ông         d lo i th«ng  êng: th Ng ©n   µng  h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   µ      Vi   v c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    êng  td t¨ngc huy  ng  µ  ©n  i ®ñ   èn  ¸p  ®é v c ®è   v ® øng    èil ng t¨ngkh  î   tÝn  ông  d cho  nhu  Çu    iÓn n«ng  c ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,tËp    trung ®Ç u      t vèn  µo    i  îng  ∙  îc quy  nh  ¹  v c¸c ®è t ® ®   ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 67/1999/Q§­TTg  ngµy 30/3/1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph §èivíi®èi t ng ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹ tÇng       î     i   s h   n«ng th«n  :®iÖn, ® êng  nh     giao  th«ng n«ng th«n,nícs¹ch,vÖ        sinh m«i  êng, c¸c tæ    tr     chøc  Ýn  ông  èihîp td ph     víic¸c ch¬ng  ×nh  ô  Ó  ña  a   ¬ng       tr c th c ®Þ ph ®Ó xem   Ðt  x cho  vay  Çn  èn  ph v cßn  Õu vµ  ¶m   thi   ® b¶o kh¶ n¨ng    åivèn  µ  i thu h   v l∙ . ­ V Ò   ¬  Õ     c ch b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay:c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi theo  quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ u    ét  è  éidung  ®Þ c Th t   ph l ý m s n   sau  y: ®© +  èivíi é    nh: S¶n  Êtn«ng,l©m, ng,diªm  §     gia®×   h xu        nghiÖp:Ng ©n  µng    h cho  vay  n   tr Öu ®ång, ngêivay  ®Õ 10  i       kh«ng  ph¶ithÕ  Êp  µis¶n,chØ  ép    ch t     n kÌm  n    ®¬ xinvay  Êy chøng  Ën  gi   nh b¶n  Ýnh  Òn  ö  ông  t  c¬  ch quy sd ®Ê do  quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn  Êp. Trong  êng  îp  é  n   th quy c  tr h h vay  èn  a  îc cÊp  Êy v ch ®   gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Ýnh  nh quy sd ®Ê ch thøc  ×    ö  ông  Êy  th   s d gi chøng  Ën nh quyÒn  ö  ông  t  ¹m  êicßn  êih¹n,nhng  sd ®Ê t th   th     ph¶i do  û     U ban  ©n  ©n   nh d cÊp  Ön  ëlªncÊp  µ  huy tr     v ph¶icã    Ën  µ    x¸cnh v kh«ng  x¶y    ra tranh chÊp. ViÖc      Ng ©n   µng  ÷ giÊy  h gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê nh»m   ôc  ch  m ®Ý qu¶n  lý,  theo  âi,phôc  ô  ètviÖc  d  v t  cho vay,tr¸nhcho      vay  ång  Ðo  µ  ©ng    ch ch v n cao tr¸chnhiÖm   ña  êi vay.C¸c      c ng     Tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  x nhu  Çu  c vay  èn  v thùc tÕ  µ  Õt  nh    v quy ®Þ møc  cho vay  ï hîp  ph   trong ph¹m      vimøc   cho  vay  èi t  ®a  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Khi ngêivay    î ®Çy     ©n   µng      tr¶n   ®ñ Ng h cho vay  µn    ¹ giÊy  ho tr¶l   i chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t.Khih Õt  êih¹n  quy s d ®Ê     th   cam  Õt    îng©n  µng,n Õu  é  k tr¶n   h   h vay  èn  v kh«ng    tr¶ hoÆc  kh«ng    î  ,  ©n   µng  èi hîp  íichÝnh  tr¶ n ®ñ ng h ph   v  quyÒn  a  ¬ng    ông    Ön  ®Þ ph ¸p d c¸cbi ph¸p thÝch  îp ®Ó     åinî.   h   thu h   +  èivíi   é  §     h s¶n  Êt kinh tÕ  µng    c¸c xu    h ho¸,kinh tÕ    trang tr¹  ©n  µng    iNg , h cho vay    tr Öu ®ång  µ  i víi trªn10  i   v ®è    HTX,  doanh nghiÖp  éc ®èi t ng ph¶i thu    î     thùc hiÖn      c¸cquy  nh  ®Þ b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ©n  µng  ùc hiÖn    ông  ® ti   c ng h th   ¸p d theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ch ph v Th ®è Ng h Nh n b/  èi víilo¹  Ýn  ông   §     it d cho vay  ®∙i l∙ suÊt:thùc  Ön  u    i     hi theo Quy Õt  ®Þnh riªngcña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  ËtkhuyÕn  Ých  u      Th t   ph v lu   kh ®Ç ttrongníc.   C¨n  vµo    ù    u  ,c¸c m ôc    Çn  u    cø  c¸c d ¸n ®Ç t    tiªuc ®Ç tcho    iÓn n«ng  ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng th«n ® îcChÝnh  ñ     ph chØ  nh; Ng ©n  µng  ®Þ   h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   µ      Vi   v c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    îcgiao nhiÖ m   td khi®     vô cho vay,thùc hiÖn  ng      ®ó theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;Ng ©n   µng    ®Þ c Ch ph   h cho vay ph¶ithÈm  nh  Ò   Öu    ®Þ v hi qu¶  kinh tÕ  ña  ù      c d ¸n,trong tr ng  îp ph¸thiÖn   ê h     dù    ¸n kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  × cha  th   cho vay  µ  v ph¶ib¸o    Þp  êi, y    ý   c¸o k th   ®Ç ®ñ l   do cho    Êp  ã  c¸cc c tr¸chnhiÖ m    tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph c/§èivíi ¹ tÝn  ông  ùc hiÖn         d lo i th   theo chÝnh    s¸ch cña  µ   íc:   Nh n §©y  µ lo¹  Ýn  ông  l  i td chØ  nh  ña  µ   íc,Ng ©n   µng  îc giao  ®Þ c Nh n   h ®  ph¶i  gi¶ing©n    theo  ng  b¶n  ®ó v¨n  quy  nh;  êi vay  ®Þ ng   kh«ng  ph¶ithùc hiÖn        quy ®Þnh  Ò   v b¶o  ¶m   Òn vay  ng  ã  ® ti   nh c tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn    sd v vay  ng  ôc   ®ó m ®Ých, cã  Öu    hi qu¶  µ  v ph¶i®¶m     b¶o  µn    î cho  ©n  µng  gèc  µ    ho tr¶n   ng h c¶  v l∙ i ®óng  êih¹n  th   quy  nh.  ®Þ Trong  êng  îp rñiro,Ng ©n   µng  tr h    h cho vay b¸o    c¸o
  3. 3 Ng ©n   µng  µ   íc ®Ó   h Nh n   tæng  îp  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  h tr Th t Ch ph xem   Ðt    x gi¶i quyÕt cô  Ó.   th 2.3/V Ò   êih¹n cho    th     vay: C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  ùc hiÖn  x th   cho vay theo chu  ú  k sinh tr  ­ ëng  ña  ©y  ång vËt nu«i,thêigian  ©n  cc tr        lu chuyÓn  Ët t hµng  v    ho¸  µ  Êu  v kh hao  µis¶n, m¸y  ãc   ÕtbÞ,  ¶m   t    m thi   ® b¶o  ï hîp  íithêih¹n  ph   v    cho vay theo  Quy Õt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   µ Quy Õt  nh   è  ®Þ c Th t Ch ph v ®Þ s 324/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 30/9/1998  ban  µnh  h quy  Õ   ch cho  vay  i  íikh¸ch  µng  ña  ®è v   h c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 3/V Ò   µng íi ôc  ô  µ   m l ph v v giao dÞch  ña  ©n  µng:   c Ng h Ng ©n   µng  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   µ Ng ©n   Vi   l  hµng  ñ  Õu  ùc hiÖn  Öm   ô  ch y th   nhi v cho  vay  ôc  ô    iÓn n«ng  ph v ph¸ttr   nghiÖp  vµ  n«ng  th«n;v×  Ëy,c¨n cø  èil ng tÝn  ông  µ    v     kh  î   d v kh¶  n¨ng  µichÝnh,Ng ©n   t    hµng  n«ng nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  Öt Nam   õng  ícm ë   éng  µ ng   Vi   t b  r m l i(c¬  ë  í  s giao  Þch, trang bÞ   ¬ng  Ön  µm  Öc)®Ó   ùc hiÖn    ©n   d     ph ti l vi   th   gi¶ing t¹ chç,®¸p    i   øng  cÇu  ôc  ô  Ën  Ön cho  êivay.Chó   äng m µ ng íi yªu  ph v thu ti   ng     tr   l  Ng ©n  µng  ¬  ë  Êp      ïng s©u, vïng xa    ôc  ô  h c s (c x∙)ë v       ®Ó ph v cho  vay  èn  n   v ®Õ trùc tiÕp  êi s¶n  Êt.ViÖc  û    ng   xu   u th¸c cho  ü  Ýn  ông  ©n  ©n   µ      qu t d nh d v c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  h th m  ph n«ng th«n  µm  i lý m ét  è  l ®¹     s nghiÖp  ô  Ò   vv tÝn  ông  d chØ  ùc hiÖn  th   sau    ∙  khi® xem   Ðt ®Çy    x  ®ñ n¨ng  ùcqu¶n  ývµ    l  l   kh¶ n¨ng  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  ilýcña  chøc  µy v ®¹     tæ  n PhÝ   û    u th¸cth«ng qua  îp ®ång  û    2  tho¶ thuËn  ïhîp b¶o  h  u th¸cdo  bªn    ph     ®¶m   ï ®¾ p       Ý  ng  chøc  ilý¸p dông    Êt cho  b  ®ñ chiph nh tæ  ®¹       l∙ su   i vay kh«ng  ® îcvîtl∙suÊttrÇn cho       i     vay  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  Çn    Õn quy  ×nh cho  td c c¶iti   tr   vay  i víi õng ®èi t ®è     t    ­ îng kh¸ch hµng  µ:hé    nh, c¸c HTX,        l   gia ®×    c¸c doanh  nghiÖp  ¶m   ® b¶o  ñ tôc th     ®¬n  gi¶n,thuËn  î .   li 4/V Ò   ö  ýrñiro:   x l    C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  td tham    gia cho vay  èn    iÓn n«ng  v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,trong c¸c tr ng  îp        ê h ph¸tsinh rñiro        th«ng  êng  ×  ö  ýtheo  ¬  th th x l   c chÕ  chung  quy  nh.  ®Þ Trong  êng  îp  nguyªn  ©n  tr h do  nh kh¸ch quan  Êt    b kh¶ kh¸ng  :b∙o,lôt  ¹n    Þch  Önh  ×  µ   íccã  Ýnh  nh     , h h¸n,d b th Nh n   ch s¸ch xö  ýthiÖt   l    h¹icho  êivay  µ  ©n  µng    ng   v Ng h cho  vay,c¸cTæ       chøc  Ýn  ông  td ph¶ilËp hå  ¬    s ®Çy      ∙  íng dÉn  ¹ Th«ng   ªntÞch 03/1997/TTLT/NHNN­BTC   µy  ®ñ nh ® h   ti  tli     ng 22/11/1997  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh; sau    c Ng h Nh n   B T     ®ã tæng  îp    h b¸o c¸o  öi Ng ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh    èi hîp  íichÝnh  Òn   g  h Nh n   B T   ®Ó ph   v  quy ®Þa   ¬ng  Óm     Õn  Þ   Ön  ph ki tra ki ngh bi ph¸p  ö  ý tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  x l  Th t Ch ph quyÕt ®Þnh.   5/Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   ­ C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶i cã  Õ   ¹ch  iÓn khai cô  Ó  éi dung    k ho tr     th n   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 67/1999/Q§­ TTg  µ  v chØ   o  ña  ©n   µng  µ   íc t¹ ®¹ c Ng h Nh n     i c«ng  v¨n  µy. Tríc m ¾t   µ x¸c  nh   ôc     Ýn  ông  n    l  ®Þ m tiªut d n¨m  1999  µ  v n¨m  2000,  ¶m   ® b¶o  ©n   i  µ  è   Ý    èn  ôc  ô  c ®è v b tr ®ñ v ph v cho  ph¸t tr Ón    i n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n. ­ §Þnh  ú  µo  µy  hµng    k v ng 5  th¸ng,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td tham      gia cho vay  èn    iÓnn«ng  v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n lËp b¸o c¸o göiNg ©n  µng  µ         h Nh
  4. 4 níc ®Ó     theo  âi vµ  d   tæng  îp  h b¸o c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph (theo m É u   nh     ®Ý kÌm). ViÖc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  ®Þ 67/1999/Q§­ TTg  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph lµ m ét  ñ  ¬ng  íncña  µ   íc nh»m   iÓn khaithùc hiÖn    ch tr l  Nh n   tr       NghÞ   Õt  è  quy s 06  NQ/TW   µy  ng 10/11/1998  ña  é   Ýnh  Þ vÒ   c B Ch tr   ph¸ttr Ón kinh  Õ   i   t n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n;yªu  Çu    c Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   µ  Vi   v Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  tÝn  ông, Gi¸m  c    d   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ    Ng h Nh n     ph v c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc c¨n  chøc  v c li   thu Ng h Nh n   cø  n¨ng  Öm   ô  nhi v tr Ón khaithùc hiÖn, qu¸  ×nh  ùc hiÖn  i        tr th   ph¸tsinh víng  ¾ c       m b¸o c¸o  ©n   Ng hµng  µ   ícxö  ýkÞp  êi  Nh n   l   th . Ng ©n  µng... . ........ h . ......... Bi Ó u  s è  1      B¸o c¸o T æ n g  h î p c h o  v a y v è n p h¸t  tri Ó n n « n g  n g hi Ö p   v µ  n « n g  th«n       (Tõ  µy.. .®Õ n  ngµy..          ng . .   .th¸ng.. n¨m  . .  . 199... . .)                                                                                        §¬n  Þ: TriÖu                                                     v  ®ång §èit ng vay  èn  î   v D   î®Ç u   ú n  k Doanh  è s D   îcuèikú n    Ghi  chó Tæng  Trong    Cho  Thu Tæn Trong  ®ã sè ng ¾n  ¹n vay h nî g  è s ®ã   ng ¾n   h¹n 1.Cho    vay th«ng  êng th .. . ...... . . ...... 2.Cho    vay  ®∙il∙suÊt u     i .. . ...... . . ...... 3. Cho   vay theo  Ýnh  ch s¸ch Nhµ   íc   n .. . ...... . . ......       Tæng  ès ThuyÕt  minh:    ­§¸nh    Ën  Ðt t×nh  ×nh  gi¸,nh x   h cho  vay,thu nîtrongkú                    ­Nh÷ng  ã                kh kh¨n,víng m ¾ c                 ­KiÕn  Þ.               ngh                     LËp  Óu bi Ngµy...th¸ng..n¨m    .   . 199... Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è
  5. 5                                                                                     
  6. 6 Ng ©n  µng... . ..... h . ...... Bi Ó u   è  2   s B¸o c¸o  C h o  vay th«ng thê n g  p h ô c  v ô  p h¸t tri Ó n n« n g  n g hi Ö p   v µ  n« n g  th«n         õ  µy..   n   µy.. .th¸ng..       (T ng .®Õ ng . . . .n¨m  . 199...)                                                §¬n  Þ: Tû                                                   v  ®ång §èit ng vay  èn  î   v D   î®Ç u   ú n  k Doanh  D   îcuèikú n    Ghi  sè chó Tæng   Trong  Ch Thu  Tæn Trong   ®ã sè ®ã   o  nî g  è ng ¾n  ¹n s h ng ¾n   vay h¹n 1. Chi phÝ  trång trät ch¨n ,   nu«i 2. Chi  Ý   ph nu«i trång  û    thu s¶n 3.Chi phÝ  ¸nh  ¾t       ® b h¶is¶n 4.Chi phÝ  muèi    SX  5. Chi phÝ  XD  thuû lî néi i  ®ång 6. Cho  vay thu mua  l ng ¬ thùc 7. Cho    vay  Ëp  Èu  ©n   nh kh ph bãn 8.Ph¸ttr ÓnCN,     i   TTCN 9.Lµ m   êng    ® n«ng th«n 10.X ©y  ùng  ¹m ®iÖn   d tr   11.Kh¸c      Tæng  è     s        LËp  Óu bi Ngµy...  .th¸ng.. n¨m  . .  . 199 Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è  
  7. 7 Ng ©n  µng:.. . ... h . ... Bi Ó u   è  3  s B¸o c¸o C h o  vay p h ô c   ô  p h¸t tri Ó n n« n g  n g hi Ö p   v v µ  n« n g  th«n  theo l∙i u Ê t u   ∙i  s ®   õ  µy..   n   µy.. th¸ng..  (T ng .®Õ ng .   . .n¨m  . 199...  .) . §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å Sè Tªn  ù    îcvay    K Õ   d ¸n ®   u D  î n  Doanh  è s D   îcuèikú n    TT ®∙il∙suÊt   i ho¹ch ®Ç u   ú   k giao Cho  vay Thu  î n 1 Dù   ¸n 2 Dù   ¸n 3 Dù   ¸n 4 Dù   ¸n Tæng  éng c                                                    LËp  Óu  bi Ngµy...   th¸ng..  .n¨m  . 199 Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è                                  
  8. 8 Ng ©n  µng... . ...... h . ...... Bi Ó u  s è  4 B¸o c¸o C h o  vay p h ô c   ô  p h¸t tri Ó n n« n g  n g hi Ö p   µ   v v n«ng  th«n theo c h Ý n h  s¸ch c ñ a  h µ  n íc n   õ  µy..   n   µy.. .th¸ng.. n¨m199... . (T ng .®Õ ng . . . .  . .)                                          ¬n  Þ:TriÖu  ng                                        § v   ®å Sè  Theo  ¬ng  ×nh kinh K Õ   ch tr     D  î n  Doanh  è s D   îcuèikú n    TT tÕ ho¹ch ®Ç u   ú   k giao Cho  vay Thu  î n 1 Cho  vay    é  Ìo c¸ch ngh 2 Cho  vay  kh ¾c  phôc  hËu  qu¶ thiªntai   .. . ...... . . ..... Tæng  è s        LËp  Óu bi Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . 199 Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2