Công văn 3209/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 3209/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3209/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc cấp biên lai thu thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3209/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 3209/TCT­N V 2   n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc c Ê p  biªn   thu thu Õ  T N C N   9  lai KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Thêi gian    võa qua, Tæng     côc thuÕ nhËn  îc c«ng  ®   v¨n cña mét  c¬  sè  quan      chi tr¶ thu nhËp  ®Ò   cã  nghÞ  viÖc cÊp biªn laithu      thuÕ thu nhËp c¸  nh©n, vÊn      ®Ò nµy  Tæng côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo    qui®Þnh  it¹ ®iÓm     4.3,Môc  ITh«ng   05/2000/TT­ II   , t sè  BTC  ngµy  17/01/2000 cña  Tµi chÝnh      Bé    th×:C¬ quan      nhËp  tr¸chnhiÖm  chitr¶thu  cã    cÊp      biªnlaicho      c¸c c¸ nh©n  nhu  cã  cÇu  cÊp        biªnlaix¸c nhËn tiÒn thuÕ    thu nhËp    quan  thùc hiÖn  mµ C¬  ®∙    khÊu trõ. T¹i ®iÓm   C«ng    4  v¨n  10592/TC­ sè  TCT  ngµy  1/10/2002 cña      Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  viÖc    vÒ  qu¶n    lýthuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  ®∙    ®Ò cËp: C¬     quan      nhËp  tr¸chnhiÖm   chitr¶thu  cã    cÊp      biªnlaicho      c¸c c¸ nh©n    ®Ó cuèin¨m    tæng  quyÕt  hîp  to¸n.Biªn lainµy  îc c¬        ®   quan  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    lýcÊp  cho  quan        c¬  chitr¶thu nhËp, cuèin¨m  quan            c¬  chitr¶thu nhËp  quyÕt to¸nvíi quan        c¬  thuÕ. Nh vËy,t¹  quan          iC¬  chitr¶thu nhËp, viÖc    cÊp      biªnlaithuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n kh«ng nhÊt thiÕtph¶icÊp        hµng  th¸ngcho    c¸cc¸ nh©n    tÊtc¶      trong ®¬n    vÞ    mµ chØ cÊp cho      c¸c c¸ nh©n  thu nhËp  nhiÒu    cã    ë  n¬ihoÆc   êng      tr hîp c¸ nh©n  yªu cÇu  cã    cÊp    . biªnlai Hµng th¸ng kÓ      tõ ngµy  ®Õn   10  ngµy  cña  25  th¸ng sau,c¬      quan      chitr¶ thu nhËp    thùc hiÖn    nép  vµo  NSNN   tiÒn thuÕ  khÊu    sè    ®∙  trõcña      c¸cc¸nh©n. §Ó  viÖc  iÓn khaikhÊu    nép  tr     trõvµ  thuÕ  nhËp    thu  c¸ nh©n  vµo  Ng©n   s¸ch ® îc ®Çy     kÞp      ®ñ vµ  thêi, Tæng   côc thuÕ    ®Ò nghÞ  Côc thuÕ    c¸c tØnh,  thµnh  phè  iÓn  tr khai viÖc    cÊp  biªn laithuÕ      thu  nhËp  nh©n  c¸  cho    c¸c tæ  chøc  kinh  doanh  kh«ng  vµ  kinh  doanh  ho¹t ®éng      cã    chi tr¶ thu nhËp    mµ kho¶n    thu nhËp  thuéc diÖn  ®ã    chÞu  thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n. §èivíic¬        quan  chitr¶thu      nhËp kh«ng  ph¶ilµ ®èi  îng      t nép  thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN     nh: V¨n phßng   ®¹idiÖn,c¸ctæ      chøc  quèc      ¸n…     tÕ,c¸cdù  th× Côc  thuÕ  thùc hiÖn    cÊp      biªnlaithuÕ  TNCN  cho    chøc  c¸c tæ  nµy.Côc    thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè  ph¶ibè    thÓ    trÝcô  phßng  chÞu  tr¸chnhiÖm     qu¶n      lýthu thuÕ   îng nµy    ®èi t   ®Ó híng dÉn, gióp ®ì          t¹o®iÒu  kiÖn  thuËn    lîcho  i viÖc    kª khainép    thuÕ    thu nhËp  c¸nh©n.   Khi lµm  tôc cÊp        thñ    biªn laithuÕ  nhËp    thu  c¸ nh©n,  quan  c¬  thuÕ yªu  cÇu  quan      c¬  chitr¶lµm  ®¬n    xin cÊp      biªn laitheo mÉu  ®Ýnh  kÌm c«ng v¨n  nµy    quan  göic¬  thuÕ.Sau  ngµy  tõngµy    15  kÓ    nhËn  ®¬n, c¬    quan  thuÕ thùc  hiÖn cÊp  lÇn ®Çu  mét quyÓn      c¸c lÇn  biªnlaivµ    sau  thùc hiÖn    theo nguyªn  t¾c ph¶iquyÕt to¸nbiªnlai           cÊp  íc,sè îng cÊp  tr   l   phô thuéc vµo  l         sè îng biªnlai sö dông hµng  th¸ng. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ    c¸c tØnh, Thµnh    phè biÕt vµ    thùc hiÖn.  
  2. 2 Céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Ngµy  th¸ng        n¨m § ¬ n  xin c Ê p  biªn lai  thu Õ  thu n h Ë p  c¸ n h © n KÝnh   göi:(1)   ­Tªn  quan          c¬  chitr¶thu nhËp: ­§Þa    chØ: ­Sè    ®iÖn  tho¹i                       Sè                           fax: : ­Sè      tµikho¶n: ­M∙    thuÕ  (nÕu  cã): ­Hä  tªnngêi®øng    vµ      ®Çu   quan    c¬  chitr¶: ­Sè    ®iÖn  tho¹i: C¬  quan    ho¹t®éng      t«icã    chi tr¶ thu nhËp  cho    c¸ nh©n  kho¶n    cã  thu nhËp  ph¶ichÞu    thuÕ    thu nhËp      ®èi víi ngêicã      thu nhËp  cao.C¨n  vµo    cø  Ph¸p  lÖnh  thuÕ  thu nhËp  ®èi    víingêi cã    thu  nhËp  cao  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn  hiÖn  hµnh  trong ®ã   ®Ò     cã  cËp  tr¸chnhiÖm   quan        c¬  chitr¶ph¶ithùc hiÖn      khÊu   trõthuÕ.Nh»m       x¸c®Þnh  thuÕ    sè  thu nhËp  quan  thùc hiÖn  C¬  ®∙    khÊu  trõ nép    NSNN   cÊp  vµ  biªn laithuÕ      TNCN   cho      c¸c c¸ nh©n  nhu  cã  cÇu    ®Ó cuèi n¨m    thùc hiÖn  quyÕt  to¸n thuÕ    TNCN,   C¬ quan      t«i®Ò nghÞ  quan  c¬  thuÕ  cÊp      biªnlai thuÕ    thu nhËp    c¸nh©n. C¬  quan    t«ichÞu  tr¸chnhiÖm     qu¶n    dông      lý,sö  biªn laithuÕ  nhËp  thu  theo ®óng   qui ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  89/2002/N§­   sè  CP ngµy  7/11/2002  cña  ChÝnh  phñ  in,ph¸thµnh, sö  vÒ        dông  qu¶n    lýhãa  ®¬n  Th«ng   vµ  t híng dÉn    sè 120/2002/TT­ BTC  ngµy  30/12/2002  cña  TµichÝnh.Thùc  Bé      hiÖn  chÕ    ®é quyÕt to¸nbiªnlai   quan          c¬  víi thuÕ  hµng  th¸ngvµo    ngµy  th¸ngsau  20    nÕu sè  thuÕ khÊu    cÊp        tr   trõvµ  biªnlai 10  iÖu ®ång      tõ trëlªn.Hµng  quý  vµo  ngµy 20  cña th¸ng ®Çu     quý  sau  nÕu  thuÕ  sè  khÊu    cÊp          tr   trõvµ  biªn lailµ díi10  iÖu ®ång. Ng êi®øng     ®Çu   quan      c¬  chi tr¶thu  nhËp (Ký          ®ãng  ghirâ hä,tªnvµ  dÊu) (1):     Göi  ­ Côc thuÕ  hoÆc     Chi côc thuÕ nÕu  quan        c¬  chitr¶thu nhËp    lµ ®èi t    îng nép thuÕ  GTGT,  thuÕ  TNDN     t¹ Côc  i thuÕ hoÆc     Chi côc  thuÕ. ­ Göi Côc      thuÕ nÕu  quan        c¬  chitr¶thu nhËp  kh«ng  ph¶ilµ®èi t        îng nép  thuÕ  GTGT,  thuÕ TNDN.
  3. 3
Đồng bộ tài khoản