Công văn 3211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 3211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng giá tính thuế hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3211/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 3211/tchq- kttt ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2002 vÒ viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh vµ c«ng v¨n sè 1519/TCHQ-KTTT ngµy 09/4/2002 cña Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, t¹i mét sè Côc H¶i quan cã víng m¾c. Sau khi trao ®æi vµ cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 7083/TC-TCT ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2002. Tæng côc H¶i quan híng dÉn, lµm râ thªm mét sè ®iÓm nh sau: I. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (kh«ng ph©n biÖt hµng n»m trong hay ngoµi danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ) th× tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hµng ho¸ nhËp khÈu nÕu: - Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ mua thùc tÕ ph¶i thanh to¸n bao gåm c¶ phÝ vËn t¶i (F) vµ phÝ b¶o hiÓm (I). - Cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i môc 1 phÇn III Th«ng t sè 08/2002/TT- BTC ngµy 32/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh. NÕu hµng ho¸ nhËp khÈu cña Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i môc 1 phÇn III Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC th× kh«ng ®îc tÝnh thuÕ theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n hµng ho¸ nhËp khÈu. II. §èi víi hµng ho¸ do c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu vÒ lµm nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt: 1. ChØ ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm nÕu ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i môc 2.2 phÇn III Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC nªu trªn. Kh«ng ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ®èi víi c¸c trêng hîp nhËp khÈu b¸n s¶n phÈm hay s¶n phÈm dïng ®Ó ®ãng chai, ®ãng gãi, chän läc, ph©n lo¹i, l¾p r¸p ®¬n gi¶n nµ c¸c c«ng viÖc nµy kh«ng lµm thay ®æi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña s¶n phÈm cho dï viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng nµy ®¸p øng c¸c quy ®Þnh t¹i môc 2.2 phÇn III cña Th«ng t 08/2002/TT-BTC.
  2. 2 2. Khi lµm thñ tôc h¶i quan nhËp khÈu doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng ký viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt vµ ®· ®îc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh chung nhng sau khi th«ng quan l¹i cã v¨n b¶n ®¨ng ký vµ xin lµm thñ tôc x¸c nhËn nguyªn liÖu, vËt t ®a vµo s¶n xuÊt th× kh«ng tÝnh l¹i thuÕ. 3. Khi lµm thñ tôc ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt ®Ó ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng th× tríc khi chÊp nhËn ®¨ng ký Danh môc nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th× c¬ quan H¶i quan ph¶i kiÓm tra c¸c v¨n b¶n giÊy tê x¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, v¨n b¶n tù x¸c ®Þnh n¨ng lùc, c«ng suÊt s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu phï hîp víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp. 4. ViÖc qu¶n lý ®èi víi nhËp khÈu nguyªn liÖu ®a vµo s¶n xuÊt ®îc h- ëng gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång thùc hiÖn nh sau: a. §èi víi c¸c tê khai h¶i quan nhËp khÈu theo lo¹i h×nh nguyªn liÖu ®a vµo s¶n xuÊt, c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu ph¶i lËp sæ theo dâi víi mét sè tiªu thøc sau: + Tªn Doanh nghiÖp + B¶n ®¨ng ký Danh môc nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt + Tê khai h¶i quan (sè, ngµy) (Theo mÉu ®Ýnh kÌm díi ®©y) b. Cø 06 (s¸u) th¸ng mét lÇn t¹i thêi ®iÓm th¸ng 1 vµ th¸ng 7 hµng n¨m c¬ quan h¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký tê khai yªu cÇu doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt vµ ®îc ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång ph¶i nép B¸o c¸o kª khai, quyÕt to¸n sè lîng hµng nhËp khÈu ®a vµo s¶n xuÊt cho c¬ quan h¶i quan theo c¸c tiªu thøc: + Sè lîng hµng ®· nhËp khÈu + Sè lîng hµng ®· ®a vµo s¶n xuÊt + Sè lîng hµng cßn l¹i + Sè lîng hµng chuyÓn nhîng kh«ng ®a vµo s¶n xuÊt (nÕu cã). Trªn c¬ së B¸o c¸o kª khai, quyÕt to¸n cña Doanh nghiÖp c¬ quan h¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu hµng thùc nhËp vµ thùc tÕ ®a vµo s¶n xuÊt nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®a vµo s¶n xuÊt th× (cã thÓ phèi hîp víi C¬ quan thuÕ): truy thu sè thuÕ do chªnh lÖch gi÷a gi¸ tèi thiÓu vµ gi¸ hîp ®ång. Trêng hîp nÕu qu¸ 30 ngµy mµ Doanh nghiÖp kh«ng nép b¸o c¸o cho C¬ quan h¶i quan th× C¬ quan H¶i quan yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i nép b¸o c¸o khi ®ã míi ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång ®èi víi nguyªn liÖu ®a vµo s¶n xuÊt cña c¸c l« hµng tiÕp theo. Trêng hîp Doanh nghiÖp nhîng b¸n nguyªn liÖu ®a vµo s¶n xuÊt ®· ®îc tÝnh thuÕ theo gi¸ hîp ®ång: Ngoµi viÖc truy thu thuÕ cßn ph¶i xö ph¹t nép chËm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. C¸c trêng hîp nhËp khÈu nguyªn liÖu, trùc tiÕp ®a vµo s¶n xuÊt mµ gi¸ nhËp khÈu qóa thÊp so víi møc gi¸ tèi thiÓu, møc gi¸ kiÓm tra hay møc gi¸
  3. 3 nhËp khÈu qu¸ bÊt hîp lý th× cã quyÒn yªu cÇu Doanh nghiÖp chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña gi¸ ghi trªn hîp ®ång nÕu cßn nghi ngê th× tiÕn hµnh tæ chøc kiÓm tra sau th«ng quan. III. Ngµy hoµn thµnh thñ tôc göi hµng cho bªn mua quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc II Th«ng t sè 08/2002/TT- BTC ngµy 23/1/2002 cña Bé Tµi chÝnh ®îc hiÓu lµ ngµy ký ho¸ ®¬n vËn chuyÓn (Bill of lading). Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c g× th× yªu cÇu c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè tËp hîp b¸o c¸o vÒ Tæng côc H¶i quan (Côc KTTT XNK) ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.
  4. Tªn doanh nghiÖp............................. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt...................... Sæ ®¨ng ký nguyªn liÖu ®a vµo trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång ST Tê khai nhËp MÆt hµng Sè lîng ThuÕ Gi¸ tÝnh thuÕ B¶n ®¨ng ký danh môc T khÈu suÊt ®a vµo s¶n xuÊt Sè Ngµy Gi¸ H§ GTT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đồng bộ tài khoản