Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế về chính sách thu về đất đai (thu tiền sử dụng đất)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3212/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé tµi chÝnh – tæng côc thuÕ sè 3212 TCT/TS  ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ viÖc víng m¾c  chÝnh s¸ch thu vÒ ®Êt ®ai KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè Hµ Néi Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 22122 CT/TH­DT ngµy 15/9/2004 cña   Côc   thuÕ   thµnh   phè   Hµ   Néi   vÒ   víng   m¾c   trong   viÖc   thùc   hiÖn chÝnh s¸ch thu vÒ   ®Êt  ®ai; Tæng côc ThuÕ  cã   ý  kiÕn   nh sau: 1.  Theo ph¶n  ¶nh  cña Côc  thuÕ  Hµ   Néi th×   trong  c¸c  QuyÕt   ®Þnh   cÊp   chøng   nhËn  quyÒn   sö   dông   ®Êt,   phÇn  diÖn   tÝch  ®Êt ph¶i nép 100% tiÒn sö  dông  ®Êt (SD§) kh«ng ph©n  biÖt  ®îc diÖn tÝch  ®ã  lµ  diÖn tÝch vît h¹n møc hay diÖn  tÝch chuyÓn môc  ®Ých, hîp thøc hãa cho c¸c tr êng hîp  ®Êt  sö dông ngµy 15/10/1993, vµ c¸c trêng hîp nép 40% tiÒn sö  dông   ®Êt   ®èi   víi   c¸c   trêng   hîp   mua   b¸n   sau   ngµy  15/10/1993, chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt n«ng nghiÖp sang  ®Êt  ë,  ®Êt giao cho c¸c tæ chøc  ®Ó  sö  dông vµo môc  ®Ých  kh«ng ph¶i lµm nhµ ë nhng ®∙ tù ph©n chia cho c¸c c¸ nh©n   lµm nhµ ë. §Ó   xö  lý  c¸c  trêng  hîp nªu  trªn,  t¹o  ®iÒu  kiÖn  cho  viÖc   thu   tiÒn  sö   dông   ®Êt  nhanh   chãng,   chÝnh   x¸c,   ®óng   chÕ   ®é; §Ò  nghÞ  Côc thuÕ  thµnh phè  Hµ  Néi cÇn phèi hîp  víi c¬  quan Tµi nguyªn ­ m«i trêng yªu cÇu c¬  quan nµy  cung cÊp c¸c hå s¬, tµi liÖu hoÆc c¸c v¨n b¶n x¸c ®Þnh râ   diÖn   tÝch   ®Êt   sö   dông   nªu   trªn   trong   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn sö  dông  ®Êt cña c¸c hé  gia  ®×nh lµ  thuéc lo¹i  ®Êt  nµo. HoÆc cã  thÓ  yªu cÇu c¸c  ®èi tîng  ®îc cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt cung cÊp  ®Çy  ®ñ  c¸c lo¹i giÊy tê  chøng   minh   ®îc   lo¹i   ®Êt   ®ang   sö   dông   ®Ó   thùc   hiÖn   thu  tiÒn sö dông ®Êt ®óng chÕ ®é. 2. Gi¸ nhµ ®Ó tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ trong trêng hîp cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u nhµ  vµ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ë  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   28/2000/TT­BTC   ngµy  18/4/2000  cña  Bé  Tµi chÝnh  vÒ  lÖ  phÝ  tríc b¹  quy  ®Þnh:  “gi¸ nhµ mçi m2 lµ gi¸ trÞ thùc tÕ theo gi¸ thÞ tr êng mçi  m2 sµn nhµ  theo cÊp nhµ, h¹ng nhµ  vµ  chÊt lîng thùc tÕ  cña nhµ t¹i thêi ®iÓm kª khai lÖ phÝ tríc b¹....”. Theo quy  ®Þnh trªn, viÖc x¸c  ®Þnh gi¸ nhµ   ®Ó  tÝnh lÖ  phÝ  tríc b¹  t¹i thêi  ®iÓm thu lÖ  phÝ  tr íc b¹   ®èi víi c¸c  trêng hîp mµ  Côc ThuÕ  nªu th×   ®îc lÊy: gi¸ chuÈn míi do  UBND thµnh phè quy ®Þnh (phï hîp víi thùc tÕ thÞ trêng) x 
  2. 2 tû  lÖ  % gi¸ trÞ  cßn l¹i cña c¨n nhµ  (theo cÊp nhµ, h¹ng  nhµ vµ chÊt lîng thùc tÕ cßn l¹i cña c¨n nhµ). Tæng  côc  ThuÕ  tr¶  lêi  ®Ó   Côc thuÕ  thµnh  phè  Hµ   Néi  biÕt vµ thùc hiÖn. 
Đồng bộ tài khoản