intTypePromotion=1

Công văn 3213/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Công văn 3213/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3213/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế của hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3213/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3213  C T/N V 5  n g µy  21 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc k h Ê u  trõ thu Õ  cña h µ n g  h o¸ c h Þ u  thu Õ   T § B T KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè    H¶i Phßng Tr¶    lêiC«ng    240/CT­ v¨n sè  §TNN   ngµy  15/6/2001 cña    Côc ThuÕ   thµnh  phè    H¶i Phßng  khÊu    vÒ  trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  nh  sau: Theo  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 3,môc  , II  phÇn  Th«ng   89/1998/TT­ A,  tsè  BTC   ngµy 27/6/1998  môc   ,Th«ng   sè  vµ  II  t 175/1998/TT­ BTC  ngµy  24/12/1998  cña    Bé Tµi  chÝnh  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ngµy  tõ  1/1/1999  ®Õn  hÕt  ngµy  31/12/2000 th× hµng  ho¸ thuéc diÖn  chÞu  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt (kÓ    c¶  hµng s¶n xuÊt chÞu    thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt xuÊt khÈu)      thuéc diÖn  kh«ng  chÞu thuÕ GTGT. Theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1,môc  , II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B,  t sè  BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ GTGT     cã  hiÖu      lùc thihµnh    tõ ngµy 1/1/2000 th×  hµng s¶n xuÊt  chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtxuÊt khÈu  îc¸p dông      ®     thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     lµ 0%. §èi víithuÕ      GTGT   cña hµng  ho¸,dÞch  ph¸tsinh tr     vô      íc ngµy 1/1/2001  dïng cho s¶n  xuÊt hµng    chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt (kÓ  hµng    c¶  s¶n xuÊt  chÞu  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt xuÊt    khÈu)  kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu      ®   trõ ®Ó x¸c  ®Þnh   thuÕ  sè  GTGT   ph¶i nép    hoÆc  hoµn  thuÕ. Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  îckhÊu    îctÝnh  ®   trõ®   vµo    chiphÝ  s¶n  xuÊt kinh doanh        ®Ó tÝnh  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt  kinhdoanh.   §èivíi     thuÕ GTGT   cña  hµng    ho¸,dÞch  ph¸tsinh tõ1/1/2001 dïng    vô          ®Ó s¶n  xuÊt ra    hµng  ho¸ chÞu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt xuÊt khÈu      th×  îc khÊu  ®   trõhoÆc     hoµn    l¹ theo  i quy  ®Þnh.  Trêng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh      h¹ch  to¸nriªng® îcthuÕ        GTGT   cña  hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  dïng    ®Ó s¶n  xuÊt  ra hµng  chÞu  thuÕ  GTGT   (bao gåm   hµng  c¶  s¶n  xuÊt  chÞu  thuÕ      tiªuthô ® Æc  biÖt xuÊt khÈu)  ® îc khÊu        th×    trõhoÆc   hoµn  i l¹ thuÕ    GTGT  cña  hµng  ho¸,dÞch  dïng      vô  ®Ó s¶n  xuÊt ra    hµng  chÞu  thuÕ  GTGT.  Trêng  c¬  hîp  së  s¶n  xuÊtkinhdoanh      kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îcthuÕ          GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ th×    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    îc kª  ®   trõ ®   khai t¹m    tÝnh hµng  th¸ng  theo  lÖ  tû  doanh  b¸n  cña  sè  ra  hµng  ho¸, dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT.   Khi quyÕt    to¸nn¨m, c¬  ph¶itÝnh    thuÕ    së    l¹ sè  i GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõtheo  tûlÖ    doanh  cña  sè  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT   víi so    tæng  doanh  sè  cña  hµng    ho¸,dÞch  b¸n ra trong n¨m. vô        Tæng côc ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc ThuÕ  Thµnh phè    H¶i Phßng biÕtvµ    h­ íng dÉn      c¸c®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2