intTypePromotion=1

Công văn 3214/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
1
download

Công văn 3214/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3214/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hoà Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3214/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Số: 3214/VPCP-KGVX ---------------------------------- V/v chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2009 học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tờ trình số 299/TTr-DKVN ngày 15 tháng 01 năm 2009 về việc thay đổi địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 1779/BGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 3 năm 2009); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 5815/UBND-KT1 ngày 31 tháng 12 năm 2008); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 488/UBND-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; (Đã ký) - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, ĐP, TH, PL; Nguyễn Hữu Vũ - Lưu: Văn thư, KGVX (4)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2