intTypePromotion=1

Công văn 3223/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Công văn 3223/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3223/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3223/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3223  C T/N V 5  n g µy  22 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc k h Ê u  trõ thu Õ  G T G T  ® Ç u  vµo KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  6758  sè  CT/TC­NH  ngµy 25/6/2001 cña Côc thuÕ  thµnh phè  Néi vÒ  Hµ    khÊu    trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo cña  C«ng    tydÞch  kü  vô  thuËtdÇu    khÝ  (PTSC),Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy  ®Þnh  it¹ ®iÓm     1.b,môc  I phÇn  Th«ng   89/1998/TT­ II   , B,  tsè  BTC   ngµy  27/6/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   sè  28/1998/N§­  CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT     th× “thuÕ  ®Çu  vµo cña hµng    ho¸,dÞch  ® îckhÊu      vô    trõph¸t sinh trong th¸ng nµo  îckª khaikhÊu              ®       trõkhix¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  th¸ng®ã,    kh«ng  ph©n  biÖt®∙    xuÊtdïng hay      cßn    ®Ó trong kho”.   Trêng    hîp trong thêigian ®Çu           ¸p dông  LuËt thuÕ    GTGT,  C«ng    tyPTSC   cã  suÊt    s¬  vÒ viÖc  khai thuÕ  kª    GTGT   ®Çu   vµo  nªn  mét  ho¸  cã  sè  ®¬n  GTGT   ®Çu   vµo    ph¸tsinh trong n¨m      2000  nhng  cha  îckª khai®Ó   îckhÊu  ®       ®   trõ hoÆc     hoµn  il¹ vµo    c¸c th¸ng trong    n¨m  2000, C«ng      ty ph¶i cam     kÕt  vµ  chÞu  tr¸chnhiÖm           vÒ c¸c ho¸ ®¬n  îc kª khai.Côc  ®       ThuÕ  thµnh phè      Hµ Néi thùc hiÖn    kiÓm     traviÖc  khaicña  kª    ®¬n   vÞ, nÕu  kho¶n  thuÕ GTGT   i   t¹ c¸c ho¸ ®¬n    nµy  thùc sù    dïng   ®Ó s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT,  cha  îc kª  ®   khai vµo    th¸ng ph¸tsinh      thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  th×  C«ng      îc khÊu    ty sÏ ®   trõhoÆc   hoµn  i l¹ thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo cña nh÷ng   ho¸ ®¬n  nµy. KÓ     tõngµy  1/1/2001 viÖc    khÊu    trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo thùc hiÖn    theo  híng dÉn  i   t¹ ®iÓm  1.2c,môc  IphÇn  Th«ng   122/2000/TT­   II   , B,  t sè  BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy 29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ  GTGT   C«ng    3094  vµ  v¨n sè  TCT/CS  ngµy 10/8/2001 cña    Tæng  côc ThuÕ. Côc  ThuÕ   thµnh  phè  Néi híng dÉn  Hµ      C«ng    tyPTSC   thùc hiÖn      kª khai   nép  thuÕ GTGT  theo ®óng    quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi biÕtvµ  Hµ      híng dÉn    C«ng    tyPTSC   thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2