Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3250/VPCP-KTTH V/v ưu đãi đầu tư đối với dự Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007 án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal Kính - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, gửi: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6472/BTC-CST ngày 17/5/2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3603/BKH-ĐTNN ngày 25/5/2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong cuộc họp ngày 11/6/2007 tại Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn Compal tại tỉnh Vĩnh Phúc; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý về nguyên tắc việc cho dự án trên được áp dụng các ưu đãi ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xem xét, xác định về năng lực tài chính, về công nghệ kỹ thuật cao và các điều kiện khác của dự án để xem xét, xử lý việc áp dụng các chính sách ưu đãi cho phù hợp với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, các PTTg Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, (Đã ký) Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Vụ: TH, QHQT, KG, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: Văn thư, KTTH (3b), S.20
Đồng bộ tài khoản