Công văn 3254/VPCP-QHQH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 3254/VPCP-QHQH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3254/VPCP-QHQH của Văn phòng Chính phủ về việc nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3254/VPCP-QHQH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 3254/VPCP-QHQH ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ viÖc n©ng tuæi nghØ hu cña lao ®éng n÷ KÝnh göi: - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ, - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, - Trung ¬ng Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam. XÐt ®Ò nghÞ cña Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ (C«ng v¨n sè 128/BTCCBCP-TL ngµy 12/07/2000) vµ ®Ò nghÞ cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi (C«ng v¨n sè 2283/L§TBXH-BHXH ngµy 17/7/2000) vÒ viÖc nghiªn cøu n©ng tuæi nghØ hu cña lao ®éng n÷. Thñ tíng ChÝnh phñ ®ång ý giao Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Trung ¬ng Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam c¨n cø Bé luËt Lao ®éng vµ Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ vÒ viÖc n©ng tuæi nghØ hu cña lao ®éng n÷. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c quý c¬ quan phèi hîp thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản