Công văn 327/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
7
download

Công văn 327/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 327/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 327/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------------- ð c l p – T do – H nh phúc -------------------------- Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 S : 327/VPCP-KGVX V/v ñ xu t ch ñ ñ i v i ngư i ñã ngh hưu và ngư i không hư ng lương theo b ng lương do Nhà nư c quy ñ nh ñư c b u gi ch c danh lãnh ñ o chuyên trách H i Kính g i: -B N iv ; - B Tài chính; - H i Ngư i cao tu i Vi t Nam. Xét ñ ngh c a B N i v t i công văn s 3560/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2008 v chính sách, ch ñ ñ i v i ngư i ñã ngh hưu và ngư i không hư ng lương theo b ng lương do Nhà nư c quy ñ nh ñư c b u gi ch c danh lãnh ñ o chuyên trách H i, Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng có ý ki n như sau: .vn 1. ð ng ý v i ñ ngh c a B N i v v s c n thi t nghiên c u quy ñ nh ch ñ ñ i v i nh ng ngư i ñã ngh hưu và nh ng ngư i không hư ng lương theo b ng lương do Nhà nư c am quy ñ nh ñư c b u gi ch c danh lãnh ñ o chuyên trách H i không ph i là t ch c chính tr – xã h i. tn 2. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính ñ xu t ch ñ thù lao ñ i v i các ie trư ng h p cán b ñã ngh hưu và nh ng ngư i không hư ng lương theo b ng lương do Nhà tV nư c quy ñ nh ñư c b u gi ch c danh lãnh ñ o chuyên trách H i, phù h p v i tương quan v ti n lương và ph c p ñ i v i cán b , công ch c trong biên ch gi các ch c danh lãnh ñ o ua chuyên trách tương ñương trong H i, trình Th tư ng Chính ph ban hành quy t ñ nh ñ th c .L hi n. Văn phòng Chính ph xin thông báo ñ các B , ngành bi t và th c hi n. ww w KT. B TRƯ NG, CH NHI M Ni nh n: PHÓ CH NHI M - Như trên; - PTTg Nguy n Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Tr n Qu c To n, TTðT; các V : KTTH, TH; - Lưu: VT, KGVX (3) Tr n Qu c To n
Đồng bộ tài khoản