intTypePromotion=1

Công văn 3280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 3280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng chÝnh phñ sè 3280/VPCP-KTTH ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi thuèc l¸ ®iÕu s¶n xuÊt trong níc KÝnh göi: - Bé Tµi chÝnh, - Bé C«ng nghiÖp, - Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Tµi chÝnh (C«ng v¨n sè 5207 TC/TCT ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2002) vµ cña Bé C«ng nghiÖp (C«ng v¨n sè 687/CV-TCKT ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2002), vÒ gi¸ b¸n tèi thiÓu vµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi thuèc l¸ ®iÕu, thay mÆt Thñ tíng ChÝnh phñ, Phã thñ tíng NguyÔn TÊn Dòng cã ý kiÕn nh sau: Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi thuèc l¸ ®iÕu s¶n xuÊt trong níc lµ gi¸ b¸n cña c¬ së s¶n xuÊt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt thuèc l¸ vi ph¹m quy ®Þnh vÒ gi¸ b¸n tèi thiÓu thuèc l¸ bao s¶n xuÊt trong níc (theo QuyÕt ®Þnh sè 08/2002/Q§- BVGCP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ), th× bÞ xö lý vi ph¹m trong lÜnh vùc gi¸ c¶ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt, thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2