Công văn 3287/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 3287/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3287/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đôn đốc nợ thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3287/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 3287/TCHQ-KTTT ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2002 vÒ viÖc ®«n ®èc nî thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè Thùc hiÖn chØ ®¹o cña L·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc lµm lµnh m¹nh nî ®äng thuÕ ngµnh H¶i quan. §Ó ®«n ®èc vµ thu håi nî ®äng thuÕ thèng nhÊt trong toµn ngµnh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè nh sau: I. C¸c biÖn ph¸p thu håi nî: 1. Thµnh lËp tæ ®«n ®èc, xö lý nî ®äng thuÕ do Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc tiÕp chØ ®¹o gåm c¸c thµnh phÇn: NghiÖp vô, Thanh tra, xö lý, §TCL, vµ KTSTQ ®Ó ®«n ®èc nî thuÕ. 2. §a lªn ph¬ng tiÖn th¬ng tin ®¹i chóng c¸c ®èi tîng nî thuÕ ®· ®îc nh¾c nhë nhiÒu lÇn mµ kh«ng chÞu nép thuÕ. 3. Liªn hÖ víi côc thuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó ®«n ®èc nî thuÕ. 4. Göi danh s¸ch nî thuÕ kho Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng ®Ó Côc ThuÕ khÊu trõ c¸c kho¶n ®îc hoµn tr¶ cña doanh nghiÖp vµo sè nî cña H¶i quan (nÕu cã). 5. Côc trëng côc H¶i quan ®Þa ph¬ng lµm viÖc víi Ng©n hµng nhµ níc vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i tØnh, thµnh phè ®Ó yªu cÇu trÝch sè d trªn tµi kho¶n ®Ó nép thuÕ, hoÆc phong to¶ tµi kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng ë ®Þa ph- ¬ng ®Ó thu håi nî thuÕ cña c¸c ®èi tîng nî thuÕ. 6. Côc trëng côc H¶i quan ®Þa ph¬ng lµm viÖc víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu håi nî thuÕ theo luËt ®Þnh nh: kª biªn tµi s¶n, thu gi÷ hµng ho¸ ®Ó lÊy tiÒn nép ng©n s¸ch nhµ níc cña c¸c ®èi tîng nî thuÕ. 7. Kh«ng ®îc lµm thñ tôc h¶i quan cho c¸c doanh nghiÖp nî thuÕ, kÓ c¶ trêng hîp doanh nghiÖp cßn nî thuÕ nhng l¹i uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhËp khÈu (trõ trêng hîp doanh nghiÖp nî thuÕ ®îc t¹m gi¶i to¶ cìng chÕ theo qui ®Þnh). 8. C¸c ®¬n vÞ triÓn khai thùc hiÖn ngay sau khi nhËn ®îc c«ng v¨n nµy vµ b¸o c¸o t×nh h×nh nî, kÕt qu¶ thu ®ßi nî vÒ Tæng côc theo ®Þnh kú 10 ngµy 1 lÇn. 9. KÕt qu¶ ®«n ®èc nî ®äng thuÕ ®îc coi lµ chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ thi ®ua cña ®¬n vÞ. Côc trëng, chi côc trëng H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc nî thuÕ vµ thu håi nî thuÕ cña ®¬n vÞ tríc Tæng côc trëng.
  2. 2 II. Xö lý c¸c kho¶n nî cã tÝnh chÊt kh¸c nhau: 1. Nî cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng b×nh thêng, ph¶i thu ®ßi: §èi víi kho¶n nî nµy, yªu cÇu H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ®«n ®èc kÞp thêi, quyÕt liÖt vµ thùc hiÖn ®óng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt nh trÝch tµi kho¶n, thu hµng ho¸, kª biªn tµi s¶n ®Ó kho¶n nî nµy kh«ng trë thµnh c¸c kho¶n nî khã ®ßi. 2. Nî cña c¸c doanh nghiÖp cè t×nh ch©y ú, kh«ng chÞu thanh to¸n: §èi víi kho¶n nî nµy, yªu cÇu H¶i quan ®Þa ph¬ng cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p m¹nh nh: ®a lªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, phong to¶ tµi kho¶n, kª biªn tµi s¶n, thu gi÷ hµng ho¸..., hoÆc ®Ò nghÞ truy tè ph¸p luËt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ch©y × kh«ng chÞu nép thuÕ ®Ó thu håi nî. Trong qu¸ tr×nh ®«n ®èc vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nªu trªn nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕp theo. Kho¶n nî nµy, c¸c ®¬n vÞ ph¶i gi¶i quyÕt xong trong th¸ng 8/2003. 3. Nî cña c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thu ®ßi: Côc H¶i quan kÕt hîp víi Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh viÖc thua lç vµ kiªn quyÕt thu ®ßi nî thuÕ. Trêng hîp nµo ®îc xem xÐt xo¸ nî theo qui ®Þnh t¹i §iÒu 5 vµ §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 69/2002/N§-CP ngµy ngµy 12/7/2002 cña ChÝnh phñ ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc th× lËp hå s¬ göi vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó chuyÓn Tæng côc thuÕ ®Ó gi¶i quyÕt theo Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Kho¶n nî nµy, c¸c ®¬n vÞ ph¶i ®«n ®èc vµ lËp hå s¬ nî göi vÒ Tæng côc trong th¸ng 8/2003. 4. Nî ®Ò nghÞ ®îc xo¸: C¸c côc H¶i quan ph¶i göi hÕt hå s¬ cña sè nî ®Ò nghÞ xo¸ t¹i ®¬n vÞ m×nh theo híng dÉn vÒ Tæng côc trong th¸ng 8 n¨m 2003. 5. Sè nî ®îc khoanh, ®îc gi·n: H¶i quan ®Þa ph¬ng yªu cÇu c¸c ®èi tîng nî nµy ph¶i lµm cam kÕt, lËp kÕ ho¹ch tr¶ nî vµ kh«ng ®îc ®Ó sè nî nµy ph¸t sinh qu¸ h¹n. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ H¶i quan ph¶i theo dâi thêng xuyªn vµ ®«n ®èc thu nép theo kÕ ho¹ch hoÆc cam kÕt, nÕu kh«ng tr¶ nî ®óng theo kÕ ho¹ch, cam kÕt hoÆc cã ph¸t sinh nî thuÕ qu¸ h¹n kh¸c th× cìng chÕ ngay, ®ång thêi ¸p dông ngay c¸c biÖn ph¸p theo luËt ®Þnh ®Ó thu håi nî. 6. Nî cña c¸c doanh nghiÖp ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n: Yªu cÇu H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng liªn hÖ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh râ viÖc gi¶i thÓ cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp gi¶i thÓ ®Ó chia t¸ch, s¸p nhËp th× ph¶i kiªn quyÕt thu ®ßi. Trêng hîp Ban gi¶i thÓ cßn hiÖu lùc th× ph¶i liªn hÖ ®Ó thu ®ßi nî. NÕu kh«ng cßn ban gi¶i thÓ th× lËp danh s¸ch b¸o c¸o vÒ Tæng côc ®Ó tr×nh Bé xin híng gi¶i quyÕt.
  3. 3 Trong th¸ng 10/2003 c¸c ®¬n vÞ H¶i quan theo dâi cã c¸c kho¶n nî nµy ph¶i hoµn thµnh viÖc lËp hå s¬ nî thuÕ cña tõng ®èi tîng nî. Hå s¬ nî bao gåm: c¸c tê khai nî thuÕ; quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ hoÆc x¸c nhËn viÖc gi¶i thÓ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn nh UBND tØnh, TP, quan, huyÖn hoÆc bé ngµnh chñ qu¶n; c¸c biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn ®Ó thu ®ßi nî cña H¶i quan n¬i theo dâi nî. 7. Nî cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®Þa chØ (doanh nghiÖp mÊt tÝch). H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng (chñ yÕu lµ lùc lîng chèng bu«n lËu) ph¶i x¸c ®Þnh râ tõng trêng hîp cô thÓ kh«ng cã ®Þa chØ kÕt hîp víi c«ng an vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ó truy t×m vµ thu håi nî thuÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ®Ó gi¶i quyÕt. Vô kiÓm tra thu thuÕ XNK tæng hîp vµ göi danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp nµy cho H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó kiÓm tra vµ b¸o c¸o vÒ Tæng côc c¸c v- íng m¾c. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®Þa chØ c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn xong trong th¸ng 8/2003. 8. Nî chê ghi thu ghi chi: Yªu cÇu H¶i quan ®Þa ph¬ng híng dÉn doanh nghiÖp tr×nh tù, thñ tôc thanh kho¶n. NÕu cã víng m¾c b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ®Ó gi¶i quyÕt. Kho¶n nî nµy, c¸c ®¬n vÞ ph¶i gi¶i quyÕt xong trong th¸ng 8/2003. 9. Nî chê xÐt miÔn thuÕ hµng an ninh quèc phßng, ®Çu t: §èi víi kho¶n nî nµy, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o ngay c¸c víng m¾c trong viÖc thanh kho¶n nî thuÕ. B¸o c¸o göi vÒ Tæng côc trong th¸ng 7/2003. 10. Nî xe m¸y ®ang chê quyÕt to¸n ®Ò x¸c ®Þnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép: Yªu cÇu H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ®«n ®èc c¸c doanh nghiÖp ®Õn quyÕt to¸n ngay ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. Cìng chÕ lµm thñ tôc h¶i quan ngay vµ kh«ng ®iÒu kiÖn ®èi víi c¸c tr- êng hîp nî xe m¸y kh«ng ®Õn quyÕt to¸n hoÆc quyÕt to¸n råi nhng kh«ng nép thuÕ. C¸c côc H¶i quan lËp danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®Õn quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o t×nh h×nh nî göi vÒ Tæng côc tríc ngµy 25/7/2003. 11. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c ®Ó thu håi nî thuÕ: * §èi víi sè nî tõ 1.000.000 ® (mét triÖu ®ång) trë xuèng yªu cÇu H¶i quan ®Þa ph¬ng lËp biªn lai thu ngay sè nî thuÕ t¹i ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý tríc khi cho doanh nghiÖp ®¨ng ký më tê khai H¶i quan. * §èi víi sè nî tõ trªn 1.000.000 ® (mét triÖu ®ång) ®Õn 10 triÖu ®ång. Yªu cÇu H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng thêng xuyªn ®«n ®èc nh¾c nhë vµ cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp nép thuÕ vµo NSNN. 12. §èi víi nî thuÕ t¹m thu: * C¸c ®¬n vÞ ph¶i ®«n ®èc tÝch cùc sè nî nµy, ph¶i th«ng b¸o hoÆc trùc tiÕp ®Õn yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp thanh kho¶n nî thuÕ, nÕu doanh
  4. 4 nghiÖp nµo cè t×nh kh«ng ®Õn thanh kho¶n mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× thùc hiÖn biÖn ph¸p cìng lµm thñ tôc h¶i quan trªn toµn quèc. * C¸c trêng hîp kh«ng thanh kho¶n ®îc nî thuÕ do thiÕu chøng tõ, yªu cÇu c¸c côc H¶i quan b¸o c¸o râ thiÕu nh thÕ nµo mµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý. Kho¶n nî nµy ph¶i b¸o c¸o trong th¸ng 9/2003. * §èi víi c¸c trêng hîp ®· nép thuÕ vµo tµi kho¶n t¹m thu th× H¶i quan ph¶i ®èc thóc doanh nghiÖp ®Õn lµm thñ tôc hoµn thuÕ. NÕu kh«ng ®Õn lµm thñ tôc hoµn thuÕ mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng th× H¶i quan n¬i theo dâi nî thuÕ ph¶i lËp hå s¬ ®Ó kiÓm tra doanh nghiÖp x¸c ®Þnh hµng ho¸ ®ã cã tiªu thô trong néi ®Þa kh«ng (nÕu ®· tiªu thô néi ®Þa th× ph¶i xö lý theo ®óng ph¸p luËt). Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o sè tiÒn trªn tµi kho¶n thuÕ t¹m thu; t×nh h×nh tån ®äng vµ c¸c biÖn ph¸p xö lý trong th¸ng 8/2003. Trªn ®©y lµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý c¸c kho¶n nî ®äng thuÕ trong toµn ngµnh. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ngay, vµ ®Ò xuÊt tiÕp c¸c biÖn ph¸p kh¸c (nÕu cã) ®Ó viÖc thu håi nî ®äng cã hiÖu qu¶ h¬n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o ngay vÒ Tæng côc ®Ó híng dÉn tiÕp.
Đồng bộ tài khoản