Công văn 3293/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
172
lượt xem
2
download

Công văn 3293/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3293/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 52/2001/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3293/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 3293/TC H Q­K T Tt  n g µy  02 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   viÖc thùc hi Ö n   Th«ng   t sè 52/2001/TT­B T C   KÝnh   göi:C¸c    Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè Ngµy  02/7/2001, Bé      Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh Th«ng   sè  t 52/2001/TT­ BTC  híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  28/2001/N§­   sè  CP ngµy  06/6/2001  cña  ChÝnh  phñ  ban  vÒ  hµnh  danh môc hµng    thuÕ  ho¸ vµ  suÊtcña    ViÖtNam       ®Ó thùc hiÖn    HiÖp ®Þnh  u    vÒ  ®∙ithuÕ  quan  hiÖu    cã  lùcchung  (CEPT)  cña c¸c  níc ASEAN     cho n¨m  2001. Tæng     côc H¶i quan  sao      ®∙  göi c¸c ®¬n  theo  vÞ  C«ng    3045/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  23/7/2001. Yªu cÇu c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn theo ®óng quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 52/2001/TT­BTC   dÉn trªn.  Bªn  c¹nh  ®ã, Tæng  côc    H¶i quan  lµm    râ thªm  mét  sè ®iÓm   sau: nh  1. VÒ     thuÕ suÊt CEPT     cho n¨m 2001: thuÕ    suÊt  ®∙iCEPT   u    cho n¨m  2001  îc quy  ®   ®Þnh  i   t¹  thø  víiký  cét 5    hiÖu  “01”cña    Danh môc hµng    ho¸ vµ  thuÕ  suÊt ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  sè  28/2001/N§­  ngµy  CP 06/6/2001. 2.VÒ     viÖc  kiÓm    tragiÊy chøng    nhËn  xuÊtxø:   a.Khichñ      hµng  nép giÊy C/O    mÉu   nÕu  quan    D,  c¬  H¶i quan  thÊy  sù  cã  nghingê  tÝnh    vÒ  trung thùc vµ      chÝnh   x¸c cña  C/O  c¸n bé    th×    H¶i quan  ph¶i  kiÓm     i tral¹ giÊy    chøng  nhËn  xuÊt xø, ®èi      chiÕu  sù    kü  phï hîp  gi÷a      c¸c tiªu chÝ    trªnC/O      víi chøng    ªnquan  c¸c tõli   kh¸c®Õn       l«hµng  thùc tÕ  vµ    kiÓm  ho¸. b. NÕu     biÖn  ph¸p kiÓm      tratrùctiÕp cña    H¶i quan    c¸n bé    cha ®ñ  së    c¬  kÕt  luËn  tÝnh trung thùc vµ      chÝnh   x¸ccña  giÊy C/O:   +    H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc nhËp  khÈu  cÇu  chøc,c¸ nh©n  yªu  tæ      nhËp  khÈu cung  cÊp thªm    tµiliÖu (nÕu        cã) ®Ó chøng minh hµng  ho¸ thùc sù    cã  xuÊtxø          tõc¸cnícASEAN   trong thêih¹n chËm         nhÊt kh«ng    (mét)n¨m.   qu¸ 01    +  Trêng  sau    hîp  khixem  xÐt      c¸c tµiliÖu do    ngêi nhËp    khÈu  cung cÊp  thªm,H¶i quan      tØnh,thµnh    phè vÉn thÊy  cßn víng m ¾c,      vîtthÈm  quyÒn    gi¶i quyÕt  b¸o    th×  c¸o ngay    lªnTæng  côc    H¶i quan  (Côc  Gi¸m    s¸tqu¶n      lý)®Ó cã  chØ  ®¹o, nÕu    xÐt thÊy  cÇn thiÕtTæng     côc    H¶i quan      sÏ göi yªu cÇu  i C¬  tí     quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp giÊy chøng  nhËn  xuÊt xø    cña    níc xuÊt khÈu      ®Ó ®Ò  nghÞ    x¸cnhËn. c.Trong      khichê kÕt qu¶  kiÓm    tra,vÉn tiÕp tôctiÕn hµnh                c¸cthñ tôch¶i quna b×nh  êng  th theo quy ®Þnh   t¹m  dông  vµ  ¸p  møc  thuÕ suÊt  ®∙i cña  u    BiÓu  thuÕ nhËp khÈu  ®∙ihoÆc   u    thuÕ suÊtth«ng  êng    th hiÖn  hµnh. Khi cã        ®ñ tµiliÖu chøng    minh ®óng    lµ hµng  xuÊt xø    cã    tõ ASEAN   th×  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    sÏtho¸i       l¹cho  tr¶ i ngêinhËp    khÈu  tiÒn thuÕ  sè    chªnh lÖch gi÷a møc  thuÕ nhËp  khÈu  t¹m  theo  ®∙  thu  møc  thuÕ suÊt  ®∙i u    cña BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙ihoÆc   u    møc  thuÕ suÊt th«ng  êng  møc    th vµ  thuÕ  ®∙i® Æc   u    biÖt CEPT     cho n¨m 2001 quy  ®Þnh  i t¹ Danh môc  hµng ho¸ 
  2. 2 vµ  thuÕ suÊt ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè 28/2001/N§­  ngµy  CP 06/6/2001 cña    ChÝnh phñ. Trêng hîp  c¬  ph¸thiÖn      cã  së    lµ gi¶ m¹o th× ®×nh chØ  ngay viÖc    ¸p dông thuÕ suÊt u    Æc     ®∙i® biÖtquy    ®Þnh  trong NghÞ    ®Þnh  28/2001/N§­ sè  CP   ngµy 06/6/2001 cña    ChÝnh phñ  xö    vµ  lýtheo c¸cquy      ®Þnh  hiÖn hµnh. 3. VÒ     viÖc  tho¸i     tiÒn chªnh    l¹ sè  tr¶ i   lÖch  thuÕ  vÒ  nhËp  khÈu cho  ngêi  nhËp khÈu  trong tr   êng    hîp thuÕ suÊt ®∙      ¸p dông    ®Ó tÝnh thuÕ cao  h¬n møc   thuÕ suÊt  ®∙iCEPT   u    2001: thùc hiÖn      theo quy ®Þnh cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹  Môc  ­Th«ng   52/2001/TT­ V   tsè  BTC  ngµy 02/7/2001. 4. VÒ     viÖc      truythu thuÕ nhËp khÈu      ®èi víinh÷ng  êng    tr hîp thuéc diÖn    ¸p dông c¸c thuÕ suÊt  u ®∙i CEPT  cho n¨m  2001 theo NghÞ  ®Þnh  sè  28/2001/N§­ CP,  nhng  thu thuÕ  ®∙    suÊt u      ®∙iCEPT   cña  n¨m  2000  (theo NghÞ    ®Þnh   09/2000/N§­   sè  CP ngµy  21/3/2000) hoÆc     thuÕ  suÊt cña  BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙ihoÆc   u    th«ng  êng  th hiÖn hµnh    víimøc  thuÕ  suÊt thÊp    h¬n  thuÕ suÊtCEPT     cho n¨m  2001: Yªu cÇu    c¸c ®¬n  rµ    ib¸o    vÞ  so¸tl¹  , c¸o theo  mÉu     díi®©y   Tæng   vÒ  côc  H¶i quan    (Côc KTTT­XNK)  ícngµy  tr   10/8/2001  toµn  c¸c tr bé    êng        hîp trªn®Ó Tæng  côc xem     xÐt,lµm viÖc    TµichÝnh  lýcô  víiBé    xö    thÓ ST §èit   TKHQ   Lo¹ithuÕ   îng   suÊt Møc  Sè    thuÕ ThuÕ   Sè  Sè  T nép  (sè/ngµy ®∙    ¸p dông  thuÕ  nhËp  suÊt thuÕ    thuÕ  thuÕ ) (CEPT­200/ u  suÊt®∙  khÈu  CEPT   ph¶i   ®∙    ph¶i   ®∙i/th«ngth   êng ¸p dông nép   2001 nép truy  thu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  khã  cã  kh¨n,víng m ¾c         c¸c ®¬n  ph¶i vÞ    ph¶n    ¸nh ngay  Tæng  vÒ  côc    H¶i quan    ®Ó xem    xÐt,chØ  ®¹o    gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản