Công văn 33/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 33/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 33/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh thiết kế 8 giếng ngoài đê - dự án Bắc Thăng Long - Vân Trì, Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 33/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p – T do – H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 2009 S : 33/BXD-HðXD V/v: Hư ng d n ñi u ch nh thi t k 8 gi ng ngoài ñê – d án B c Thăng Long – Vân Trì, Hà N i Kính g i: Ban qu n lý các d án tr ng ñi m phát tri n ñô th Hà N i B Xây d ng ñã nh n văn b n s 11/MPMU-THDA-2B ngày 21/01/2009 c a Ban qu n lý các d án tr ng ñi m phát tri n ñô th Hà N i ñ ngh hư ng d n vi c th c hi n ñi u ch nh thi t k 8 gi ng ngoài ñê- D án B c Thăng Long – Vân Trì. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Thi t k k thu t Nhà máy c p nư c B c Thăng Long Vân Trì ñã ñư c B Xây d ng th m ñ nh t i văn b n s 1917/BXD-VPTð ngày 26/10/2001 và ñã ñư c UBND thành ph Hà N i phê duy t t i Quy t ñ nh s 53/Qð-UB ngày 03/7/2002. Thi t k công trình ph tr ñư ng ph c v 8 gi ng ngoài ñê có ñi u ch nh v c t xây d ng t .vn 12,5m xu ng 11.5m theo Ngh ñ nh s 08/2006/Nð-CP ngày 16/01/2006 c a Chính ph quy ñ nh m t am s ñi u c a Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão ñã ñư c s a ñ i, b sung ngày 24/8/2000 và ñã ñư c ietn UBND thành ph Hà N i cho phép thi công t i Quy t ñ nh s 2966/Qð-UBND 23/7/2008 là phù h p v i quy ñ nh t i m c 8, Ngh ñ nh s 112/2006/Nð-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . atV .Lu Ban qu n lý các d án tr ng ñi m phát tri n ñô th Hà N i căn c vào n i dung h p ñ ng tư v n thi t k v i Nippon Koei ñ xem xét trách nhi m thi t k ñi u ch nh và x lý chi phí tư v n theo ww quy ñ nh trong h p ñ ng. Trư ng h p không thu c trách nhi m c a Nippon Koei thì Ban qu n lý d w án căn c quy ñ nh hi n hành c a Nhà nư c ñ ti n hành l a ch n nhà th u ñ năng l c ñi u ch nh thi t k b n v thi công công trình và th c hi n giám sát tác gi theo quy ñ nh. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh Ban qu n lý các d án tr ng ñi m phát tri n ñô th Hà N i th c hi n D án theo quy ñ nh hi n hành v qu n lý ñ u tư xây d ng công trình. TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG - Như trên V QU N LÝ HO T ð NG XÂY D NG - UBNDTP Hà N i - Lưu: VP,HðXD Tr n Ng c Thi n
Đồng bộ tài khoản