Công văn 3315/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
4
download

Công văn 3315/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3315/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục mua hoá đơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3315/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 3315 TC/TCT ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004  vÒ viÖc thñ tôc mua hãa ®¬n   KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ  ­ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng T¹i   Th«ng   t  sè   120/2002/TT­BTC   ngµy   30/12/2002   vµ   Th«ng   t  sè   99/2003/TT­BTC   ngµy   23/10/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn söa  ®æi, bæ sung Th«ng t  sè  120/2002/TT­ BTC  ngµy  30/12/2002  cña  Bé   Tµi  chÝnh  híng  dÉn  thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh sè  89/2002/N§­CP ngµy 07/11/2002 cña ChÝnh phñ   vÒ  viÖc in, ph¸t hµnh, sö  dông, qu¶n lý  hãa  ®¬n quy  ®Þnh   c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh khi mua hãa ®¬n ë c¬ quan   thuÕ  ph¶i cã  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  thuÕ. ViÖc quy  ®Þnh   nªu trªn dÉn  ®Õn c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp,  ®¬n vÞ  thuéc lùc   lîng vò  trang cã  ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã   ®¨ng   ký   kª   khai   nép   thuÕ   ®îc   cÊp   Th«ng   b¸o   m∙   sè   thuÕ   theo   ®iÓm   6   Th«ng   t  sè   68/2003/TT­BTC   ngµy   17/7/2003   cña   Bé   Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 75/1998/Q§­TTg   ngµy 4/4/1998 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, quy  ®Þnh vÒ  m∙ sè   ®èi tîng nép thuÕ th× kh«ng ®¶m b¶o vÒ thñ tôc ®Ó ®îc mua   hãa ®¬n. Trong   thêi   gian   cha   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè   120/2002/TT­BTC ngµy 30/12/2002 vµ Th«ng t sè 99/2003/TT­ BTC ngµy 23/10/2003,  ®Ó   ®¶m b¶o cho ho¹t  ®éng kinh doanh   cña c¸c ®¬n vÞ nªu trªn ®îc thuËn lîi vµ liªn tôc, Bé Tµi   chÝnh híng dÉn nh sau: 1.   C¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp,   ®¬n   vÞ   thuéc   lùc   lîng   vò  trang cã  ho¹t  ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng hãa, dÞch vô  chÞu thuÕ,  ®∙ thùc hiÖn  ®¨ng ký  kª khai nép thuÕ,  ®∙  ®îc  cÊp Th«ng b¸o m∙ sè  thuÕ  khi mua hãa  ®¬n lÇn  ®Çu t¹i c¬  quan thuÕ   ®îc dïng Th«ng  b¸o  m∙ sè  thuÕ  (mÉu  sè  11­MST  ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   68/2003/TT­BTC   ngµy  17/7/2003 cña Bé Tµi chÝnh) thay cho GiÊy chøng nhËn ®¨ng   ký thuÕ ®Ó lµm thñ tôc mua hãa ®¬n theo quy ®Þnh. §èi víi   c¸c  ®¬n vÞ   ®∙  ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  thuÕ  hoÆc  ®∙   ®îc   cÊp   m∙   sè   thuÕ   t¹m   thêi   (t¹i   Th«ng   t  sè  79/1998/TT­BTC   ngµy   12/6/1998   cña   Bé   Tµi   chÝnh),   hiÖn  ®ang kinh  doanh,  nép thuÕ  th×  vÉn   ®îc tiÕp  tôc  mua  hãa  ®¬n ®Ó sö dông.
  2. 2 2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh thùc hiÖn  ®îc  ®Çy  ®ñ  chÕ   ®é, kÕ  to¸n; ho¸  ®¬n, chøng tõ; x¸c  ®Þnh  ®îc sè  thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra; ®¨ng ký nép thuÕ GTGT theo ph­ ¬ng   ph¸p   khÊu   trõ   th×   sö   dông   hãa   ®¬n   GTGT;   trêng   hîp  kh«ng  ®¶m b¶o c¸c  ®iÒu kiÖn nªu trªn thuéc diÖn nép thuÕ  GTGT theo  ph¬ng ph¸p trùc  tiÕp  th×  sö  dông  hãa  ®¬n b¸n  hµng.
Đồng bộ tài khoản