Công văn 3322/LĐTBXH-TL của BộLao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
163
lượt xem
2
download

Công văn 3322/LĐTBXH-TL của BộLao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3322/LĐTBXH-TL của BộLao động, Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ đối với chức danh quản lý của các chi nhánh trực thuộc chi nhánh NHTM tỉnh, thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3322/LĐTBXH-TL của BộLao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 3322/L§TBXH-TL ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2001 vÒ viÖc phô cÊp chøc vô ®èi víi chøc danh qu¶n lý cña c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc Chi nh¸nh NHTM tØnh, thµnh phè KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1235/CV-TCCB ngµy 15/10/2001 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vÒ viÖc ghi l¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Tho¶ thuËn ®Ó viªn chøc l·nh ®¹o Chi nh¸nh Ng©n hµng (gäi chung lµ chi nh¸nh cÊp II) trùc thuéc Chi nh¸nh ng©n hµng cÊp tØnh, thµnh phè ®îc ¸p dông møc phô cÊp chøc vô tho¶ thuËn t¹i C«ng v¨n sè 346/L§TBXH-TL ngµy 01/2/2000 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, cô thÓ: - Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp II: 0,4 l¬ng tèi thiÓu - Phã Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp II: 0,3 l¬ng tèi thiÓu - Trëng phßng chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp II: 0,2 l¬ng tèi thiÓu - Phã trëng phßng chi nh¸nh Ng©n hµng cÊp II: 0,15 l¬ng tèi thiÓu 2. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng tõ chøc vô qu¶n lý sang l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô céng phô cÊp chøc vô thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 C«ng v¨n sè 346/L§TBXH ngµy 01/2/2000 nãi trªn. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh thùc hiÖn tho¶ thuËn nãi trªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản