Công văn 3331/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 3331/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3331/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3331/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi h Ý n h  s è  3331  C T/ N V 3  n g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001 B t  c T v Ò  vi Ö c m i Ô n  gi¶ m  ti Ò n thuª ® Ê t KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  ×nh  ¬ng B D Tæng   ôc  Õ  Ën  îc C«ng  sè  c thu nh ®  v¨n  1689/CT­ §TNN   µy  ng 31/7/2001  cña  ôc  Õ  C thu tØnh  ×nh  ¬ng    Þ   íng  Én  Ò       nh   ®∙i B D ®Ò ngh h d v c¸c qui ®Þ u    ®Ç u    ¹  ô  ôc Ib ban  µnh  Ìm  tt iPh l     h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 cña  Ýnh  ñ    nh    Õtthihµnh  Ët ®Ç u    ícngoµit¹    Ch ph qui®Þ chiti     Lu   tn    i ViÖt Nam,    îc hëng  Ôn    ®Ó ®   mi gi¶m  Òn  Õ  t  ti thu ®Ê theo    nh  ¹  qui ®Þ tiQuy Õt  ®Þnh  è  s 189/2000/Q§­ BTC   µy  ng 24/11/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh.V Ò     B tr BT    vÊn    µy,Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    ®Ò n   c thu c ý ki nh sau: 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  s¶n  ÊtchÕ   Õn  Êt khÈu  õ80%   xu   bi xu   t  s¶n  È m   ph trëlªn:Theo    nh  ¹  ôc    ô  ôcIban  µnh  Ìm     qui®Þ ti m I,Ph l    h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ  ×  êng  îp  c Ch ph th tr h doanh  nghiÑp  s¶n  Êt chÕ   Õn  xu   bi s¶n  È m   Êt khÈu  õ 80%   ëlªn, Ó   doanh  ph xu   t  tr     c¶  k nghiÖp  sö  ông  d nguyªn liÖu nhËp  Èu     kh hoÆc   mua  trong níc®Ó      s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph xuÊt khÈu    (bao  å m   s¶n  Êt s¶n  È m   Êt khÈu  õ nguyªn liÖu gç  g c¶  xu   ph xu   t      mua   trong níchoÆc   Ëp  Èu),thuéc danh  ôc  ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých     nh kh     m d ¸n ® bi   kh ®Ç u    µ  ù  ®Ç u    µo  a   µn  t v d ¸n  t v ®Þ b kinh tÕ    éi khã    x∙ h   kh¨n,® îc hëng  ®∙i    u    miÔn  gi¶m  Òn thuª®Êt  ti     theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  Quy Õt  nh  è    ®Þ t i 3.1,§i 8  ®Þ s 189/2000/Q§­ BTC   trªn. nªu  2. T¹idanh  ôc  ù       m d ¸n khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç tNghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­ CP     ã  trªnc nªu: ­S¶n  ÊtchÕ   Õn  ÊtkhÈu  õ50%     xu   bi xu   t  s¶n  È m   ëlªn. ph tr   ­ S¶n  Êt chÕ   Õn  Êt khÈu  õ 30%   xu   bi xu   t  s¶n  È m   ë lªn vµ  ö  ông  ph tr     s d nhiÒu  nguyªn liÖu,vËtttrong níc(cã gi¸trÞtõ30%     Ý                    chiph s¶n  Êttrëlªn) xu     . Trêng  îp doanh  h  nghiÖp s¶n  Êt l i îidïng  su  í    s trong n«ng      ng nghiÖp    n¨m 1999  Êt khÈu  õ 60%   xu   t  s¶n  È m,  ph n¨m  2000  Êt khÈu  xu   42%  s¶n  È m   µ  ph v doanh  nghiÖp mua nguyªn liÖu chÝnh  µsîi ña      l    c doanh  nghiÖp  trong nícs¶n     xuÊt b¸n    Þ nguyªn  Öu  Õm     (gi¸tr   li chi 90%     Ý   chiph s¶n  Êt)th×  éc  xu   thu danh  m ôc  ù  khuyÕn  Ých  u    µ  îc hëng  Ôn  d ¸n  kh ®Ç t v ®   mi gi¶m  Òn  ti thuª ®Êt    theo   qui ®Þnh  ¹    tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 189/2000/Q§­ BTC   µy  ng 24/11/2000  ña  é   ­ c B tr ëng  é  µichÝnh. BT  Tæng   ôc  Õ    êi®Ó   ôc  Õ  c thu tr¶l   C thu tØnh  ×nh  ¬ng  îc biÕt vµ  ùc B D ®    th   hiÖn.
Đồng bộ tài khoản