intTypePromotion=1

Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành nhập khẩu phân bón năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 336/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  h Ý n h  p h ñ  sè 336/CP­K T T H  n g µy  06 th¸ng  n¨ m  1999 C 4  vÒ  viÖc ®i Ò u  h µ n h  n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n  n¨ m  1999 b KÝnh göi:   ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n, ­Bé      TµichÝnh, ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu , t ­Ng©n    hµng  Nhµ    nícViÖtNam ,   ­Tæng    côc    H¶i quan, ­Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, ­ Ban    ChØ  ®¹o ®iÒu hµnh xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n bãn  cña  CP. §Ó  t¨ng cêng    tr¸chnhiÖm     cña    Uû ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  trong viÖc chØ   ®¹o nhËp  khÈu  ph©n bãn  phôc  s¶n  vô  xuÊt  n©ng  vµ  cao  hiÖu qu¶  kinh doanh    cña    c¸c doanh nghiÖp  ®Çu  mèi nhËp  khÈu ph©n  bãn  trongn¨m    1999,Thñ íng ChÝnh    t   phñ quyÕt ®Þnh:   1. H¹n møc  nhËp khÈu ph©n bãn    itrong  c¸c lo¹  n¨m 1999  îc giao    ®   t¹i QuyÕt ®Þnh   250/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng  n¨m  24  12  1998    lµ nhu cÇu  ®Þnh híng cho    s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp trong c¶    tõng khu    nícvµ    vùc. C¨n  chØ     giao  cø  tiªu®∙  nªu  trªn,Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n híng dÉn    nhu cÇu ph©n bãn  tõng    ë  thêivô  tõng khu vùc;Bé    Th¬ng   m¹i híng dÉn    th«ng    kh¸ch hµng,gi¸nhËp  tinvÒ        khÈu    ®Ó gióp c¸c doanh      nghiÖp  thùc hiÖn    kÞp  thêi,  b¶o ®¶m    cÇu  yªu   s¶n xuÊtvµ    hÖu  qu¶ kinhdoanh.   2. Trßng    hîp    c¸c doanh nghiÖp  ®Çu   mèi nhËp  ph©n bãn  nhu  cã  cÇu  nhËp    bæ sung  ngoµi h¹n    møc   îc giao  ®   (theo QuyÕt    ®Þnh  250/1998/Q§­ sè  TTg  QuyÕt  vµ  ®Þnh  ph©n    thÓ  bæ cô  cña  ban  Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè) th×    Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè, Bé  ëng      tr c¸c Bé: Th­ ¬ng    m¹i,N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n quyÕt ®Þnh  thÓ  cô  nhu cÇu  nhËp    bæ sung    (trõph©n  NPK)  cña    c¸c doanh  nghiÖp ®Çu  mèi  thuéc tØnh,  thuéc  m×nh   th«ng  Bé  vµ  b¸o cho    quan  ªnquan  c¸c c¬  li   biÕt,phèi hîp      thùc  hiÖn. Uû ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè  c¸c Bé: Th¬ng    vµ      m¹i,N«ng  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓn n«ng th«n chÞu tr¸chnhiÖm   quyÕt    vÒ  ®Þnh  giao bæ     sung  h¹n  møc  nhËp khÈu  ph©n  bãn  cho    c¸c doanh nghiÖp; c¸c doanh      nghiÖp  chÞu  tr¸chnhiÖm  hiÖu    vÒ  qu¶ kinhdoanh,Nhµ        níckh«ng    bïlç. 3. ViÖc    vay  b¶o    vµ  l∙nhvay nhËp khÈu ph©n bãn, thùc hiÖn      theo híng  dÉn  cña  Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ  níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2