intTypePromotion=1

Công văn 3363/TCT-NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 3363/TCT-NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3363/TCT-NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3363/TCT-NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  sè 3363  C T/N V 4  n g µy  30 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   T viÖc lÖ p h Ý  tríc b¹ KÝnh    göi:Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng C¨n  Kho¶n  §iÒu  NghÞ  cø  3  22  ®Þnh  16/2001/N§­   sè  CP ngµy 2/5/2001  cña ChÝnh  phñ  tæ  vÒ  chøc  ho¹t®éng  vµ    cña  C«ng    tycho      thuªtµichÝnh th×  kÓ    tõ ngµy  17/5/2001 (ngµy NghÞ ®Þnh  hiÖu      cã  lùc thihµnh) “Tµis¶n      cho  thuª® îcchuyÓn      cho  thuªkhikÕt  bªn      thóc thêih¹n thuªth«ng          qua viÖc  nhîng,  b¸n tµis¶n      cho  thuª,   thuªkh«ng  bªn    ph¶inép  phÝ  ícb¹”.   lÖ  tr   §Ó   thùc hiÖn    ®óng quy ®Þnh trªn,    ®Ò nghÞ  Côc ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  híng  dÉn    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      nhËn    tµis¶n th«ng qua viÖc nhîng,b¸n    tµis¶n    cho    thuªcung  cÊp cho  quan  c¬  ThuÕ     trùctiÕp tæ    chøc    phÝ  ­ thu lÖ  tr ícb¹ hå  sau      s¬  ®©y: ­ Hîp    ®ång  Biªn b¶n  vµ    thanh      lýhîp ®ång  cho      thuªtµichÝnh  gi÷a C«ng    tycho        thuªtµichÝnh  bªn  vµ  thuª. ­ GiÊy      tê chuyÓn giao    tµis¶n gi÷a C«ng    ty cho thuª tµichÝnh  bªn      vµ  thuª. ­ GiÊy    chøng nhËn  quyÒn  h÷u    së  tµis¶n  chuyÓn  giao cña    C«ng    tycho  thuªtµichÝnh.     Trêng    chøc,c¸ nh©n  hîp tæ      kh«ng  cung cÊp  hå  nªu    ph¶i ®ñ  s¬  trªnth×    nép  phÝ  ícb¹ tr     lÖ  tr     íckhi®¨ng  quyÒn  h÷u,sö  ký  së    dông    tµis¶n.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2