Công văn 3365/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 3365/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3365/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện danh mục bảng giá kiểm tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3365/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 3365/TCHQ-KTTT ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra KÝnh göi: Côc H¶i Quan c¸c tØnh, Thµnh phè Qua kiÓm tra, theo dâi t×nh h×nh triÓn khai më réng ®èi tîng ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ theo Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. T¹i c¸c Côc h¶i quan TØnh, Thµnh phè, ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng trÞ gi¸ do doanh nghiÖp khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ngµy cµng gi¶m dÇn ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng cã thuÕ suÊt cao nh « t«, xe m¸y, hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh... Bªn c¹nh ®ã, Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè còng cha t¨ng cêng triÓn khai ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô ®· ®îc híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè: 1291/TCHQ-KTTT ngµy 25/3/2004; C«ng v¨n sè: 1943/TCHQ-KTTT ngµy 29/4/2004, d÷ liÖu gi¸ tÝnh thuÕ t¹i hÖ thèng GTT22 cßn cha ®îc cËp nhËt, khai th¸c cã hiÖu qu¶. Nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, ng¨n chÆn vµ h¹n chÕ c¸c hiÖn tîng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸ khi ®èi tîng ¸p dông Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy cµng më réng. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 60/2002/N§-CP ngµy 06/6/2002 cña ChÝnh phñ; Th«ng t sè: 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan göi kÌm c«ng v¨n nµy danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra ®èi víi hµng nhËp khÈu vµ híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. Danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra lµ mét bé phËn trong hÖ thèng th«ng tin d÷ liÖu gi¸ tÝnh thuÕ lµm c¬ së ®Ó kiÓm tra trÞ gi¸ khai b¸o ®èi víi hµng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp. 2. Khi kiÓm tra trÞ gi¸ khai b¸o cña doanh nghiÖp, tríc hÕt ph¶i kiÓm tra hå s¬ vµ c¸c ®iÒu kiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003, c¸c v¨n b¶n híng dÉn kÌm theo ®ång thêi ph¶i ®èi chiÕu víi d÷ liÖu cã s½n trong hÖ thèng GTT22 vµ tra cøu danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu víi møc gi¸ khai b¸o cña doanh nghiÖp (kÓ c¶ trêng hîp hå s¬ doanh nghiÖp ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c). Trêng hîp møc gi¸ khai b¸o thÊp h¬n møc gi¸ kiÓm tra mÆt hµng gièng hÖt hoÆc t¬ng tù quy ®Þnh t¹i danh môc nµy theo híng dÉn t¹i QuyÕt ®Þnh sè: 733/TCHQ-Q§-KTTT ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2004 th× ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô ®Ó b¸c bá trÞ gi¸ khai b¸o vµ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo tr×nh tù c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i Th«ng t 118/2003/TT-BTC. 3. Nguyªn t¾c tra cøu: Theo thø tù u tiªn nh sau: 3.1. §èi víi nh÷ng mÆt hµng ®· quy ®Þnh cô thÓ t¹i danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra, ph¶i tra cøu theo tªn hµng chi tiÕt ®i kÌm model, nh·n hiÖu, c«ng dông, chøc n¨ng, n¨m s¶n xuÊt... khi so s¸nh ®èi chiÕu, t¬ng tù nh c¸ch tra cøu hµng ho¸ gièng hÖt hoÆc t¬ng tù trong hÖ thèng GTT22.
  2. 2 3.2. §èi víi nh÷ng mÆt hµng cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i danh môc b¶ng gi¸ kiÓm tra th× më réng ph¹m vi tra cøu theo nhãm hµng, lo¹i hµng, c«ng dông, c¸c tÝnh n¨ng ®Æc trng c¬ b¶n... Khi tra cøu theo nguyªn t¾c nµy, cÇn chó ý nh÷ng dßng hµng “lo¹i kh¸c, hiÖu kh¸c” vµ ph¶i ¸p dông linh ho¹t kh¸i niÖm hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu kiÓm tra trÞ gi¸ khai b¸o. VD: §èi víi nh÷ng mÆt hµng cã nhiÒu tÝnh n¨ng, c«ng dông ®i kÌm th× trÞ gi¸ khai b¸o Ýt nhÊt ph¶i b»ng lo¹i cã 1 tÝnh n¨ng c¬ b¶n ®· ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ kiÓm tra nh: Ti vi liÒn ®Çu video gi¸ khai b¸o Ýt nhÊt ph¶i b»ng tivi ®· ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ kiÓm tra, xe « t« chë kh¸ch 25 chç ngåi, 25 chç ®øng, gi¸ khai b¸o Ýt nhÊt ph¶i b»ng lo¹i xe chë kh¸ch 25 chç ngåi t¬ng øng... 4.Trêng hîp c¸c møc gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ kiÓm tra ban hµnh kÌm theo c«ng v¨n nµy biÕn ®éng qu¸ 10% so víi gi¸ CIF thùc tÕ th× Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè tËp hîp, ®Ò xuÊt møc gi¸ söa ®æi vµ b¸o c¸o vÒ Tæng côc. 5. C«ng v¨n nµy cã hiÖu lùc ¸p dông kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2004 vµ b·i bá møc gi¸ kiÓm tra ban hµnh kÌm theo C«ng v¨n sè 1291/TCHQ-KTTT ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản