Công văn 3372/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 3372/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3372/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng tiêu dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3372/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 3372/TCHQ-KTTT ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi hµng tiªu dïng KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc v¨n b¶n kiÕn nghÞ cña mét sè ®¬n vÞ H¶i quan vµ doanh nghiÖp vÒ viÖc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu thuéc Danh môc hµng tiªu dïng do Bé Th¬ng m¹i c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh sè 404/2004/Q§-BTM ngµy 1/4/2004 nhng lµ nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10; C¨n cø quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 23/8/1993 vµ NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ th×: §èi víi hµng tiªu dïng nhËp khÈu, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép xong thuÕ tríc khi nhËn hµng. Danh môc hµng tiªu dïng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Th¬ng m¹i. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng hãa ®Ó lµm nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt hoÆc ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhng thuéc Danh môc hµng tiªu dïng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 404/2004/Q§-BTM ngµy 1/4/2004 cña Bé Th¬ng m¹i th× ®Ò nghÞ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè híng dÉn c¸c doanh nghiÖp kiÕn nghÞ trùc tiÕp víi Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc gi¶i quyÕt cô thÓ theo thÈm quyÒn. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thèng nhÊt thùc hiÖn
Đồng bộ tài khoản