Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
94
lượt xem
3
download

Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi bài, cung cấp thông tin về các gương tiêu biểu trong giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. CONG 110A XA HO! CHI) NGHTA VIET NAM BO GIA0 DUC VA DAO TAO Ne lap - Ty do - Hanh phae so: 53” IBGDDT-VP V/v: Gth bed, cung cdp thông tin vi Hd NOi, ngay lacing 4 ndm 2009 the guang tieu bilu trong giao dyc Kinh girl : - Ck SO Giao dye va Dao tao - Cac tnremg Dai hoc, Cao dAng, Trung cap CN Trong 2 nam 2007, 2008 BO Giao dye va Dao tao giao Nha Xu gt ban Gião dye t6 chae Bien tap the bai via eila the don vi kr, taking giri ye va da xu gt ban 2 cudn sach: "Nhang guong mat giao d ye ViOt Nam 2007" va "NM-mg pang mat gi g() dye Vi4t Nam 2008". Cie sach nay da giri bi gu cac clang chi lath da p Trung mong va dia phtrcmg, cap phat ten tat c$ cac don vi quan ly giao due va cae nha tnOng tir mam non d gn dai h9c d6 tuyen truyOn va hoc tap the guang lieu Neu dang trong sach. Tuy nhien, ch gt luong cac bai via chua d6u, nhi6u bai chi la ban bao cao thanh tich. VI vay chua e6 sac 16i cu6n nguti doc, nhi6u guong tieu bidu xu gt the nhung duqc vi8t mot each !chi) khan, mei nhat, hiOu qua tuyen truy6n c6 vet, nhan rOng didn hinh chua dip ding yeu eau. tigp tuc dQng vien, c6 vu cho cac cube van dQng va phong trao 16n dang ducm tri gn khai c6 k gt qua trong ngdnh giao dye (CuOc In dQng "Hai khOng", Cube van dQng "M6i they giao, cO giao la mQt tam guang dao dac, to hoe vi sang tao", Phong trao "Xay dung trueng hoc than thi4n, hoc sinh tich cue", Phong trao "Quyen gap sach vó, 46 dang hoe tap giap h9c sinh yang kh6 khan"), ghi nhan nhemg tam guong lao dQng sang tao, nhitng tam long cao ea tam huy gt vai su nghiOp "trang ngui ri", day va hoc xu gt sac etia can b0 quan 11 giao dye, cac nha gi g°, eita hoc sinh, sinh vien, ngay 24/3/2009 BO Giao dye va Dao tao ph6i hop v6i HQi Nha van ViOt Nam, HOi Nha bao Viet Nam, CEng Joan Giao dye ViOt Nam va Nha Xuat bin Gil° dye Vi4t Nam phat Ong Cu6c thi truyen ngdn, bat 191, phOng su vi ngdnh giko doe. CuOc thi nham Ichuy gn kWh, dOng vien cac nha van, nha bao, nha giao va cac cay bat khae thorn gia vi gt ye ngdnh giao dye; mong muan c6 a them nhieu tae phdm truy4n, k9, phang sy hay tuyen truyOn rOng rai trong ngdnh va toan xa hOi vg cac tam gluing tieu bi gu cua ngdnh giao dye. Cie truyOn ngfin, but k9, phOng sty du thi dupe chon dang hen Bao Van nght caa HQi Nha van Vi4t Nam, Rio Nha bao va Cling Juan cua HQi Nha bao Vi4t Nam, 13ao Gino dnc va Thai dai cila BQ Giao dye va Dao tao.
  2. Cang v6i cac bai via sinh Ong ye Dicing "nguti tit viec tit" do the don vi ch9n, gith thidu gin ye BS hang nant (nhu firth than COng van s6: bed "Gttang m4t 29581B0DDT-VP ngay 6/4/2007 Hu'Ong dein chon, gido duc Viet Nam"), cdc tic phgm dy thi c6 chdt Wang, cdc tidc phim dogt gidi s8 due ch9n clang trong cu6n "Nhitng prang meg gi4o due Viet Nam 2009". De nghi cac DOng chi Giam d6c SO Giao dyc va Da° tao, Hidu twang the trueng Di h9c, Cao ding, Trung cap chuyen nghidp va Thu trtrang cac co ses gido dye chi do: Gill bai c6 chit ittang cho cu6n säch "Nhfing gurng mdt giew duc Viet Nam 2009", giri ye : PhOng Bao chi-Tuyen truy8n, Van phOng BS GD&DT, s6 49 DO CO Vidt, Ha NO. Giei thidu the tgrn guong ngtreri t6t vide t6t cira don vi, tao di8u kidn cho the nha van, nha bao tham nhap thuc td dd c6 tu lidu sang tac truyOn ngan, vidt bat k9, phOng sir htreng Ong cudic thi n6i tren, gitip cho the tdc pham du thi cO nOi dung phalli art trung thtrc, khach quan, sinh dOng ire hot dOng cfra nganh, ve cac prong tidu biu cita don vi. 3. To diêu kin d can b0 (wan 19 giao due, the thAy gido, ce giao, hoc sinh, sinh vidn c6 dieu kidn doc the tic phim dkr thi dang gen the bac). Bdo Van nghd, Bão Gido due va ThOi dai, Báo Nha bao va C6ng luan - la cdc tO bao duct Ban CM dap cuSc thi chon dang cac tac phgrn dly thi phyc vi tuyen truy8n phd bign rOng rai the guong tieu bidu eüa nganh giao dc duct phin anh thOng qua the tac phgm dy thi. KT.B0 TRUaNG Noi nlufin UONG BO truang(de bac cao); -Ban Chi do, Ban TO date cudc thi; -HOi NVVN, Hoi NBVN, CDGDVN, NXBGDVN; -Bac. VN, NB&CL, GD&TD; -PhOng BC-fl; Um VT, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản