Công văn 339/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Công văn 339/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 339/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc áp thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng sữa bột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 339/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  S è  339/VP C P­VI  n g µy  18 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  viÖc ¸p thu Õ  s u Êt n h Ë p   h È u   èi víi v k ®   m Æ t  h µ n g  s÷a b ét KÝnh     C«ng  göi: Bé  ­ an, ­Bé      TµichÝnh, ­Bé    Th¬ng m¹i, ­Bé    C«ng nghiÖp, ­Bé    Khoa häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng, vµ  tr ­Tæng    côc    H¶i quan  XÐt b¸o c¸o cña Tæng  côc H¶i quan (sè 5484/TCHQ­KTTT, ngµy  05/12/2001);ý    kiÕn  cña C«ng  thµnh  an  phè    Hµ Néi  60BC/CAHN   (sè  PC15,  ngµy 20/9/2001),vÒ     viÖc  thuÕ  ¸p  suÊt nhËp    khÈu  Æt   m hµng s÷a    bét,Phã   Thñ íng NguyÔn  t   TÊn  Dòng  thay m Æt     Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    1­ Thèng nhÊt  kiÕn  ý  cña  Tµi chÝnh  Tæng   Bé    vµ  côc    H¶i quan, m Æt     hµng  s÷a    bét Skim Milk Powder      lµ s÷a    t¸ch kem   bét ®∙    thuéc nhãm  0402  (thuÕ suÊtnhËp    khÈu 15%).C¸c    s¶n  phÈm   cßn    l¹sau      ra kháikem   i khilÊy b¬      s÷a thuéc nhãm     0403 (thuÕ suÊtnhËp    khÈu  30%). 2­ Giao  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr chñ    tr× phèihîp        víic¸c Bé:    Tµi chÝnh, C«ng    nghiÖp, Th¬ng    Tæng     m¹i vµ  côc    H¶i quan thèng nhÊt  tiªuchÝ      ®Ó ph©n  i   lo¹ c¸cs¶n    phÈm  cßn    l¹ sau      ra kháikem   i khilÊy b¬      s÷a vµ  s÷a ®∙ t¸ch kem, b¸o c¸o kÕt qu¶ lªn Thñ  t íng ChÝnh  phñ  tríc ngµy  20/02/2002. V¨n phßng ChÝnh phñ    xinth«ng  ®Ó   b¸o  Tæng  côc    H¶i quan  c¸c Bé, vµ      ngµnh  ªnquan  li   biÕt,  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản