Công văn 3395/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
91
lượt xem
3
download

Công văn 3395/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3395/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3395/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh ­ Tæng côc thuÕ sè 3395 TCT/TNCN  ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc thuÕ thu nhËp c¸ nh©n KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi c¸c C«ng v¨n sè 9299/CT­TNCN ngµy 14/9/2004,   C«ng v¨n sè 9399/CT­TH&XLDL vµ C«ng v¨n sè 9899/CT­TNCN   ngµy 28/9/2004 cña Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ mét   sè víng m¾c khi thùc hiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ thu nhËp ®èi  víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN), Tæng côc ThuÕ cã ý  kiÕn nh sau: 1.   VÒ   viÖc   khÊu   trõ   25%   thu   nhËp   khi   x¸c   ®Þnh   thu  nhËp   chÞu   thuÕ   ®èi   víi   c¸c   c¸   nh©n   lµ   ca   sü,   nghÖ   sÜ  xiÕc, móa...: §èi   víi   c¸c   ®èi   tîng   ®îc   trõ   25%   thu   nhËp   khi   x¸c  ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuª   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  81/2004/TT­BTC   ngµy   13/8/2004   cña   Bé  Tµi   chÝnh   ph¶i   cã  x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc chuyªn ngµnh. VÊn ®Ò  nµy   Tæng   côc   thuÕ   tr×nh   Bé  cã   c«ng   v¨n   göi   Bé  V¨n   ho¸  th«ng tin, Uû ban thÓ dôc thÓ thao vµ sÏ cã v¨n b¶n híng  dÉn riªng vÒ thñ tôc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ  ®èi víi c¸c ®èi tîng ®îc trõ 25% thu nhËp chÞu thuÕ. Tríc m¾t, ®èi víi c¸c ca sü cã thu nhËp cao Côc thuÕ  cÇn cã biÖn ph¸p triÓn khai thu thuÕ nh: ­ Tæ chøc cuéc häp víi c¸c ®èi tîng ca sü nghÖ sü næi  tiÕng cã sù tham gia cña Së v¨n ho¸ th«ng tin ®Ó phæ biÕn  c¸c néi dung vÒ kª khai khÊu trõ thuÕ kÞp thêi khi ph¸t  sinh thu nhËp. ­ Göi th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ ®Õn tõng c¸ nh©n vÒ  viÖc kª khai, ®¨ng ký ®Ó cÊp m∙ sè thuÕ hoÆc mêi ®Õn c¬  quan thuÕ ®Ó gi¶i thÝch vÒ chÝnh s¸ch thuÕ. ­ §Ò nghÞ c¬ quan cÊp phÐp biÓu diÔn, cÊp phÐp xuÊt  b¶n b¨ng ®Üa cung cÊp danh s¸ch vÒ cÊp phÐp cho c¸c ch¬ng  tr×nh   biÓu   diÔn   trong   ®ã   cã   c¸c   ca   sü   ®îc   chi   tr¶   thu  nhËp cao. 2. VÒ khÊu trõ thuÕ TNCN 10%: ViÖc khÊu trõ 10% thuÕ TNCN tríc khi chi tr¶ thu nhËp  mçi lÇn tõ trªn 500.000  ®ång cho c¸ nh©n ngoµi  c¬ quan  chi tr¶ nh  tr¶ tiÒn cho ho¹t ®éng dÞch vô c¸c lo¹i, ®¹i  lý..... ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.3 Môc III  Th«ng   t  sè   81/2004/TT­BTC  ngµy   13/8/2004   cña   Bé  Tµi  chÝnh. Trêng hîp c¬ quan chi tr¶ thu nhËp khi chi tr¶ cho 
  2. 2 c¸   nh©n   v∙ng   lai   cã   thu   nhËp   tõ   c¸c   hîp   ®ång   lao   ®éng  ng¾n h¹n,  lao  ®éng  cã tÝnh  thêi vô, lao ®éng ch©n  tay,  lao ®éng gi¶n ®¬n cã thÓ  íc tÝnh møc thu nhËp chÞu thuÕ  kh«ng ®Õn 60 triÖu ®ång/n¨m (b×nh qu©n th¸ng díi 5 triÖu  ®ång) th× Côc thuÕ híng dÉn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã  v¨n b¶n ®Ò nghÞ ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ c¬ quan chi tr¶ t¹m  thêi cha khÊu trõ 10% thuÕ ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy. VÝ  dô nh  chi tr¶ cho c¸ nh©n  kh«ng chuyªn,  sinh  viªn  tham  gia ®ãng phim; dÞch vô nhá lΠnh  t¹p vô söa ch÷a nhá lΠ vÒ ®iÖn, níc..... 3. VÒ trêng hîp thay ®æi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn  thµnh thu nhËp thêng xuyªn: Trêng hîp c¸ nh©n ký hîp ®ång thiÕt kÕ kü thuËt x©y  dùng vµo th¸ng 3/2004 (t¹i thêi ®iÓm nµy kho¶n thu nhËp  tõ   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   x©y   dùng   lµ   thu   nhËp   kh«ng   thêng  xuyªn) vµ quyÕt to¸n gi¸ trÞ hîp ®ång vµo thêi ®iÓm th¸ng  8/2004 (tõ th¸ng 7/2004 trë ®i th× kho¶n thu nhËp nµy ®îc  quy ®Þnh lµ thu nhËp thêng xuyªn) th× thùc hiÖn tÝnh thuÕ  thu nhËp theo  quy  ®Þnh  t¹i thêi ®iÓm c¸ nh©n thùc  nhËn  thu   nhËp,   cô   thÓ   kho¶n   thu   nhËp   thùc   nhËn   tríc   ngµy  01/7/2004 tÝnh thuÕ theo BiÓu thuÕ luü tiÔn tõng phÇn ®èi  víi   thu   nhËp   kh«ng   thêng   xuyªn;   kho¶n   thu   nhËp  thùc   tõ  ngµy   01/7/2004   trë   vÒ   sau   t¹m   khÊu   trõ   10%   thuÕ   TNCN,  cuèi n¨m sÏ cã híng dÉn quyÕt to¸n riªng. 4. VÒ thuÕ TNCN ¸p dông ®èi víi c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm,  ®¹i lý b¸n hµng:  C¨n  cø Th«ng  t  sè 81/2004/TT­BTC ngµy l3/8/2004  cña  Bé Tµi chÝnh th× c¸ nh©n kh«ng  thuéc ®èi tîng  nép  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp  cã thu nhËp  tõ ho¹t  ®éng  dÞch vô  ®¹i lý th× thuéc ®èi tîng nép thu TNCN. HiÖn nay Tæng côc  thuÕ ®ang b¸o c¸o Bé vÒ vÊn ®Ò nµy, vËy chê cã ý kiÕn chØ  ®¹o cña Bé sÏ xö lý chung. 5. VÒ ®èi tîng chÞu thuÕ:  ­ Trêng hîp c¸ nh©n tróng thëng khi tham gia c¸c cuéc  thi do §µi truyÒn h×nh, §µi ph¸t thanh tæ chøc th× kho¶n  tiÒn   tróng   thëng   nhËn   ®îc   thuéc   thu   nhËp   kh«ng   thêng  xuyªn chÞu thuÕ víi thuÕ suÊt 10% tÝnh trªn toµn bé tiÒn  tróng thëng cã gi¸ trÞ tõ 15 triÖu ®ång trë lªn. ­ Trêng hîp c¸ nh©n cã thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn sö  dông   s¸ng  chÕ,   nh∙n   hiÖu   g¾n   víi   ho¹t  ®éng   chuyÓn  giao  c«ng   nghÖ  (trong   hîp   ®ång  chuyÓn   giao  c«ng   nghÖ   cã   néi  dung chuyÓn giao b¶n quyÒn s¸ng chÕ, nh∙n hiÖu) th× thùc  hiÖn   kª   khai   nép   thuÕ  theo   thu   nhËp   kh«ng  thêng   xuyªn,  c¸c trêng hîp cã thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn kh¸c th× kª  khai nép thuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn. 6. VÒ viÖc xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m:
  3. 3 C¨n   cø   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   1.4   Môc   VI   Th«ng   t  sè  81/2004/TT­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh, trêng hîp  c¬ quan chi tr¶ thu nhËp kh«ng ®¨ng ký, kª khai c¸c c¸  nh©n thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp, hoÆc kh«ng thùc hiÖn  khÊu trõ thuÕ thu nhËp tríc khi chi tr¶ cho c¸ nh©n, g©y  thÊt thu thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i båi thêng cho ng©n s¸ch  Nhµ níc sè thuÕ bÞ thÊt tho¸t cßn bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh ®èi víi hµnh vi trèn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Môc IV  PhÇn   B   Th«ng   t  sè   41/2004/TT­BTC   ngµy   18/5/2004   cña   Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§­CP  ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. Sè tiÒn  thuÕ ph¶i båi thêng vµ sè tiÒn nép ph¹t, c¬ quan chi tr¶  thu nhËp kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ khi x¸c ®Þnh thu nhËp  chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Tæng  côc  ThuÕ tr¶  lêi ®Ó  Côc thuÕ  ®îc biÕt  vµ híng  dÉn thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản