Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
10
download

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3399/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 3399/VPCP­KTTH  n g µ y   0 5   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   v i Ö c   t h ù c   h i Ö n   N g h Þ   ® Þ n h   s è  106/2004/N§­CP vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc ChÝnh phñ ­ UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, ­ Quü Hç trî ph¸t triÓn XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   X©y   dùng   (C«ng   v¨n   sè   894/BXD­ KTTC, ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004) vµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh   T©y Ninh (C«ng v¨n sè  201/UB ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2004)   vÒ  hç  trî  tÝn dông cho dù  ¸n xi m¨ng T©y Nnh; Tæng c«ng   ty   X©y   dùng   c«ng   tr×nh   giao   th«ng   1   (C«ng   v¨n   sè   1211/TCT­§TPTDA ngµy 02 th¸ng 06 n¨m 2004) vÒ vay vèn t¹i   Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn cho dù  ¸n Nhµ  m¸y Xi m¨ng S¬n La;   Uû  ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i (C«ng v¨n sè  609/UB­TC ngµy   06 th¸ng 06 n¨m 2004) vµ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng Yªn B×nh   (C«ng v¨n sè  142 CV/XMYB ngµy 26 th¸ng 05 n¨m 2004) vÒ   vay vèn  u  ®∙i cho dù  ¸n Nhµ  m¸y xi m¨ng Yªn B×nh; Tæng   c«ng   ty   C«ng   nghiÖp   tµu   thñy   ViÖt   Nam   (C«ng   v¨n   sè   810/CNT­KH§T ngµy 16 th¸ng 06 n¨m 2004) vÒ  xin  ®îc tiÕp   tôc vay vèn t¹i Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn cho c¸c s¶n phÈm   tµu mÉu, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Dù  ¸n  ®Çu t do c¸c Bé,  ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng ty vµ  ®¬n vÞ   ®Ò  nghÞ  t¹i c¸c v¨n b¶n nªu trªn kh«ng thuéc  ®èi  tîng   ®îc   vay   vèn   tÝn   dông  u   ®∙i   theo   NghÞ   ®Þnh  106/2004/N§­CP ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 2. C¸c Bé, c¬ quan, ®Þa ph¬ng kh«ng ký c¸c v¨n b¶n ®Ò  nghÞ  Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc tr¸i víi NghÞ ®Þnh cña ChÝnh  phñ. 3.  C¸c c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  khi  ®Ò  xuÊt  víi ChÝnh  phñ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh c¬  chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t  triÓn ngµnh, lÜnh vùc s¶n xuÊt cã  liªn quan  ®Õn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc th×  ph¶i thèng nhÊt víi c¸c  quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 106/2004/N§­CP. V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   c¬   quan   liªn  quan biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản