intTypePromotion=1

Công văn 34/CP-ĐMDN của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Công văn 34/CP-ĐMDN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 34/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 34/CP-ĐMDN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  34/CP­§ M D N  n g µ y  22 th¸ng 5 n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c thi µ n h   u Ë t D o a n h  n g hi Ö p    h L KÝnh  öi:    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  g ­B tr   tr c quan ngang  é, B              ¬          C quan  éc ChÝnh  ñ thu   ph ­Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Tõ  u   ®Ç n¨m  n   ®Õ nay,viÖc  iÓnkhaithùc hiÖn  Ët Doanh    tr       Lu   nghiÖp  µ  v c¸c NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  Ò   ¨ng  ý  ®Þ c Ch ph v ® k kinh doanh, vÒ   íng  Én     h d thi hµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët Doanh  m s® c Lu   nghiÖp,Quy Õt  nh  è    ®Þ s 19/2000/Q§­TTg   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò     á  lo¹  Êy  Ðp  Th t Ch ph v b∙ib 84  i gi ph kinh doanh    kh«ng  Çn   c tiÕp  ôc duy  ×,®∙  ¹o®iÒu  Ön  óc ®Èy  ¹t®éng  u     t  tr   t   ki th   ho   ®Ç t s¶n  Êt kinh  xu   doanh  trong  níc.Sè   c¶    doanh  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  íi vµ    m   bæ sung  ngµnh, nghÒ   îc t¨ng nhanh  vÒ   è îng  Én    ®    c¶  s l l quy    èn  µ  ∙  ¹o thªm  m« v v ® t   nhiÒu  Öc  µm  vi l cho    éi. x∙h § Ó   Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ      v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh  îcthùc hiÖn  h  thih ®    ®ång  é, thèng  Êt,ph¸thuy  èthiÖu  ùc,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  ©n   b  nh     t  l   ki thu l   i nh d©n  µ    v c¸c doanh  nghiÖp  u    ®Ç t s¶n  Êt kinh doanh, Thñ íng  Ýnh  ñ  xu       t Ch ph yªu cÇu:   1. Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ,  thu Ch ph Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ theo  chøc  n¨ng  ña  × nh  chøc  cm tæ  chØ  o,thùc hiÖn  ét  è  Öc  ®¹     m s vi sau  y: ®© a.KhÈn  ¬ng  µ so¸t,   á    ¹ giÊy phÐp    tr r    b c¸clo i b∙i     kinhdoanh  Bé, ngµnh,   do      ®Þa   ¬ng  ph ban  µnh  µ   h m kh«ng  theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttr c lu   í   ngµy  th¸ng  n¨m  30  6  2000  µ  v c«ng  è  b ngay   trªn c¸c  ¬ng  Ön  ph ti th«ng    tin nh÷ng  ¹  Êy phÐp  îcb∙ibá  ú  µy;c«ng  è  lo i gi   ®   kn   b danh  ôc  µnh,nghÒ   m ng   kinh  doanh  ph¶i cã  iÒu  Ön  îc quy  nh   ® ki ®   ®Þ theo  Ëtph¸p  Ön  µnh  µ  iÒu  lu   hi h v® kiÖn kinhdoanh  ña  õng ngµnh,nghÒ   ícngµy  th¸ng9    ct    tr   30    n¨m 2000. b. TiÕn  µnh  µ      Ët,Ph¸p  Önh,NghÞ   nh  ã    h r so¸tc¸c Lu   l   ®Þ c quy  nh  Ò   ®Þ v nh÷ng  µnh, nghÒ   ng   kinh doanh  ã  iÒu  Ön  éc  ¹m    c® ki thu ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh  µ   m kh«ng  Çn  Õp  ôc duy  × giÊy  Ðp  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  c ti t   tr   ph tr Th t Ch ph söa  æi, bæ   ®   sung  ¬  Õ   c ch qu¶n  ý kinh  l  doanh  i  íinh÷ng  µnh, nghÒ   ®è v   ng   nµy. Tríc m ¾t,  èi hîp  íitæ    ph   v   c«ng      µnh  Ët  t¸c thih Lu Doanh  nghiÖp  trong  th¸ng 6    n¨m  2000  ×nh ChÝnh  ñ  tr   ph danh  ôc    ¹  Êy  Ðp  m c¸c lo igi ph kinh doanh    cÇn    á. b∙ib c.ViÖc  Õp tôc ban  µnh        ti     h c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ò   h  v qu¶n  ýnhµ  íc®èi l  n    víidoanh    nghiÖp ph¶i b¶o  ¶m     ® theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu Doanh  nghiÖp  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/2000/N§­ CP, NghÞ   nh   è  ®Þ s 03/2000/N§­   CP cña  Ýnh  ñ. Ch ph ViÖc    á  lo¹  Êy phÐp  b∙ib 84  i gi   theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/2000/Q§­TTg  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  îc ¸p  ông  i  íic¸c doanh  t Ch ph ®   d ®è v     nghiÖp  éc  äi  µnh  thu m th phÇn kinh tÕ.  
  2. 2 2. Trong    th¸ng 5    n¨m  2000, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ïng  íiTr­   tr B K ho v§ tc v  ëng ban  Ban    Tæ chøc   ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  b Ch ph ban  µnh  h Th«ng    t Liªn bé  íng  h  dÉn  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ¬  ¬ tæ  c quan  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  theo  íng:®¨ng  ý  h   k kinh  doanh  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  ¹  t iPhßng  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  trong Së  Õ   ¹ch vµ  Çu ;®¨ng  ý    K ho   § t  k kinh doanh  i víi é    ®è     kinh doanh    Ó  h   c¸th ph¶i tËp    trung t¹  ét  u   èi  éc  û    i m ®Ç m thu U ban  ©n  ©n  Êp  Ën, huyÖn, nh d c qu     nghiªn cøu  Öc  ¨ng  ý    vi ® k kinh doanh    cho    i  îng  c¸c ®è t kh¸c còng  ¹  u   èi    ti ®Ç m nµy; tæ    chøc, bè  Ý c¸n  é  ã    tr   b c nghiÖp  ô  µm  v l c«ng    ¨ng  ý  t¸c® k kinh doanh    ®Ó  thùc hiÖn nhiÖ m  vô  quy ®Þnh  t¹ §iÒu 4, §iÒu 5, NghÞ  ®Þnh  sè  i 02/2000/N§­   µy  th¸ng2  CP ng 3    n¨m  2000. 3.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     tr B K ho   § t a. ChØ   o  ©y  ùng, qu¶n  ýthèng  Êt h Ö   èng    ®¹ x d   l  nh   th th«ng    èim¹ng  tinn   vÒ   doanh  nghiÖp  trong ph¹m    níc.   vic¶  b. Nghiªncøu,kiÕn  Þ  íi   ¬        ngh v   c quan  ã  Èm  Òn  Ò   iÒu  Ön  c¸c c th quy v® ki kinh doanh  µ  Ön    v bi ph¸p  qu¶n  ý®èi víinh÷ng  µnh, nghÒ   l      ng   kinh doanh  íi,   m  nhÊt  µ nh÷ng  µnh, nghÒ   ã  l  ng   c ¶nh  ëng  Òu  n   h nhi ®Õ v¨n  ho¸,®¹o  øc  µ    ® v thuÇn  phong  ü   ôccña  ©n  éc. m t  d t 4. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ  öa  æi,bæ     tr   ph s ®   sung  NghÞ   nh  Ò   ®Þ v thanh    tra chuyªn ngµnh    cho  ï hîp víiLuËt Doanh  ph         nghiÖp  Ò   ùc hiÖn  Óm       v th   ki trasau ®¨ng  ý  k kinh doanh    theo  íng  ¶m   h ® b¶o gi¸m    îc ®iÒu  Ön  s¸t®   ki kinh doanh    cña  doanh  nghiÖp,kh«ng  ©y  Òn  µ    g phi h cho  n  Þ,c¬  ë. ®¬ v   s  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2