Công văn 340/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 340/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 340/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 340/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  sè 340 T C T/N V 4   n g µy  20 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò   viÖc lÖ  h Ý  tr p íc b¹ KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Long  An Tr¶    lêiC«ng v¨n  1245/CT.NV  sè  ngµy 20/12/2002 cña Côc thuÕ tØnh  Long  vÒ  phÝ  ícb¹,Tæng  An  lÖ  tr     côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n cø tiÕt  h1, ®iÓm  3, môc  I Th«ng t  sè 28/2000/TT­ BTC  ngµy  18/4/2000 cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  176/1999/N§­   CP ngµy  21/12/1999  cña ChÝnh  phñ  lÖ  vÒ  phÝ  ícb¹ th×    tr     "Tµi s¶n cña  chøc,c¸ nh©n  ® îc cÊp  tæ      ®∙    giÊy chøng  nhËn  h÷u, sö  së    dông   khi ®¨ng  l¹  ký  i quyÒn  h÷u, sö  së    dông  kh«ng  ph©n  biÖt chñ      tµis¶n  nép  ®∙  lÖ  phÝ  ícb¹ hay  tr     cha  nép  phÝ  ícb¹)kh«ng  lÖ  tr     ph¶inép  phÝ  ícb¹ ®èi víi ­   lÖ  tr         tr êng  sau  hîp  ®©y     êng  cã  (trõtr hîp  ph¸tsinh chªnh      lÖch  t¨ng diÖn    tÝch nhµ,   diÖn tÝch ®Êt  hoÆc   thay ® æi    cÊp  nhµ, h¹ng    nhµ  víigiÊy  so    chøng  nhËn së  h÷u,sö    dông   th× ph¶inép  phÝ  ícb¹ ®èi víi   lÖ  tr         phÇn  diÖn  tÝch t¨ng):  Chñ    tµi s¶n  ® îc c¬  ®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn  cña  nhµ    níc ViÖt Nam     d©n  chñ céng  hoµ,ChÝnh    phñ  c¸ch m¹ng    l©m    thêiCéng  hoµ  miÒn  Nam   ViÖt Nam,    nhµ    níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt Nam     hoÆc   quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  thuéc  chÕ     cÊp  ®é cò  giÊy  chøng  nhËn  h÷u, sö  së    dông    tµis¶n, nay    ®æi giÊy  chøng  nhËn  h÷u,sö  së    dông     míimµ kh«ng  thay ®æi    chñ    tµis¶n". Do  ®ã,  êng  tr hîp  íc ®©y   chøc, c¸ nh©n,  gia ®×nh  ® îc cÊp  tr   tæ      hé    ®∙    giÊy chøng  nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn, nay    ngµnh ®Þa  chÝnh thùc hiÖn    cÊp ®æi    l¹ giÊy chøng  i   nhËn  quyÒn  sö dông  ®Êt n«ng nghiÖp      ®èi víidiÖn tÝch  ®Êt  ®ã    chøc,c¸ nh©n,  cò  th× tæ      hé    gia®×nh  kh«ng ph¶inép  phÝ  ícb¹.   lÖ  tr   Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh Long  biÕt vµ  An    thùc  hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản