Công văn 3410/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 3410/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3410/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế gía trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3410/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3410 TC/TCT ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi doanh nghiÖp chÕ xuÊt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè doanh nghiÖp kiÕn nghÞ vÒ viÖc thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt. VÒ vÊn ®Ò nµy Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 22, môc II, PhÇn A, Th«ng t sè 122/2000/TT- BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× ho¹t ®éng x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®èi víi c¸c hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt ký tõ 1/1/2001 trë ®i. C¸c hîp ®ång x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®· ký tríc ngµy 1/1/2001 hiÖn nay ®ang thi c«ng, hoµn thµnh b¶n giao tríc ngµy 31/12/2001 ®îc tiÕp tôc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 49/2000/TT-BTC ngµy 31/5/2000 vµ C«ng v¨n sè 4449 TC/TCT ngµy 9/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản