Công văn 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Công văn 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3410/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3410/VPCP-KTN V/v sửa đổi, bổ sung Cơ chế Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008 quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La Kính - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài gửi: chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 180/UBND-NN ngày 04 tháng 3 năm 2008), của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 717/UBND-TĐC ngày 29 tháng 3 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1999/BKH-KTNN ngày 25 tháng 3 năm 2008), Tài chính (công văn số 3243/BTC-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 2008), Công Thương (công văn số 2063/BCT-NL ngày 17 tháng 3 năm 2008), Xây dựng (công văn số 437/BXD-XL ngày 14 tháng 3 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 799/BNN-KTHT ngày 28 tháng 3 năm 2008) về việc sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Giao Bộ Công Thương tiếp thu đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Sơn La và ý kiến của các Bộ nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn La (ban hành kèm theo Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ) theo đúng trình tự quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Bộ Tư pháp; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, TTĐT; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản