Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
5
download

Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3423/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3423/VPCP-KTTH V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007 định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch Kính gửi: Tổng cục Du lịch Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 1623/TTr-TCDL ngày 29 tháng 11 năm 2006 và công văn số 650/TCDL-TTr ngày 16 tháng 5 năm 2007) về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Yêu cầu Tổng cục Du lịch hoàn chỉnh dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch theo hướng: 1. Nội dung dự thảo Nghị định cần bám sát hơn nữa những quy định của Luật Du lịch; kế thừa có chọn lọc nội dung Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. 2. Dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể, rõ ràng, chính xác hành vi vi phạm hành chính, kể cả hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả để bảo đảm tính khả thi khi xử phạt vi phạm. 3. Những hành vi vi phạm đã được quy định trong các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của các ngành, lĩnh vực khác (văn hóa-thông tin, thương mại, bảo vệ môi trường, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản...) thì không quy định tại dự thảo Nghị định này, trường hợp cần thiết phải quy định thì cần phải rà soát lại hành vi cho chính xác, quy định hình thức và mức phạt bảo đảm tính thống nhất giữa các Nghị định của Chính phủ. 4. Trình Chính phủ chậm nhất cuối tháng 6 năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng cục Du lịch và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên - Thủ tướng CP; PHÓ CHỦ NHIỆM - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính, Thương mại, GTVT, VH-TT, (Đã ký) Công an, Tài nguyên và MT, NN và PTNT; - VPCP: BTCN; các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: BXDPL, TH, Website Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, KTTH (3)
Đồng bộ tài khoản