intTypePromotion=1

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
5
download

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3429/KTTH của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña ChÝnh phñ sè 3429/KTTH ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 1995 vÒ viÖc ph¸t triÓn ngµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tríc m¾t KÝnh göi: Bé Tµi chÝnh XÐt ®Ò nghÞ t¹i Tê tr×nh sè 961-TC/TCNH ngµy 21-4-1995 cña Bé Tµi chÝnh vÒ "Tæ chøc, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn thÞ tr êng b¶o hiÓm ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tríc m¾t", Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Kinh doanh b¶o hiÓm lµ mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng quan träng, g¾n chÆt víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, lµ mét bé phËn trong tiÕn tr×nh ®æi míi hiÖn nay. B¶o hiÓm ®ãng vai trß quan träng trong c¸c dÞch vô tµi chÝnh, nhiÖm vô c¬ b¶n cña b¶o hiÓm lµ chuyÓn giao rñi ro, lµ g¾n víi tiÕt kiÖm, huy ®éng c¸c nguån lùc cho ®Çu t. ViÖc tiÕn tíi x©y dùng mét thÞ tr - êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ph¸t triÓn lµ yªu cÇu cÊp b¸ch, tr íc hÕt thuéc tr¸ch nhiÖm cña Bé Tµi chÝnh. 2. ViÖc ph¸t triÓn thÞ trêng b¶o hiÓm trong nh÷ng n¨m tríc m¾t ph¶i thÓ hiÖn ®îc c¸c môc tiªu sau: a) §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm, khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm míi nh»m ®¸p øng ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n, n©ng cao chÊt lîng phôc vô, ®æi míi ph¬ng thøc ho¹t ®éng b¶o hiÓm, gi¶m c¸c thñ tôc phiÒn hµ trong viÖc tham gia b¶o hiÓm vµ chi tr¶ båi thêng. b) Ph¸t triÓn thªm c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm theo nh÷ng lo¹i h×nh ®· quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 100-CP ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm; b¶o ®¶m ®îc vai trß chñ ®¹o cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, ®ång thêi ph¸t triÓn tõng b íc v÷ng ch¾c c¸c h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm, c«ng ty t nh©n. Cïng víi qu¸ tr×nh trªn, triÓn khai ngay viÖc thµnh lËp mét sè c«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm gi÷a Bªn ViÖt Nam vµ Bªn níc ngoµi. Khi ®ñ ®iÒu kiÖn sÏ cho phÐp mét vµi c«ng ty b¶o hiÓm 100% vèn níc ngoµi ho¹t ®éng. Qu¸ tr×nh nµy ph¶i ®îc tiÕn hµnh tõng bíc thËn träng ®Ó rót kinh nghiÖm, ®ång thêi ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ, ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng vµ chi phèi cña phÝa ViÖt Nam trong lÜnh vùc b¶o hiÓm. c) T¨ng cêng ®Çu t kü thuËt ®Ó tiÕp nhËn c«ng nghÖ b¶o hiÓm tiªn tiÕn, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ kinh doanh, nhanh chãng tiÕp cËn víi thÞ trêng b¶o hiÓm quèc tÕ, t¨ng søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓn ViÖt Nam trªn thÞ trêng. 3. CÇn triÓn khai toµn diÖn NghÞ ®Þnh sè 100-CP ngµy 18-12-1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm vµ t¨ng c êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ
  2. 2 níc vÒ kinh doanh b¶o hiÓm trªn c¶ hai ph ¬ng diÖn: quy m« tæ chøc vµ ®éi ngò c¸n bé. Trªn c¬ së ®ã ®óc rót kinh nghiÖm, nghiªn cøu vµ dù th¶o LuËt b¶o hiÓm ViÖt Nam ®Ó sím tr×nh ra Quèc héi ban hµnh. C¨n cø ®Þnh híng trªn, Bé Tµi chÝnh cÇn x©y dùng ch¬ng tr×nh cô thÓ ®Ó triÓn khai vµ ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ. C¸c bé, c¸c c¬ qu¶n thuéc ChÝnh phñ trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh cÇn t¨ng c- êng sù phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæ chøc thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2