intTypePromotion=1

Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3448/TCT-NV5 của Tổng cục thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  S è  3448/TC T­N V 5  n g µy  5 thµng 9 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  thu Õ  ch uy Ó n  q u y Ò n  sö  d ô n g   Êt ® KÝnh     göi: Côc  ­ thuÕ  Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh ­ C«ng  ty Kh¸ch s¹n vµ V¨n phßng lµm  viÖc  A1.VY TiÕp theo C«ng    12  v¨n sè  TCT/NV5  ngµy 3/1/2001,Tæng    côc ThuÕ  h­ íng dÉn      bæ sung  thuÕ chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  cña  C«ng    tyKh¸ch    s¹n vµ  V¨n phßng  lµm viÖc A1.VY  nªu  i t¹ C«ng  sè  v¨n  5102/CT­  NV ngµy 15/6/2001  cña Côc thuÕ Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ ®iÓm     c, kho¶n    2, §iÒu    7, NghÞ  ®Þnh  114/CP  sè  ngµy  5/9/1994  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh      chitiÕtLuËt  thuÕ  chuyÓn  quyÒn  sö dông  ®Êt  ®iÓm     vµ  3, môc  , II Th«ng   78/TC­ t sè  TCT  ngµy  30/9/1994  cña  Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  114/CP  sè  ngµy  5/9/1999  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh  LuËt thuÕ    chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  th×  êng  mua   tr hîp  nhµ thuéc  h÷u  së  nhµ    níc,mua   nhµ cña    c¸c c«ng    ty kinh  doanh nhµ cña nhµ níc theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 61/CP ngµy  i 5/7/1994  cña  ChÝnh  phñ  mua   vÒ  b¸n  kinh doanh  vµ    nhµ  th×  ë  còng  îc coi ®     lµ®∙    nép  tiÒn sö    dông  ®Êt  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p    ®Êt  luËtvÒ  ®ai,khi® îc       phÐp  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt   th× ph¶inép    thuÕ chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt    víithuÕ  suÊt 5%.    C¸c  êng    îccoilµnép  tr hîp ®       tiÒn sö    dông  ®Êt  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      ®Êt    ®ai ph¶icã    chøng    tõchøng  minh  nép  ®∙  tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ    níc. Trêng  hîp  C«ng   ty Kh¸ch  s¹n  V¨n  vµ  phßng  lµm  viÖc  A1.VY  mua  nhµ  cña C«ng   ty x©y  dùng  kinh doanh  vµ    nhµ QuËn  Phó  NhuËn  (Thuéc  c«ng    ty kinh doanh    nhµ  cña  nhµ   níc)theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ   ®Þnh  61/CP  sè  ngµy  5/7/1994 cña  ChÝnh  phñ  th×  còng  îc coilµ ®∙  ®       nép  tiÒn  dông  sö  ®Êt  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      ®Êt    ®ai.Trêng    îccoilµ®∙  hîp ®       nép  tiÒn sö    dông  ®Êt theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p    ®Êt  luËtvÒ  ®ai  ph¶icã    chøng    tõ chøng  minh  ®∙ nép tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ      níc.Côc  ThuÕ   thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh  kiÓm  trax¸cminh      nguån  gèc cña  ng«inhµ,t×nh      h×nh  nép  tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ    nícli     ªnquan  ®Õn   ng«inhµ  íc khib¸n    tr     cho  C«ng    tyKh¸ch    V¨n  s¹n vµ  phßng  lµm viÖc  A1.VY. Trêng      hîp C«ng    ty x©y  dùng  kinh doanh  vµ    nhµ  QuËn  Phó  NhuËn  nép  ®∙  tiÒn  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËtvÒ  ®Êt ®ai  th×  Côc  thuÕ  thu  thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  cña  C«ng    ty Kh¸ch    V¨n  s¹n vµ  phßng  lµm  viÖc  A1.VY  theo thuÕ    suÊt5%.    Trêng    hîp kh«ng  cã chøng  chøng  tõ  minh  C«ng    ty x©y  dùng  kinh  vµ  doanh  nhµ  QuËn   Phó  NhuËn  nép  ®∙  tiÒn  vµo  ng©n  s¸ch  nhµ      îc phÐp  níc,khi ®   b¸n nhµ  cïng    víi chuyÓn  nhîng quyÒn  dông    sö  ®Êt    th× ph¶inép    thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt    víithuÕ  suÊt20%.   Tæng  côc ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc ThuÕ  Thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh biÕt vµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2