Công văn 3449/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 3449/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3449/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3449/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ -------------------- Số: 3449/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 V/v: xét giảm giá hàng nhập khẩu Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1549/HQHCM-TGTT ngày 22/5/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định trị giá tính thuế ôtô nhập khẩu của hợp đồng nguyên tắc có yếu tố giảm giá về số lượng hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có yếu tố giảm giá về số lượng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các Thông tư nêu trên. Riêng các lô hàng nhập khẩu trong thời gian hiệu lực của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì sau khi nhập khẩu xong hợp đồng nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định mới được xét chấp nhận khoản giảm giá. Trường hợp không được hưởng khoản giảm giá do không đủ điều kiện thì trị giá tính thuế được xác định theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu: VT, KTTT (3). (Đã ký) Nguyễn Văn Cẩn
Đồng bộ tài khoản