Công văn 3465/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 3465/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3465/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng hàng hoá dịch vụ cung cấp khu chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3465/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 3465 TCT/DNNN  ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2004 vÒ viÖc thuÕ GTGT  hµng hãa dÞch vô cung cÊp khu chÕ xuÊt KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè H¶i Phßng Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 387/CT­§TNN ngµy 10/5/2004, C«ng   v¨n sè 572/CT­§TNN ngµy 7/7/2004 cña Côc thuÕ thµnh phè   H¶i Phßng vÒ thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa, dÞch vô cung cÊp   cho   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt,   Tæng   côc   thuÕ   cã   ý   kiÕn   nh  sau: Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Th«ng t  sè 84/2004/TT­BTC  ngµy 18/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung  Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy  10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt  thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè  ®iÒu cña LuËt  thuÕ  GTGT th× hµng hãa,  dÞch  vô cung  cÊp  cho khu chÕ xuÊt ¸p dông thuÕ suÊt 0% (trõ c¸c dÞch vô du  lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi; dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc  ngoµi;   dÞch   vô   tÝn   dông,   ®Çu   t  tµi   chÝnh   ®Çu   t  chøng  kho¸n ra níc ngoµi vµ hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i ®iÓm  23,   ®iÓm   27   môc   II   ­   PhÇn   A   ­   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­ BTC). Theo ®ã c¸c ho¹t ®éng nh cho thuª v¨n phßng, nhµ x­ íng   xö   lý   níc   th¶i   trong   khu   chÕ   xuÊt   ®îc   ¸p   dông   møc  thuÕ suÊt quy ®Þnh nªu trªn. C¸c ®iÒu kiÖn, thñ tôc ®Ó ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng cña c¬ së cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp  chÕ xuÊt vµ khu chÕ xuÊt ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7, Th«ng  t  sè 84/2004/TT­BTC ngµy 18/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh nªu  trªn. Tæng côc thuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ thµnh phè H¶i Phßng  biÕt, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản