Công văn 347/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 347/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 347/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc vận dụng xếp lương đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 347/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 347/VPCP-VX V/v Vận dụng xếp lương đối Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008 với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Kính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã gửi: hội; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 4934/LĐTBXH-TL ngày 21 tháng 12 năm 2007 về xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Trước mắt, cho phép Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vận dụng chế độ thưởng an toàn quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ theo 2 mức 15% và 20%. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chế độ thưởng an toàn và thực hiện xếp lương theo quy định hiện hành đối với đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào tính chất đặc thù của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chế độ tiền lương và thưởng cho đơn vị để áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP và các Phó TTg; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; (Đã ký) PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP; Các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, VX (3), AT.
Đồng bộ tài khoản