Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
53
lượt xem
4
download

Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn Thông tư 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ về lệ phí hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 3472/TCHQ-KTTT ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2000 vÒ viÖc híng dÉn TT 71 vÒ lÖ phÝ HQ KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 19/7/2000, Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan ®· ký ban hµnh Th«ng t Liªn tÞch sè 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ H¶i quan (díi ®©y gäi t¾t lµ Th«ng t 71). §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh, Tæng côc H¶i quan lµm râ vµ híng dÉn mét sè vÊn ®Ò H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. §èi tîng chÞu lÖ phÝ: Lµ hµng ho¸, hµnh lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc (gäi chung lµ chñ hµng) ®Ò nghÞ c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc, qu¶n lý, gi¸m s¸t theo quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ H¶i quan. 2. §èi tîng nép lÖ phÝ: Lµ chñ hµng, khi ®îc c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn viÖc lµm thñ tôc, gi¸m s¸t, qu¶n lý vÒ H¶i quan ®èi víi hµng ho¸, hµnh lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh. 3. Mét sè lu ý: 3.1 LÖ phÝ lµm thñ tôc H¶i quan ®èi víi hµng ho¸, hµnh lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i thu ®èi víi tÊt c¶ c¸c trêng hîp më tê khai lµm thñ tôc cho hµng ho¸, hµnh lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc c¸c lo¹i h×nh XNK, ®a hµng ho¸ nhËp kho hoÆc xuÊt kho ngo¹i quan; Hµng ho¸ ph¶i thu bæ sung thuÕ t¹i c¸c tr¹m kiÓm so¸t (Trõ c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 2 môc I trong Th«ng t 71 vµ c¸c híng dÉn t¹i ®iÓm 4 phÇn I C«ng v¨n nµy). 3.2. LÖ phÝ hµnh chÝnh: Khi ®èi tîng ®· ®îc c¬ quan H¶i quan cÊp c¸c chøng tõ H¶i quan theo quy ®Þnh nhng ®· bÞ mÊt hoÆc thÊt l¹c, chñ hµng ®Ò nghÞ x¸c nhËn th× sau khi x¸c nhËn chñ hµng ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh. 3.3. LÖ phÝ hµng ho¸, hµnh lý ký göi lu kho H¶i quan: §Þnh møc thu nªu t¹i phô lôc II chØ ¸p dông ®èi víi trêng hîp lµ kho cña H¶Ø quan. C¸c trêng hîp H¶i quan ph¶i thuª kho ngoµi th× møc thu theo hîp ®ång thuª kho ®· ký. 4. C¸c trêng hîp kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ H¶i quan: §îc quy ®Þnh t¹i ®iÒm 2 phÇn I trong Th«ng t. Mét sè ®iÓm cÇn hiÓu râ thªm trong c¸c trêng hîp nµy lµ: - Hµng cña c d©n biªn giíi kh«ng phôc vô cho môc ®Ých kinh doanh kh«ng thu lÖ phÝ.
  2. 2 - C¸c trêng hîp niªm phong ®¬n lÎ (VÝ dô: Niªm phong hµng göi ®i gi¸m ®Þnh, hµng mÉu, hµng lu©n chuyÓn néi bé, hµng ®ang lµm thñ tôc ph¶i niªm phong v× hÕt giê sau ®ã lµm tiÕp, hå s¬ bµn giao...) kh«ng thu lÖ phÝ niªm phong. - C¸c trêng hîp cha ®îc quy ®Þnh trong Th«ng t nh tÇu kÐo, tÇu biÓn, m¸y bay... t¹m thêi cha thu lÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i quan. II. Møc thu vµ tæ chøc thu nép 1. Møc thu: ®Þnh møc thu lÖ phÝ H¶i quan ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c phô lôc I, II, III, IV, V kÌm theo Th«ng t 71. Mét sè trêng hîp cÇn lµm râ nh sau: a/ Trêng hîp c¸ biÖt: LÖ phÝ lu kho thu b»ng 30% gi¸ trÞ hµng ho¸, hµnh lý. Gi¸ trÞ hµng ho¸, hµnh lý lµ c¨n cø vµo gi¸ khai b¸o cña chñ hµng. b/ §Þnh møc thu t¹i phô lôc I b.1 - §Þnh møc thu lÖ phÝ lµm thñ tôc H¶i quan ®èi víi nh÷ng lo¹i hµng ho¸ ®· ®îc ghi t¹i ®iÓm III Phô lôc I kh«ng ®îc ¸p dông ®Þnh møc tÝnh lµ hµng ho¸ ®ùng trong container, hµng ho¸ chë b»ng « t«, tµu ho¶ mÆc dÇu c¸c hµng ho¸ ®ã ®îc ®ùng trong container, «t«, toa tµu. b.2- Hµng bu phÈm, bu kiÖn: LÇn lµm thñ tôc ®îc hiÓu lµ khi chñ hµng (hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p) ®Õn lµm thñ tôc ®Ó ®a hµng ho¸ ra khái khu vùc qu¶n lý, gi¸m s¸t cña H¶i quan; Bu phÈm, bu kiÖn cã träng lîng díi 5kg kh«ng thu lÖ phÝ lµm thñ tôc H¶i quan. Hµng ho¸, hµnh lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua ®êng hµng kh«ng; hµng t¹i kho CFS; hµng phi mËu dÞch ®êng biÓn cã träng lîng díi 1 tÊn; hµng qua ®êng bé kh«ng vËn chuyÓn b»ng ph¬ng tiÖn «t«, tµu ho¶ th× thu theo møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 phô lôc I "hµng bu phÈm, bu kiÖn". b.3- Hµng cïng mét lo¹i chë b»ng tÇu thuû ®îc hiÓu lµ lo¹i hµng chø kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng (VÝ dô: than c¸c lo¹i, s¾t thÐp c¸c lo¹i, x¨ng dÇu c¸c lo¹i... lµ hµng cïng mét lo¹i). b.4- Hµng phi mËu dÞch qua ®êng biÓn, träng lîng trªn 1 tÊn thu nh møc thu ®êng biÓn. c/ LÖ phÝ niªm phong: c.1- Niªm phong kÑp ch× mét lÇn tÝnh cho 1 viªn ch×. c.2- Niªm phong chèt seal mét lÇn cho 1 chèt. d/ LÖ phÝ x¸c nhËn chøng tõ H¶i quan: 1 lÇn träng ph¹m vi 1 bé hå s¬. 2. Tæ chøc thu, nép lÖ phÝ H¶i quan: 2.1 H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng cã nhiÖm vô tæ chøc viÖc thu, nép lÖ phÝ nhanh chãng thuËn tiÖn cho chñ hµng. Trªn c¬ së khai b¸o cña chñ hµng c¸n bé H¶i quan tÝnh ra sè lÖ phÝ ph¶i nép vµ th«ng b¸o cho chñ hµng biÕt. 2.2 Chøng tõ thu, nép lÖ phÝ H¶i quan:
  3. 3 - GiÊy b¸o nép lÖ phÝ h¶i quan: theo mÉu H¶i quan 1192 cña Tæng côc H¶i quan hiÖn ®ang sö dông. - Biªn lai thu lÖ phÝ: Sö dông biªn lai thu lÖ phÝ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh theo mÉu: 01 - LPHQ. - §èi víi c¸c trêng hîp ph¶i tr¶ l¹i tiÒn lÖ phÝ cho chñ hµng H¶i quan cöa khÈu hoÆc ®¬n vÞ trùc tiÕp thu tiÒn lÖ phÝ ra quyÕt ®Þnh hoµn tr¶. 2.3 KÕ to¸n lÖ phÝ: - Tõ ngµy 07/6/2000 c¸c ®¬n vÞ më sæ míi ®Ó theo dâi qu¶n lý thu, nép lÖ phÝ theo c¸c th«ng t míi ®· ban hµnh. - ViÖc ghi chÐp, h¹ch to¸n sè thu lÖ phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. - ChËm nhÊt ngµy 20 th¸ng sau, H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè ph¶i göi vÒ Tæng côc b¸o c¸o thu vµ sö dông lÖ phÝ (theo mÉu ®Ýnh kÌm C«ng v¨n nµy). 2.4 Sè tiÒn lÖ phÝ ®· thu, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ®îc giao nhiÖm vô thu lÖ phÝ H¶i quan ph¶i göi vµo tµi kho¶n cña ®¬n vÞ t¹i Kho b¹c vµ ®Þnh kú (tõ 1 ®Õn 10 ngµy) ®¬n vÞ lµm thñ tôc chuyÓn vµo tµi kho¶n cña Côc H¶i quan më t¹i Kho b¹c tØnh, thµnh phè. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã nhiÖm vô lµm thñ tôc nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Th«ng t. 3. Qu¶n lý sö dông tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i ngµnh H¶i quan: 3.1 Sè tiÒn ®îc ®Ó l¹i ngµnh (35% trªn tæng thu) ®îc ph©n bæ nh sau: - §ång thêi víi viÖc chuyÓn tiÒn lÖ phÝ nép ng©n s¸ch, H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng lµm thñ tôc chuyÓn 60% tæng sè tiÒn ®îc ®Ó l¹i ngµnh vµo tµi kho¶n chi cña Tæng côc (Tµi kho¶n 931-01-03-010 t¹i Kho b¹c Trung ¬ng). - Sè cßn l¹i (40%) ®îc ®Ó l¹i ®¬n vÞ ®Ó chi, tr¶ theo quy ®Þnh. 3.2 Sè tiÒn ®Ó l¹i ngµnh ®îc chi sö dông nh sau: - Sè tiÒn chuyÓn Tæng côc (60%) ®îc sö dông ®Ó chi cho s¶n xuÊt seal, ch×, giÊy niªm phong vµ cßn l¹i chuyÓn vµo quü khen thëng cña ngµnh. - Sè ®Ó l¹i ®Þa ph¬ng (40%) giao cho Côc trëng H¶i quan tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ ®Ó chi tr¶ thï lao cho c¸n bé viªn chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu lÖ phÝ theo chÕ ®é hiÖn hµnh vµ chi b¶o qu¶n hµng ho¸. Hµng th¸ng, quý, n¨m ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n sè chi lÖ phÝ trªn víi Vô KÕ ho¹ch tµi vô theo quy ®Þnh. 3.3 Sè lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i ngµnh tríc ngµy cã hiÖu lùc cña Th«ng t sè 45/2000/TTLB/BTC-TCHQ ®îc qu¶n lý, sö dông theo Th«ng t Liªn bé sè 31/TTLB/TC-TCHQ ngµy 7/4/1993 cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan (Th«ng t 31); 3.4 Sè lÖ phÝ H¶i quan ®· thu theo Th«ng t 45 ®îc trÝch nép ng©n s¸ch vµ qu¶n lý sö dông nh TT 71. 4. Thanh quyÕt to¸n lÖ phÝ H¶i quan: Hµng th¸ng, quý, n¨m c¸c ®¬n vÞ thu lÖ phÝ H¶i quan trùc thuéc ph¶i quyÕt to¸n chøng tõ thu nép víi Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè. Côc H¶i
  4. 4 quan tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp quyÕt to¸n viÖc thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ b¸o c¸o Tæng côc h¶i quan. Tæng côc H¶i quan quyÕt to¸n viÖc thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ H¶i quan víi Bé Tµi chÝnh theo quy ®Þnh. Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè kho¸ sæ kÕ to¸n theo dâi lÖ phÝ theo Th«ng t sè 31 vµo tríc ngµy 07/6/2000 vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh. 5. Xö lý vi ph¹m - Nghiªm cÊm c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n, tæ chøc thu lÖ phÝ H¶i quan thu thªm bÊt cø kho¶n tiÒn nµo cña chñ hµng ngoµi quy ®Þnh. - NÕu ®èi tîng nép lÖ phÝ vµ c¸ nh©n, c¬ quan tæ chøc thu lÖ phÝ H¶i quan vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t 71 vµ c¸c híng dÉn trªn trªn ®©y sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Tæ chøc thùc hiÖn: - C«ng v¨n nµy thay thÕ c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y cña Th«ng t sè 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngµy 23/5/2000. Th«ng t 31, Th«ng t 80 vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña Tæng côc H¶i quan híng dÉn cã liªn quan ®Õn c¸c lo¹i lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t 71. §èi víi c¸c trêng hîp ®· thu theo Th«ng t 45 tríc ®©y so víi Th«ng t nµy, nÕu cao h¬n th× phÇn chªnh lÖch ®îc hoµn tr¶ b»ng c¸ch khÊu trõ vµo sè lÖ phÝ ph¶i nép cho l« hµng sau hoÆc hoµn tr¶ theo ®Ò nghÞ cña chñ hµng. - Yªu cÇu Côc trëng Côc H¶i quan c¸c ®¬n vÞ tæ chøc triÎn khai híng dÉn c¸c ®¬n vÞ c¬ së thùc hiÖn, th«ng b¸o réng r·i, c«ng khai, niªm yÕt møc thu... ®Ó c¸c ®èi tîng liªn quan ®îc biÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh ngay vÒ Tæng côc (Côc KiÓm tra thu thuÕ XNK) ®Ó nghiªn cøu h- íng dÉn tiÕp.
Đồng bộ tài khoản