Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
9
download

Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế xuất nhập khẩu nộp thừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3490/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ----------------------- Số: 3490/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 V/v: thuế XNK nộp thừa Kính gửi: - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; - Công ty TNHH TM Cơ Khí Hoà Bình (Số 09/40C - QL 1A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 260309/HB ngày 22/5/2009 của Công ty TNHH TM Cơ Khí hoà Bình về việc nộp nhầm thuế GTGT hàng nhập khẩu thành thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 68 Luật NSNN năm 2002 quy định: những khoản thu không đúng với quy định của pháp luật phải được hoàn trả tổ chức, cá nhân đã nộp; những khoản phải thu nhưng chưa thu phải được truy thu đầy đủ cho NSNN". Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định: "Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừ tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa". Trường hợp Công ty TNHH TM Cơ Khí Hoà Bình đã nộp nhầm số tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu thành thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu và phải nộp bù trừ cho thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu đó. Việc bù trừ số tiền thuế như trên thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 130 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH TM Cơ Khí Hoà Bình được biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK Nguyễn Ngọc Hưng
Đồng bộ tài khoản