Công văn 35/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
188
lượt xem
19
download

Công văn 35/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 35/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thời gian thử việc và trợ cấp thôi việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 35/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. B LAO ð NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I ð c l p – T do – H nh phúc ------------- --------------------------- Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2009 S : 35/LðTBXH-LðTL V/v: Th i gian th vi c và tr c p thôi vi c. Kính g i: ð i h c qu c t RMIT 702 Nguy n Văn Linh, Tân Phong, Qu n 7, TP. H Chí Minh. Tr l i thư h i ngày 18/12/2008 c a quý trư ng, B Lao ñ ng – Thương binh và Xã h i có ý ki n như sau: 1. Theo quy ñ nh t i ði u 32 B lu t Lao ñ ng thì “Ngư i s d ng lao ñ ng và ngư i lao ñ ng th a thu n v vi c làm th , th i gian th vi c, v quy n, nghĩa v hai bên”. Do ñó, hai bên có th th a thu n c th v cách tính th i gian th vi c: là ngày làm vi c th c t hay là ngày tính theo dương l ch. .vn Trư ng h p hai bên không th a thu n c th v cách tính th i gian th vi c, n u phát sinh tranh ch p thì s áp d ng các quy ñ nh c a B lu t Dân s v th i h n ñ tính th i gian th vi c. am 2. Căn c quy ñ nh t i ði u 41 Ngh ñ nh 127/2008/Nð-CP c a Chính ph ngày tn 12/12/2008 quy ñ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t B o hi m xã h i v b o hi m th t ie nghi p thì: tV - Th i gian ngư i lao ñ ng ñóng b o hi m th t nghi p không ñư c tính ñ hư ng tr ua c p thôi vi c ho c tr c p m t vi c làm theo quy ñ nh c a pháp lu t v lao ñ ng và pháp lu t v cán b , công ch c. .L - Th i gian ngư i lao ñ ng th c t làm vi c theo các b n h p ñ ng lao ñ ng, h p ñ ng ww làm vi c v i ngư i s d ng lao ñ ng mà không ph i ñóng b o hi m th t nghi p thì ñư c tính ñ xét hư ng tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo quy ñ nh c a pháp lu t lao ñ ng hi n hành ho c tr c p thôi vi c theo quy ñ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. w - Ti n lương, ti n công làm căn c tính ch ñ tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm theo pháp lu t v lao ñ ng là ti n lương, ti n công theo h p ñ ng lao ñ ng, ñư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi m t vi c làm ho c ch m d t h p ñ ng lao ñ ng, g m ti n công ho c ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có). Trên ñây là ý ki n c a B Lao ñ ng – Thương binh và Xã h i ñ quý trư ng tham kh o và th c hi n TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V LAO ð NG – TI N LƯƠNG - Như trên; - Th trư ng Hòa (ñ báo cáo); - Lưu VT, V LðTL. Ph m Minh Huân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản