Công văn 353/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 353/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 353/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 353/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ

  1. C «ng v¨n cña Bé Néi vô sè 353/BNV-TCBC ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt 16/2000/NQ-CP vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ-CP KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng §Ó ®¶m b¶o môc tiªu, nguyªn t¾c, ®èi tîng tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18/10/2000 vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/ NQ-CP ngµy 28/7/2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tinh gi¶n biªn chÕ trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu, NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l îng vò trang, NghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp trong c¸c c«ng ty Nhµ n íc, NghÞ ®Þnh 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc. Sau khi cã ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan; Bé Néi vô híng dÉn nh sau: 1. ¸p dông chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18/10/2000 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/ NQ-CP ngµy 28/7/2003 cña ChÝnh phñ ®èi víi c¸c chøc danh thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t cña c¸c c«ng ty Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc trong diÖn ph¶i s¾p xÕp tinh gi¶n biªn chÕ. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c chøc danh trªn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 19/2004/TT-BL§TBXH ngµy 22/11/2004 híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ. Nguån kinh phÝ chi tr¶ chÕ ®é ®èi víi c¸c chøc danh thuéc diÖn s¾p xÕp nªu trªn ®îc bè trÝ tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2002 cña ChÝnh phñ; 2. Kh«ng ¸p dông chÝnh s¸ch nghØ hu tríc tuæi theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ-CP cña ChÝnh phñ ®èi víi
  2. 2 c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong diÖn thùc hiÖn theo ChØ thÞ 668/TTg ngµy 11/11/1994 vµ ChØ thÞ sè 18/2002/CT-TTg ngµy 5/9/2002 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc nghØ hu ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Nhµ níc. 3. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc ®èi víi nh÷ng th¸ng lÎ tÝnh ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2002 vµ kÓ tõ 1/1/2003 trë ®i ®îc tÝnh nh sau: a. Tæng thêi gian tÝnh trî cÊp th«i viÖc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngµy 28/12/2000 cña Ban Tæ chøc c¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) vµ Bé Tµi chÝnh. b. Thêi gian kÓ tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy nghØ th«i viÖc ®Ó tÝnh møc trî cÊp th«i viÖc víi møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c: sè th¸ng lÎ trªn 6 th¸ng ®Õn d íi 12 th¸ng ®îc tÝnh trßn lµ 1 n¨m víi hÖ sè l¬ng, phô cÊp l¬ng theo NghÞ ®Þnh 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang, sè th¸ng lÎ tõ ®ñ 6 th¸ng trë xuèng th× ® îc céng vµo thêi gian tríc ngµy 01/10/2004. c. Thêi gian tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 30/9/2004 vµ sè th¸ng lÎ tõ ®ñ 6 th¸ng trë xuèng nªu t¹i ®iÓm b (nÕu cã) ®Ó tÝnh møc trî cÊp th«i viÖc víi møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång/th¸ng ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c: sè th¸ng lÎ trªn 6 th¸ng ®Õn díi 12 th¸ng ®îc tÝnh trßn lµ 1 n¨m, sè th¸ng lÎ tõ ®ñ 6 th¸ng trë xuèng th× céng vµo thêi gian tríc ngµy 01/01/2003. d. Thêi gian ®Ó tÝnh møc trî cÊp th«i viÖc víi møc l¬ng tèi thiÓu lµ 210.000 ®ång/th¸ng ®îc tÝnh b»ng tæng thêi gian tÝnh trî cÊp trõ ®i thêi gian tÝnh møc trî cÊp th«i viÖc víi møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng. 4. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n møc tiÒn l¬ng cÊp bËc, phô cÊp theo l¬ng (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 60/2003/TTLT/BNV-BTC ngµy 25/9/2003 híng dÉn bæ sung chÝnh s¸ch, ®èi tîng tinh gi¶n biªn chÕ vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµ lùc lîng vò trang. Cô thÓ: a. Møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng ngêi th«i viÖc do tinh gi¶n biªn chÕ quy ®Þnh nh sau: - Møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ tríc ngµy 01/01/2003. - Møc l¬ng tèi thiÓu 290.000®/th¸ng ®Ó tÝnh l¬ng th¸ng tr¶ trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i. b. Kho¶n trî cÊp th«i viÖc theo sè n¨m cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi tõ ngµy 01/10/2004 trë ®i; trî cÊp nghØ hu tríc tuæi; trî cÊp khi ®îc cö sang lµm viÖc ë c¸c c¬ së b¸n c«ng; trî cÊp t×m viÖc lµm; tr¶ l¬ng cho thêi gian ®i häc ®Ó t×m viÖc lµm vµ trî cÊp 6 th¸ng ®èi víi trêng hîp ®i häc ®Ó chuyÓn nghÒ tríc khi th«i viÖc tõ ngµy 01/10/2004 trë ®i ®îc tÝnh theo hÖ sè l¬ng vµ phô cÊp l- ¬ng míi chuyÓn xÕp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 01/2005/TTLT- BNV-BTC ngµy 05/01/2005 cña Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ®ång/th¸ng.
  3. 3 VÝ dô: ¤ng TrÇn V¨n D, Trëng phßng Së A, thuéc tØnh K, thuéc diÖn tinh gi¶n biªn chÕ, ®îc gi¶i quyÕt th«i viÖc ngay tõ ngµy 01/5/2005. ¤ng TrÇn V¨n D ®· xÕp l¬ng cò hÖ sè 2,58, bËc 4/10 ng¹ch chuyªn viªn vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô 0,3. Theo chÕ ®é tiÒn l¬ng míi «ng D ®îc chuyÓn xÕp vµo bËc 4, hÖ sè l¬ng 3,33 ng¹ch chuyªn viªn vµ hÖ sè phô cÊp chøc vô 0,5. TÝnh ®Õn ngµy th«i viÖc «ng TrÇn V¨n D ®· c«ng t¸c 10 n¨m 2 th¸ng cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi. ChÕ ®é trî cÊp th«i viÖc cña «ng D ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc cña «ng D nh sau: Tæng thêi gian tÝnh trî cÊp th«i viÖc cña «ng D lµ 10 n¨m 2 th¸ng, chia ra: - Thêi gian kÓ tõ ngµy 01/10/2004 ®Õn ngµy nghØ th«i viÖc lµ 7 th¸ng (lµm trßn lµ 1 n¨m) - Thêi gian kÓ tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn ngµy 30/9/2004 lµ 1 n¨m 8 th¸ng (lµm trßn lµ 2 n¨m). - Thêi gian ®Ó tÝnh møc trî cÊp th«i viÖc víi møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ®ång/th¸ng lµ 7 n¨m 2 th¸ng (10 n¨m 2 th¸ng - 3 n¨m = 7 n¨m 2 th¸ng). b. ChÕ ®é trî cÊp th«i viÖc cña «ng D ®îc tÝnh nh sau: - TiÒn l¬ng th¸ng vµ phô cÊp cña «ng D hëng tríc ngµy 01/01/2003 nh sau: 210.000 ®ång x (2,58 + 0,3) = 604.800 ®ång - TiÒn l¬ng th¸ng vµ phô cÊp cña «ng D hëng tõ ngµy 01/01/2003 ®Õn 30/9/2004 nh sau: 290.000 ®ång x (2,58 + 0,3) = 835.200 ®ång - TiÒn l¬ng th¸ng vµ phô cÊp cña «ng D hëng tõ ngµy 01/10/2004 nh sau: 290.000 ®ång x (3,33 + 0,5) = 1.110.700 ®ång b1. Sè tiÒn trî cÊp theo NghÞ ®Þnh 96/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é th«i viÖc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc. - Trî cÊp t×m viÖc lµm. 1.110.700 ®ång x 3 th¸ng = 3.332.100 ®ång - Trî cÊp th«i viÖc. (604.800 ®ång x 7 th¸ng) + (835.200 ®ång x 2 th¸ng) + (1.110.700 ®ång x 1 th¸ng) = 7.014.700 ®ång b2. Trî cÊp th«i viÖc theo NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP ngµy 18/10/2000 vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ-CP ngµy 28/7/2000 cña ChÝnh phñ. (604.800 ®ång x 7 th¸ng) + (835.200 ®ång x 2 th¸ng) + (1.110.700 ®ång x 1 th¸ng) = 7.014.700 ®ång Tæng sè tiÒn «ng D ®îc nhËn khi th«i viÖc lµ (b1 + b2). 3.332.100 ®ång + 7.014.700 ®ång + 7.014.700 ®ång = 17.361.500 ®ång
  4. 4 C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, chÊn chØnh viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 16/2000/NQ-CP vµ NghÞ quyÕt sè 09/2003/NQ-CP vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. C¸c trêng hîp gi¶i quyÕt sai ®èi tîng, sai chÕ ®é, chÝnh s¸ch tinh gi¶n biªn chÕ quy ®Þnh th× ngêi ký quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt ngoµi viÖc ph¶i båi hoµn sè tiÒn ®· chi tr¶ cho ng©n s¸ch Nhµ níc cßn ph¶i chÞu kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản