Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3532/TC-QLCS của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 3532/TC-QLCS ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 1999 VÒ viÖc thuª ®Êt ®èi víi ®Çu t níc ngoµi Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t sè 70-TC/QLCS ngµy 7-10-1997 h- íng dÉn nép tiÒn thuª ®Êt, gãp vèn liªn doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc trong níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 85/CP ngµy17-12-1996 cña ChÝnh phñ vµ ngµy 24-12-1998, Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt n íc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1417/ TC-TC§N ngµy 31-12-1994; C¨n cø ý kiÕn cña mét sè Bé, ngµnh, ý kiÕn Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vÒ mét sè víng m¾c cña bªn ViÖt Nam sö dông tiÒn thuª ®Êt gãp vèn liªn doanh víi bªn n íc ngoµi vµ viÖc hoµn tr¶ tiÒn thuª ®Êt, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: 1. Doanh nghiÖp bªn ViÖt Nam ®îc phÐp sö dông gi¸ trÞ quyÒn së h÷u ®Êt ®Ó gãp vèn liªn doanh, tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi ®Õn thêi h¹n ph¶i hoµn tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho Ng©n s¸ch Nhµ n íc theo quy ®Þnh t¹i Môc 4 PhÇn II Th«ng t 70-TC/QLCS ngµy 7-10-1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc nép tiÒn thuª ®Êt mµ cha cã lîi nhuËn ®Ó chia vµ bªn ViÖt Nam còng kh«ng cã lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó nép hoµn tr¶ tiÒn thuª ®Êt th× ®îc t¹m ho·n hoµn tr¶ tiÒn thuª ®Êt cho ®Õn khi doanh nghiÖp cã lîi nhuËn hoÆc cã nguån kh¸c ®Ó tr¶. 2. Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp sö dông gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn liªn doanh víi bªn n íc ngoµi nhng bÞ gi¶i thÓ tríc thêi h¹n mµ sau khi sö dông tiÒn khÊu hao gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®· trÝch vµ lîi nhuËn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®Ó tr¶ tiÒn thuª ®Êt, th× xo¸ nî cho sè tiÒn thuª ®Êt cßn l¹i cha tr¶ ®îc. 3. VÒ viÖc ký Hîp ®ång nhËn nî tiÒn thuª ®Êt gãp vèn liªn doanh ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp. a) Doanh nghiÖp ®îc Nhµ níc cho phÐp gãp vèn liªn doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, mµ khu ®Êt mang gãp vèn liªn doanh n»m trong khu c«ng nghiÖp (bao gåm c¶ trêng hîp doanh nghiÖp liªn doanh ®· cã tríc khi quyÕt ®Þnh thµnh lËp khu c«ng nghiÖp vµ quyÕt ®Þnh cho khu c«ng nghiÖp thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn), th× doanh nghiÖp ký hîp ®ång nhËn nî víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, hoµn tr¶ tiÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i môc 4 phÇn II Th«ng t 70/TC-QLCS ngµy 7-10-1997 cña Bé Tµi chÝnh. Doanh nghiÖp ®Çu t, x©y dùng vµ kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp (C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp) khi thùc hiÖn nghÜa vô nép tiÒn thuª ®Êt cho Nhµ níc sÏ ®îc trõ sè tiÒn thuª ®Êt cña diÖn tÝch mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp ®îc Nhµ níc cho phÐp gãp vèn liªn doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®· nhËn nî víi Ng©n s¸ch Nhµ níc.
  2. 2 b) Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai hiÖn hµnh ch a quy ®Þnh doanh nghiÖp kinh doanh c¬ së h¹ tÇng ®îc phÐp cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong khu c«ng nghiÖp dïng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn liªn doanh. 4. C¸c ho¹t ®éng kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm trong lßng ®Êt, kh«ng sö dông ®Êt mÆt, kh«ng ¶nh hëng ®Õn hiÖn tr¹ng sö dông cña tæ chøc c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt th× kh«ng ph¶i thuª ®Êt vµ kh«ng ph¶i nép tiÒn thuª ®Êt. Trêng hîp c¸c dù ¸n ®ang ho¹t ®éng kh«ng sö dông ®Êt mÆt tríc ngµy QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã hiÖu lùc mµ ®· thuª ®Êt cã c¶ diÖn tÝch ®Êt mÆt, nay cã nhu cÇu xin tr¶ l¹i, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o Së ®Þa chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Côc thuÕ híng dÉn doanh nghiÖp lËp thñ tôc tr×nh bµy Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt thuª vµ tr¶ l¹i phÇn diÖn tÝch ®Êt mÆt kh«ng sö dông, diÖn tÝch ®Êt mÆt tr¶ l¹i kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn thuª ®Êt kÓ tõ ngµy thùc hiÖn bµn giao tr¶ l¹i ®Êt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng trao ®æi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp xö lý.
Đồng bộ tài khoản