intTypePromotion=1

Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 354/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 354/TCHQ­GSQL NGµY 25 TH¸NG 01 N¡M  2005 VÒ VIÖC QU¶N Lý HO¹T §éNG KHAI TH¸C KHO¸NG S¶N KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè  208/VPCP­V.1 cña V¨n phßng ChÝnh phñ ngµy 13/01/2005 vÒ qu¶n  lý ho¹t ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n Tæng côc H¶i quan híng dÉn  nh sau: Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   chØ   ®¹o   H¶i   quan   cöa  khÈu t¹m dõng lµm thñ tôc xuÊt khÈu kho¸ng s¶n th«. Yªu   cÇu   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   thùc   hiÖn  nghiªm, trêng hîp doanh nghiÖp cã th¾c m¾c th× híng dÉn liªn  hÖ Bé Tµi nguyªn & m«i trêng, Bé C«ng nghiÖp gi¶i quyÕt theo  thÈm quyÒn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2