Công văn 3545/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 3545/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3545/TC/CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm chế thử là ôtô, phụ tùng linh kiện ôtô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3545/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 3545 TC/CST ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc miÔn thuÕ TNDN ®èi víi s¶n phÈm chÕ thö lµ «t«, phô tïng linh kiÖn «t« KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 177/2004/Q§-TTg ngµy 05/10/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn 2020; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi doanh nghiÖp cã s¶n phÈm chÕ thö lµ «t«, phô tïng linh kiÖn «t« nh sau: Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t«, s¶n xuÊt kinh kiÖn, phô tïng «t« (bao gåm c¶ doanh nghiÖp trong níc vµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam) cã chÕ thö s¶n phÈm lµ «t«, ®éng c¬ «t«, hép sè, côm truyÒn ®éng ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi phÇn thu nhËp tõ s¶n phÈm chÕ thö trong thêi gian mét n¨m, kÓ tõ khi s¶n phÈm ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng. S¶n phÈm chÕ thö ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp do Bé C«ng nghiÖp thÈm ®Þnh, phª duyÖt vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Doanh nghiÖp lµ ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn doanh nghiÖp s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t« do Bé C«ng nghiÖp ban hµnh theo quy ®Þnh t¹i ChiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, tÇm nh×n ®Õn 2020; thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ; ®· ®¨ng ký vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo kª khai; h¹ch to¸n riªng ®îc thu nhËp tõ s¶n phÈm chÕ thö. Doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn cho s¶n phÈm chÕ thö vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ theo híng dÉn t¹i Môc IV, PhÇn D Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ. Híng dÉn nµy ®îc thùc hiÖn tõ n¨m tµi chÝnh 2005. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Bé; UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản