intTypePromotion=1

Công văn 3562/TCT-AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Công văn 3562/TCT-AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3562/TCT-AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hàng hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3562/TCT-AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh, tæng côc thuÕ sè 3562-TCT/AC ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 1998 VÒ viÖc th«ng b¸o ph¸t hµnh ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hµng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 885-1998/Q§/BTC ngµy 16-7-1998 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng, Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ph¸t hµnh 4 lo¹i ho¸ ®¬n: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, mÉu sè 01 GTKT-3LL, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, mÉu sè 01 GTKT-2LN, ho¸ ®¬n b¸n hµng, mÉu 02 GTTT-03LL, ho¸ ®¬n b¸n hµng, mÉu 02 GTTT-2LN nh sau: I. §Æc ®iÓm quy c¸ch: 1. Lo¹i ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, mÉu sè 01 GTKT-3LL, kÝch thíc 19cm x 27cm, ho¸ ®¬n cã ®¸nh sè theo thø tù liªn tôc, cã ký hiÖu, xery, mçi quyÓn cã 50 sè, mçi sè cã 3 liªn: - Liªn 1: Lu - Liªn 2: giao kh¸ch hµng - Liªn 3: dïng ®Ó thanh to¸n 2. Lo¹i ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, mÉu sè 01 GTKT-2LN, kÝch thíc 19cm x 13cm, ho¸ ®¬n cã ®¸nh sè theo thø tù liªn tôc, cã ký hiÖu, xªry, mçi quyÓn cã 50 sè, mçi sè cã 2 liªn: - Liªn 1: Lu - Liªn 2: giao kh¸ch hµng 3. Lo¹i ho¸ ®¬n b¸n hµng, mÉu sè 02 GTTT-3LL, kÝch thíc 19cm x 27 cm, ho¸ ®¬n cã ®¸nh sè theo thø tù liªn tôc, cã ký hiÖu, xªry, mçi quyÓn cã 50 sè, mçi sè cã 3 liªn: - Liªn 1: Lu - Liªn 2: giao kh¸ch hµng - Liªn 3: dïng ®Ó thanh to¸n 4. Lo¹i ho¸ ®¬n b¸n hµng, mÉu sè 02 GTTT-2LN, kÝch thíc 19cm x 13cm, ho¸ ®¬n cã ®¸nh sè thø tù liªn tôc, cã ký hiÖu, xªry, mçi quyÓn cã 50 sè, mçi sè cã 2 liªn: - Liªn 1: Lu - Liªn 2: giao kh¸ch hµng Bèn lo¹i ho¸ ®¬n nªu trªn, liªn 2 ®îc in b»ng giÊy ®Æc chñng cã phñ sîi ph¸t quang khi chiÕu b»ng ®Ìn tia cùc tÝm, bãng níc (ch×m trong giÊy) phï
  2. 2 hiÖu Tæng côc thuÕ ch÷ viÕt t¾t TCT, trªn nÒn in hoa v¨n mµu ®á, gi÷a nÒn tê ho¸ ®¬n cã in dßng ch÷ theo h×nh trßn "Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ch÷ Bé Tµi chÝnh". §ång thêi ®îc in mùc ph¸t quang b¶o vÖ b»ng kü thuËt ®Æc biÖt. II. Thêi gian ¸p dông: Bèn lo¹i ho¸ ®¬n nãi trªn, cã gi¸ trÞ lu hµnh kÓ tõ ngµy 01-01-1999. C¸c lo¹i ho¸ ®¬n ®îc ph¸t hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 54-TC/TCT ngµy 20-2-1991 (trõ c¸c lo¹i ho¸ ®¬n cã xeri 91) vµ QuyÕt ®Þnh sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 01-11-1995 cña Bé Tµi chÝnh vÉn cã gi¸ trÞ sö dông. III. Gi¸ b¸n, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian giao nhËn: 1. Thêi gian giao nhËn: Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o nµy, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè bè trÝ nhËn ho¸ ®¬n ®Ó kÞp thêi b¸n cho c¸c ®¬n vÞ sö dông. 2. Gi¸ b¸n: - Lo¹i ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, mÉu sè 01 GTKT-3LL, ho¸ ®¬n b¸n hµng mÉu sè 02 GTTT-3LL (kÝch thíc 19cm x 27cm, 3 liªn), gi¸ b¸n ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc lµ 12500,0 ®ång/quyÓn. - Lo¹i ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng mÉu sè 01 GTKT-2LN, ho¸ ®¬n b¸n hµng, mÉu sè 02 GTTT-2LN (kÝch thíc 19cm x 13cm, 2 liªn), gi¸ b¸n ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc lµ: 6000,0®ång/quyÓn. 3. §Þa ®iÓm giao nhËn: C¸c tØnh, thµnh phè tõ Thõa Thiªn HuÕ trë ra, nhËn t¹i Tæng côc thuÕ, 123 Lß §óc, quËn Hai Bµ Trng, thµnh phè Hµ Néi. C¸c tØnh thµnh phè tõ §µ N½ng trë vµo nhËn t¹i §¹i diÖn Tæng côc thuÕ c¸c tÝnh phÝa nam, 138 NguyÔn ThÞ Minh Khai, quËn 3, thµnh phè Hå ChÝ Minh. ViÖc qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n ®îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 885/1998/Q§/BTC ngµy 16-7-1998 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng, chÕ ®é qu¶n lý Ên chØ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 529-TC/Q§ ngµy 22-12-1992 vµ QuyÕt ®Þnh sè 544-TC/Q§/C§KT ngµy 2-8- 1997 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é thèng nhÊt ph¸t hµnh vµ qu¶n lý c¸c lo¹i biÓu mÉu chøng tõ thu, chi Ng©n s¸ch Nhµ níc cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2