Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
203
lượt xem
64
download

Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp hành Quy chế bảo lãnh và tái bảo lãnh của ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 36/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  36 C V­N H 1 4  N G µ Y  22  N N VI T H¸ N G  1 N¨ M  1996 V Ò  VI Ö C  C H Ê P  H µ N H  Q U Y  C H Õ  B ¶ O  L∙N H  V µ  T¸I   B¶ O   L∙N H   ñ A  N G © N  H µ N G. C KÝnh  öi: g  ­Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i. ®è   h th m     ­ Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè.  Thùc  Ön  hi Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    î níc ngoµiban  µnh  Ìm  l  v tr¶n       h k theo  NghÞ   nh  è: 58/CP  µy  08­ ®Þ s  ng 30­ 1995  ña  Ýnh  ñ, ®ång  êi®Ó   ë   c Ch ph   th   m réng nghiÖp  ô  v b¶o    ña    ©n  µng,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc l∙nhc c¸cNg h   ®è Ng h Nh n   ®∙ ban  µnh  h quy  Õ   ch b¶o    µ  ib¶o    l∙nh v t¸  l∙nh vay  èn  íc ngoµi kÌm  v n    theo  Quy Õt  nh  è:23/Q§­ ®Þ s  NH14  µy  02  1994  µ  ng 21­ ­ v Quy  Õ   ch nghiÖp  ô    v b¶o l∙nhcña    ©n  µng  Ìm    c¸cNg h k theo  Quy Õt  nh  è:196/Q§­ ®Þ s  NH14  µy  09­ ng 16­ 1994.T¹ic¸cQuy  Õ   µy  ∙      ch n ® quy  nh: ®Þ C¸c  ©n   µng  Ng h b¶o    l∙nhcho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  v b¶o  l∙nh,t¸   i b¶o    l∙nh cho nhau. Ng ©n   µng  µ   íc b¶o    h Nh n   l∙nh,t¸   i b¶o    l∙nh cho    ©n   µng  µ   c¸c Ng h v b¶o    l∙nhcho  ét  è  m s doanh  nghiÖp    îcCh Ýnh  ñ  khi®   ph chØ  nh. ®Þ ThÈ m  quyÒn  ý  k b¶o  l∙nh,t¸    ib¶o    µ Tæng   l∙nh l   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Ng ©n  µng  Ën  h nh b¶o    µ  ã  Ó  û  Òn  l∙nhv c th u quy (b»ng    v¨n b¶n)cho  ã    Ph Tæng   Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c),Gi¸m  c    ®è   ®è Chi nh¸nh  ùcthuéc m ×nh  ý  tr     k b¶o l∙nh,  t¸  ib¶o    l∙nhtrong ph¹m    Êt  nh  µ  Þu    vinh ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  µm  ña    v vi l c ngêi ® îc uû  Òn,  èng  c  ©n   µng  µ   íc giao      quy Th ®è Ng h Nh n   cho  ô   ëng  ô   V tr V TÝn  ông,Gi¸m  c    d   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i® îc Ng h Nh n     ph (n     uû  Òn)  quy xem   Ðt  å  ¬    x h s xin b¶o  l∙nh,t¸   i b¶o    ña    ©n   µng    l∙nh c c¸c Ng h ®Ó tr×nh Thèng  c  Öt.Sau  ,  ú tõng tr ng  îp cô  Ó,Thèng  c  ©n     ®è duy   ®ã tu     ê h   th   ®è Ng hµng  µ   íc,cã  Ó  û  Òn  Nh n   th u quy cho  ô  ëng  ô   Ýn  ông,Gi¸m  c  ©n   V tr VT d   ®è Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i® îcuû  Òn)  îcký    Êy têb¶o  Nh n     ph (n     quy ®   c¸cgi     l∙nh,  t¸ b¶o    ña  ©n  µng  µ   íc.   i l∙nhc Ng h Nh n Sau  êigian  ùc  Ön, nh×n  th   th hi   chung c¸c  ©n   µng  ∙  Êp  µnh   Ng h ® ch h ®óng    c¸cquy  nh  ®Þ trªn, ∙  ¹o®iÒu  Ön    t  ® ki cho    c¸cdoanh nghiÖp  vay  îcvèn  ®  ®Ó   ùc hiÖn    ù  mang  ¹ hiÖu  th   c¸c d ¸n  l  i qu¶  µ  ãp  Çn  µo  Öc    ëng  v g ph v vi t¨ng tr kinhtÕ    chung  ña  t  íc. c ®Ê n Tuy  nhiªn vÉn    cßn  ét  è  m s Chi  nh¸nh  ©n   µng  òng      chøc  Ng h c nh c¸c tæ  tÝn  ông, khi tr Ón  d     i khai nghiÖp  ô    v kh«ng  nghiªn cøu  ü    k c¸c  v¨n b¶n  ña  c Ng ©n  µng  h TW,  Én  n   µm    d ®Õ l tr¸quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   i ®Þ c Th ®è Ng h Nh níc:ký    b¶o    l∙nhkh«ng  ng  Èm  Òn    ®ó th quy nh Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   ícvµ  n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  Ng h N«ng  nghiÖp  tØnh  ãc  S Tr¨ng ®∙    tù ý  ý  Òu    k nhi chøng    th b¶o    l∙nhcho C«ng   ty TNHH   Çu   µ    iÓn kinh  § t v ph¸ttr   tÕ  ãc  S Tr¨ng mua  µng    Ë m   ña  ét  è    h tr¶ch c m s kh¸ch hµng   trong nícvíi è  Òn        ti s b»ng  Òu  ôc  û ®ång. HiÖn  nhi ch t     nay Gi¸m  c  ®è C«ng    ∙  á  èn do  ty® b tr   kh«ng  thanh  to¸n ® îc c¸c kho¶n  Òn      ti cßn  î cña  n  kh¸ch  µng. §¸ng  ó    µ m ét  è  h   ch ý l   s Chi nh¸nh  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ  Ng h Th m  h § t v Ph¸ttr Ón l¹ c¨n     i  i   cø vµo    c¸c chøng   th b¶o      l∙nhphiph¸p      trªn®Ó cho  vay  i  íikh¸ch hµng, dÉn   ®è v       ®Õ n   a    åi® îcnî. ch thu h    
  2. 2 § Ó   Þp  êichÊn  k th   chØnh  ×nh  ¹ngtrªn, èng  c  ©n  µng  µ   íc t tr     Th ®è Ng h Nh n   yªu  Çu  c Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  ®è   h Th m   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícc¸ctØnh,thµnh  è: Ng h Nh n       ph 1.Tæ     chøc  nghiªncøu,®Ó       qu¸n tr Öt®Çy    ñ  ¬ng  ña  µ   ícvµ   i  ®ñ ch tr c Nh n   cña  µnh  Ò   ng v qu¶n  ý vay, tr¶ nî  íc ngoµi vµ  l     n    c¸c  v¨n b¶n quy  nh   Ò   ®Þ v nghiÖp  ô  v b¶o l∙nh,    i t¸ b¶o  l∙nh; 2. Rµ     µ  Ên    so¸tv ch chØnh  ¹ viÖc  ùc hiÖn  li   th   nghiÖp  ô  v b¶o    ¹    l∙nht ic¸c ®¬n  Þ  v trong h Ö   èng  ña  × nh,  ¶m     th cm ® b¶o    ãn   ang  µ  Õp  ôc b¶o  c¸c m ® v ti t   l∙nhph¶itheo  ng        ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh,cã  Ön  ®Þ hi h   bi ph¸p xö  ýkÞp  êi®Ó     l  th   kh«ng    Ôn      ¹m  t¸ di c¸csaiph trongviÖc  i   b¶o l∙nh,    i t¸ b¶o  l∙nh. 3. Tæ     chøc  Óm     µ  ki trav b¸o  kÞp  êivÒ   ©n   µng  µ   íc viÖc  c¸o  th   Ng h Nh n   chÊp  µnh  h Quy  Õ   ch b¶o  l∙nh,    i t¸ b¶o l∙nh.
Đồng bộ tài khoản